De gunstige mutaties van het Mentale Bewustzijn.

Sessie 31 van 11 Juin 2012 – opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Aanwezig: Cyril en Wivine

Bezoeker: Malvantra Melchizedek

Ontvangen door Wivine

{Nota Wivine : we hadden ieder eigen vragen over onze mentale vermogens en hoe we het Kosmisch bewustzijn konden bereiken zonder een hoge geschooldheid, kennis en grootse intellectuele capaciteiten te bezitten. Het meest verbazingwekkende was dat we er zelfs niet met elkaar over hadden gesproken voor de meditatie en plots kwam Malvantra met zijn uitleg.}

Malvantra sprak na 58min            Totale duur meditatie: 1u15min

Malvantra hier: we gaan jullie uitleggen hoe de geestelijke ontwikkeling van de mens zich ontplooit.

Elke mens, in het huidige stadium, heeft een aangeboren behoefte om te streven naar perfectie genesteld in zijn hersenen en zenuwstelsel dat eraan gekoppeld is. Dit is de impuls geweest van de evolutie van het dierlijk leven: steeds meer perfectie willen bereiken om te kunnen overleven in zijn omgeving door zich daaraan aan te passen.

Alle invloeden op het sterfelijke mentale bewustzijn komen voort van de zeven assistent bewustzijnsgeesten die u worden aangeboden door Nebadonia, de Moeder Geest van uw plaatselijk universum Nebadon. Het zijn geen hemelse wezens maar eerder ‘geestelijke circuits

Zodra de hersenen voldoende ontwikkeld zijn en het zenuwstelsel verfijnd, gaan de eerste 5 assistent bewustzijnsgeesten systematisch en de een na de ander het sterfelijke bewustzijn van de mens bewerken wat als gevolg heeft dat uw verstand, uw geheugen en uw vermogen om te leren zal verhoogd worden.

Het zijn de assistent bewustzijnsgeesten van godsverering en wijsheid die als laatste zullen tussenkomen.

Het zal pas na een langzame evolutie zijn, die nu al millennia duurt en nog zal duren, dat de ‘Mensheid’ in zijn geheel zal uitgroeien tot een status die door sommigen de "Verlichte Mens" wordt genoemd of "een Mens geankerd in Licht en Leven" of door anderen een ‘Geascendeerd Meester'.

Hoe zijn de eerste mensen begonnen bijna 1.000.000 jaren geleden?

Om de assistent bewustzijnsgeesten toe te laten in te werken op het mentale moesten de vroege mensen grotere en bekwamere hersenen ontwikkelen en een betere handvaardigheid aan de dag leggen zodat ze door praktische ervaringen konden leren, namelijk door eerst werktuigen te produceren en vervolgens na te denken over hun werking. Het is deze interconnectie tussen handen en hersenen die de intelligentie doet groeien en het leren verbetert.

Wanneer de primitieve mens een geschikter fysieke lichaam bereikt had en voldoende herseninhoud, dan konden de assistent bewustzijnsgeesten beter samenwerken en zodra de ontluikende mens de staat van godsverering bereikte, dat hij op zoek ging naar een Superieure Creatieve Bron, dan konden de assistent bewustzijnsgeesten van wijsheid en godsverering optreden met als gevolg dat de geestelijke circuits geopend werden voor de mens door uw Moeder Geest Nebadonia, dan kon ze Haar "Heilige Geest" uitstorten. Vervolgens besliste De Universele Vader om een van Zijn Fragmenten toe te kennen om deze eerste mensen die het niveau van ‘godsverering en wijsheid’ bereikt hadden te helpen zich een ziel te ontwikkelen.

De fysieke lichamen evenals de intelligentie zijn sindsdien zeker geëvolueerd en u bent nu in het stadium aangekomen waar een kind een Gedachtenrichter kan ontvangen om zijn embryonale ziel te ontwikkelen onmiddellijk na zijn eerste morele beslissing.

Uw hersenen en zenuwstelsel bevatten nog altijd de aangeboren behoefte tot perfectie, de drang om zich te verbeteren en wanneer jullie beginnen God te zoeken, te communiceren met De Schepper en de wens te uiten om Zijn Wil te volgen, dan zullen uw Gedachtenrichter, uw Engelen met hun Cherubijnen en Sanobijnen, uw Middenwezens en alle andere Hemelse Wezens die voor dit doel werden geschapen onmiddellijk alles in het werk stellen om u te helpen evolueren in de richting van het pad dat u naar De Universele Vader in Het Paradijs brengt.

Net zoals er zich goedaardige genetische mutaties kunnen voordoen in het fysieke lichaam kunnen er mutaties optreden in uw mentaal bewustzijn.

Door uw verlangen tot perfectie, door De Vader te willen bereiken, door te willen begrijpen, u te willen overgeven aan Zijn Wil en proberen te worden zoals Hij, kan er zich een "geestelijke sprong" voordoen in uw mentaal bewustzijn. Uw sterfelijk mentaal bewustzijn kan zelfs een sprong maken tot aan het "Kosmische Bewustzijn".

We bedoelen hiermee dat het eerder uw wens is om de Wil van De Vader te doen, om anderen te willen dienen met liefde zonder daar voorwaarden aan te koppelen, door een innerlijk contact aan te leggen met uw God Fragment of Gedachtenrichter die deze ‘sprongen’ naar het Kosmische Bewustzijn en zelfs daarboven teweegbrengen. Het zal u naar veel hogere niveaus van begrip brengen dan louter een ‘Openbaringsboek’ te lezen zoals het Urantia Boek, sommige Bijbels of andere Heilige Boeken of zelfs leringen van Oosterse Meesters door u daaraan op een beperkende wijze vast te houden of blindelings de interpretaties van uw medemens daarover te volgen.

Het Urantia Boek werd geopenbaard aan de Mensheid om alle fouten en verwarringen te corrigeren en recht te trekken die op jullie planeet circuleren. Het is een hulpmiddel en een uiterst bevredigende basis voor elke Hemelse Orde die naar u toe komt en u zijn werk in het Universum en met u wilt uitleggen en het is uw diep verlangen om te leren dat u zal helpen om het onderwijs dat dit Hemels Wezen u wilt overbrengen te begrijpen.

De ‘sprongen’ in het mentale en sommige mutaties in uw lichaam komen voort uit uw wens om meer te weten, om meer middelen te bezitten waarmee u uw medemens kunt helpen evenals het spontaan innerlijk contact dat u hebt met uw God Fragment.

Elk individu in uw groep heeft zijn intelligentie niveau, zijn geschooldheid en nog steeds een heel groot potentieel dat kan ontwikkeld worden.

Door samen te komen in groep met een gemeenschappelijk doel zal iedereen van elkaar leren, u zult de ervaringen en opgedane kennis van de anderen mee begrijpen en aanvoelen en vice versa. U denkt vaak na over het zelfde zonder er met elkaar over te praten en het is op die wijze dat jullie gezamenlijk deze "sprongen" naar hogere spirituele niveaus gaat doen.

Dit zijn “uw kleine sprongen" maar zij zullen u leiden naar een zeer hoog inzicht in de Hemelse Geestelijkheid dat weinigen zullen bereiken voor nu omdat dit slechts bereikt kan worden door de vurige wens te bezitten om te dienen, door uw contact en uw liefde voor De Vader, door uw groeiend begrip en liefde voor De Allerhoogste en de Godheden van de Triniteit.

U zult de nodige mentale vermogens ontvangen van De Allerhoogste zodat uw intelligentie zal verhoogd worden, uw geheugen, uw vermogen om te leren vooral op het niveau van begrip en inzicht in de hoogste geestelijke niveaus.

Door enkel en alleen te lezen zult u er niet geraken, het zal niet voldoende zijn en dit geldt voor u zowel als voor anderen. U zult Haar hulp nodig hebben om deze hogere niveaus van inzicht te bereiken, om deze "sprongen" te kunnen doen.

Doe gewoon voort zoals u bezig bent, mijn kinderen. Mediteer en leer tesamen.

Ham en Tomas wachten op u, wij zetten alles in het werk voor deze eerste les over 'de studie van de dysfunctie van de theorieën van Lucifer ten overstaande van de Plannen voor de ontwikkeling van de Universa ontworpen door De Universele Vader en aangepast door Zijn Zoon, Christus Michael-Jezus, aan zijn plaatselijk universum Nebadon.

Doe voort, mijn kinderen. De Allerhoogste, uw Koningin-Moeder, zorgt voor u en is zich van u bewust geworden en zo zal gans dit plaatselijk universum, zowel als Het Groot Universum daarvan oogsten.

Het is een ongewone zaak te zien dat een sterfelijk kind, dat zelfs nog niet is gefuseerd met haar God Fragment, de wens heeft geuit om contact te leggen met haar Universele Moeder (De Allerhoogste) en erin is gelukt. Dit heeft immense deuren geopend en we hopen dat anderen zullen volgen daar het iedereen zal helpen groeien.

Tot weerziens, mijn kinderen en nog een goede avond.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina