Tweede sessie in 2012 van Vragen/Antwoorden over de Lucifer Rebellie.

DEEL TWEE.

Sessie 37b van 4 juli 2012  - opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Engels/Frans

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Cyril en Wivine.

Bezoekers:    Tomas Leerkracht

                   Christus Michael (Jezus) – Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Ontvangen door Wivine.

Tomas sprak na 1u17min              Totale tijd meditatie: 2u57min

Student: Had Jezus toen hij kind was de Ziel van Christus Michael in zich?

CHRISTUS MICHAEL: Ik ben een Paradijs Zoon, ik ben een Spiritueel geschapen wezen. Als u als mens een spiritueel wezen wilt worden als ik, dan moet u eerst geboren worden in een fysiek lichaam en u zelf een ziel ontwikkelen die de fysieke dood zal overleven. U doet dat dankzij uw morele beslissingen en uw daden en het is uw God Fragment die systematisch deze goede handelingen en gedachten zal omzetten of vertalen in geestelijke waarden voor uw Morontia ziel. Als u zich geen ziel ontwikkelt met voldoende geestelijke waarden zodat ze aanvaardbaar wordt op de Woningwerelden en later kan verder evolueren op de Morontia werelden tot aan de Spirituele Werelden, dan zult u nooit een Spiritueel Paradijs Wezen worden als ik.

Het is u die het voertuig nodig heeft van de zich ontwikkelende Morontia ziel met een Morontia lichaam dat voortdurend blijft leren en groeien zodat ze meer en meer Spiritueel in lichaam en ziel wordt om de Universele Vader te kunnen bereiken en "Volmaakt" te worden als Hij. De woorden “Volmaakt als Hij” hebben vele betekenissen die wij u nu niet kunnen uitleggen.

Ik ben, als Paradijselijk Geestelijk wezen, als mens geboren net als u, zonder enige herinnering aan wie ik was. Hoe ik dat als Paradijs Zoon heb kunnen doen zal voor u een mysterie blijven. De onthulling van wie ik oorspronkelijk was werd mij pas doorgegeven toen ik als mens volwassen was. Ik ben opgegroeid als u en heb na mijn eerste morele beslissing een Gedachtenrichter ontvangen die mij, net als bij u, heeft geholpen een ziel te ontwikkelen. Ik heb na mijn fysieke dood al de morontiële en spirituele werelden doorlopen om mijn mensenziel te laten ontplooien net als u zult doen. Ik ben echter nooit gefuseerd met mijn Godfragment en de Spirituele Ziel van een Volkomene die ik heb ontwikkeld maakt nu integraal deel uit van mijn Oorspronkelijk Paradijselijk Wezen als Schepper Zoon.

Door het feit dat ik niet gefuseerd ben met mijn Gedachtenrichter kon hij ook niet mijn “persoonlijkheid” ontvangen. Daarom schonk Mijn Vader hem een eigen “persoonlijkheid” voor zijn verdiensten en is hij nu een onafhankelijke “gepersonaliseerde Gedachtenrichter” geworden.

De Gedachtenrichter die u begeleidt naar hogere spirituele hoogtes heeft wel de mogelijkheid om met uw ziel op de Morontia werelden te fuseren en verkrijgt aldus de "persoonlijkheid" die u ontvangen hebt van De Universele Vader. Het is dankzij deze fusie met uw God Fragment dat u als ‘menselijke morontiële ziel’ het plaatselijk universum Nebadon ooit zult verlaten als “Beginnend Geestelijk Wezen” om verder te evolueren en te worden als God: Volkomen.

Dank u voor uw vraag.

Student: Hoe gereageerde Jezus Christus na zijn terugkeer op "zijn wereld", en zelfs nu als hij zijn leringen vertaalt ziet in x-aantal kerken met ego, macht en rijkdom?

CHRISTUS MICHAEL: mijn kinderen, ik heb u nooit verlaten. U kunt zich geen voorstelling maken van wat een Schepper Zoon eigenlijk is, wat een God is. Ik ben nog steeds rondom u; Ik ben altijd om u heen en in u. Ik weet alles wat er gebeurt. Ik heb dezelfde ontwikkelingsfazen doorgelopen als u ooit zult doen op de Woningwerelden, de Morontia werelden en de Spirituele Werelden tot bij De Vader in Het Paradijs en ben dan teruggekomen naar mijn hoofdkwartier in Salvington en dit alles om u beter te kunnen begrijpen. Een Schepper Zoon van een plaatselijk universum verdwijnt niet zomaar in "zijn wereld".....Hij is altijd beschikbaar voor zijn kinderen.

Wees u ervan bewust dat wat u nu ziet, deze vele christelijke kerken, de zucht naar macht en geld.... dat dit altijd heeft bestaan, zelfs in mijn tijd. Het was gewoon voorspelbaar. De meesten van mijn apostelen waren zeer eenvoudige mensen met weinig scholing maar die Mij vol overtuiging wilden volgen en zij hadden ook niet alles begrepen van mijn leer. Daarenboven toen ze rondreisden om het evangelie te prediken moesten ze vechten tegen lokale godsdiensten en overtuigingen en zoals altijd werden er dingen geabsorbeerd en andere verworpen….en ja, zo ontstaat er een nieuwe religie.

U kunt zich toch wel inbeelden dat ik als Paradijs Zoon dit op voorhand wist. Dit maakt deel uit van de evolutie van de mensheid. Ik kwam 2.000 jaar geleden om zaden te zaaien en nu zijn deze zaden kleine plantjes in u geworden. Ik wist dat het meer dan 2.000 jaar tijd zou vragen om de morontia circuits van het plaatselijk universum en de geestelijke circuits van het Superuniversum te heropenen en Urantia uit quarantaine te halen.

Nu is alle hulp beschikbaar en is het aan u om onze uitgestoken hand te grijpen en met ons te gaan samenwerken.

Dank u zeer mijn kinderen. Tomas zal uw vragen verder beantwoorden. Ik begrijp dat er een hoop verwarring is en het is goed om vragen te stellen om uit deze verwarring te geraken. Wij helpen u hierin stapsgewijs en later op de Woningwerelden en de Morontia werelden zult u nog veel meer te weten komen. Dank u mijn kinderen en maakt u geen zorgen. Dag allemaal.

Student: Hoe kwam het Urantia Boek in ontstaan want ik heb de indruk dat er soms een protestantse invloed in zit.

Tomas: Christus Michael besloot om u een boek te schenken waarin zijn leer terug in het juiste perspectief werd gebracht. Veel valse dingen werden hier op aarde verteld en dit veroorzaakte een verschrikkelijke verwarring. Er werd veel doelbewust vervormd en vernietigd van de oorspronkelijke leer van Jezus. Begrijp goed dat Satan, Lucifer en Caligastia tegen Christus Michael waren. Ze gebruikten zelfs een symbool van De Triniteit - de "driehoek" - om ermee te spotten door het te gebruiken als symbool voor hun triumviraat "-het trio Lucifer - Satan - Caligastia". Ze gebruikten hun “driezijdige piramide” om u in verwarring te brengen en zo hebben er zich nog veel soortgelijke dingen voorgedaan op uw planeet.

Zolang u niet in “de stilte” wilt gaan, mediteert met de bedoeling om te communiceren met De Universele Vader dan zult u het moeilijk hebben om uw weg te vinden in alles wat u leest. Juist daarom werd er besloten om u een boek te geven, net als op andere rebelse planeten, om u te helpen uit deze verwarring te komen.

Vele Hemelse wezens hebben geholpen om die verhandelingen te schrijven, het is niet zo dat één enkel Hemels Wezen alles heeft geschreven. Melchizedeks, Engelen en andere Ordes van Hemelse Wezens zijn de auteurs van de verschillende verhandelingen. Daarna moesten men een manier vinden om alles accuraat over te brengen aan het mentaal bewustzijn van een mens. Er werd iemand gevonden in Engeland, maar dat werkte niet. Toen viel de keuze op een persoon in de Verenigde Staten die voldoende intellectuele achtergrond en de juiste woordenschat bezat. Er werd een geschikt Middenwezen gevonden die de teksten in het hoofd van die persoon overbracht terwijl een andere mens zijn tijd doorbracht om alles wat werd uitgesproken te typen.

Het kostte een hoop tijd; het was een moeilijke opdracht die van start ging in 1934 om uiteindelijk 20 jaar later gepubliceerd te worden. Het was heel revolutionair en we moesten heel voorzichtig zijn. De groep van Caligastia deed alles om de publicatie te voorkomen en deze openbaring te laten mislukken. Maar uiteindelijk is het ons toch gelukt.

Vergeet nooit dat wij niemand dwingen om iets te geloven. U hebt uw vrije wil en die is heilig voor ons. U mag vrij kiezen welk pad u wenst te bewandelen en wat u wilt geloven.

Er zijn vele waarheden in het Urantia Boek op vele begripsniveaus. Hoe meer u de begeleiding van uw Gedachtenrichter zult volgen, hoe meer u die dingen zult begrijpen waarvan de informatie verspreid is over vele verhandelingen en die u de antwoorden zullen bezorgen die u aanvankelijk niet kon zien of verstaan.

Dank u mijn kinderen. Volgende vraag.

Student :Uittreksel Urantia Boek-Verhandeling 66 – De Planetaire vorst van Urantia

(750.1) 66:6.6 De leraren in Dalamatia trachtten de zuiver natuurlijke selectie van de biologische evolutie aan te vullen met een bewuste sociale selectie. Zij verstoorden de menselijke samenleving niet, maar zij hebben haar normale en natuurlijke ontwikkeling aanzienlijk versneld. Hun drijfveer was vooruitgang door evolutie, en niet revolutie door openbaring. De mensheid had er eeuwen over gedaan om het weinige te verwerven dat zij aan religie en zeden bezat, en deze supermensen waren wel zo verstandig de mensheid deze geringe vooruitgang niet te ontnemen door de verwarring en verbijstering welke altijd ontstaan als verlichte, superieure wezens trachten de achtergebleven rassen te verheffen door teveel onderricht en teveel geestelijke verlichting.

Vraag: wij mensen hebben vaak de neiging wanneer wij in de spiritualiteit terechtkomen om anderen te duwen ons pad te volgen en de mensen te overgieten met teveel verworven wijsheid die we dikwijls zelf verkeerd hebben begrepen. Velen onder ons willen graag de spirituele leraar uithangen en zijn vaak op zoek naar personen waaraan wij onze vermeende wijsheid kunnen overdragen. Dank u voor uw opmerkingen en om ons de goede houding aan te tonen en uitleggen waarom dit geen goed idee is.

TOMAS: inderdaad het is iets dat we vaak zien. Het is een beetje het enthousiasme van de beginner als men pas het gebied van de spiritualiteit bewandelt en nieuwe dingen ontdekt. Het is enthousiasme, het is de innerlijke vaas die bij elke nieuwe ontdekking razendsnel begint over te lopen zodat u alles onmiddellijk aan anderen wilt meedelen. U wilt het meedelen en u wilt ook dat anderen u in deze richting volgen.

Het zijn de reacties van een jonge ziel waarvan de innerlijke vaas nog veel moet groeien zodat hij meer kan bevatten. Hoe meer uw ziel zal groeien, hoe groter uw innerlijke vaas zal worden, hoe meer nieuwe onthullingen hij zal kunnen bevatten zonder dat u de behoefte voelt om het onmiddellijk aan gans de wereld te gaan verkondigen.

U evolueert door uw handelingen, uw acties en zelfs dankzij uw godsdienst en uw overtuigingen. Dan begint een zoektocht en u gaat boeken lezen, met nieuwe ideeën in contact komen en daarvan nemen wat u bevalt. Uw Gedachtenrichter en uw Engelen helpen en begeleiden u daarbij. Uw Gedachtenrichter heeft zijn plan en uw weg voorbereid. Hij kent uw potentieel en hij weet hoe ver u kunt gaan in dit leven en wat de beste manier voor u is om uw ziel verder te ontwikkelen. Hij kijkt al veel verder dan uw aardse leven en vanaf het ogenblik dat u met Hem gaat communiceren en naar Hem leert luisteren dan pas gaat u echt vooruitgaan.

Er is op dit moment op Aarde niemand die alle kennis in zijn bezit heeft laat staan “De Waarheid”. Zelfs degenen die het Urantia Boek al 25 keer gelezen hebben bezitten nog altijd niet alle kennis en begrip van wat eigenlijk in dit boek op alle bewustzijnsniveaus beschreven staat.

Wij weten heel goed als iemand ons vragen stelt tot waar wij mogen antwoorden; liefst op een eenvoudige manier, nooit te veel, met kleine hapjes, net genoeg opdat de mens die het antwoord hoort het kan bevatten en zonder dat hij van zijn stoel valt. De ziel groeit gezond als ze stapsgewijs hogere spirituele kennis kan verwerven over de zin van het leven en wat er gebeurd met de ziel na de fysieke dood.

Hogere Spirituele theoretische kennis verwerven is voor de opklimmende sterfelijke mens echter niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste voor u is om zich in vele verschillende situaties te bevinden waar u verplicht bent om constant beslissingen te nemen, zich in situaties bevinden waarover u moet nadenken omdat ze u verplichten om morele keuzes te maken. Het zijn al deze plezierige en onplezierige ervaringen die u karaktersterkte zullen bezorgen, uw wilskracht zullen ontwikkelen en als dat alles gekoppeld wordt aan een oprechte liefde voor God en een liefdevolle, onbaatzuchtige hulpvaardigheid voor uw medemens dan zal uw ziel ongekende hoogtes kunnen bereiken zelfs al hier op aarde.

Ik verzeker u dat iedereen die op deze wereldbol rondloopt, groeit en evolueert met “valse waarheden”. Het zijn als krukken, stijgers en wegwijzers die dienen als hulpmiddelen. Als u “De Waarheid” zou bezitten door wat u in boeken kunt lezen of horen van “verlichte Meesters” dan zou u geen Gedachtenrichter nodig hebben en geen noodzaak hebben aan onze begeleiding. Onthoudt echter dan enkel en alleen uw God Fragment of Gedachtenrichter gans “De Waarheid” bezit want die is God en bijgevolg bevindt gans “De Waarheid” zich in u want Hij leeft in u.

Wel, wel……..Van zodra u enige kennis bezit wilt u het al aan anderen onderwijzen.

Ik zeg u dat van zodra u meer in contact komt met uw God Fragment en u zich aan zijn begeleiding onderwerpt, uw kennis en uw overtuigingen alle drie maanden zullen veranderen. U zult alles waarin u geloofde constant moeten herzien. Wees daarom voorzichtig als u uw overtuigingen aan mensen overbrengt die naar u opkijken, die u gaan geloven zodat u ze niet op een dwaalspoor brengt of dat u later moet gaan toegeven dat u zelf in die dingen niet meer gelooft waarvan u toen zo overtuigd waart.

U wordt voor het ogenblik opgeleid om onze stemmen beter te horen opdat u ‘persoonlijk’ kennis zou nemen van onze mededelingen en de juiste woorden zou uitspreken als u voor één of meer mensen komt te staan. Wanneer u klaar zult zijn dan zult u uw opgeschreven nota’s opzij kunnen zetten en zult u in staat zijn om perfect “onze woorden” over te brengen die de mensen voor u dienen te horen zodat ze het onderwijs ontvangen die zij op dat ogenblik nodig hebben. Wij weten beter dan u welke kennis anderen nodig hebben om vooruit te kunnen en zullen dat op een verstaanbare wijze aan hen uitleggen.

Leer aan ieder mens hoe ze hun persoonlijke begeleiding dienen te volgen. Hoe ze via meditaties door de Hemelse Wezens en hun Gedachtenrichter geholpen kunnen worden en wees maar gerust dat ze allen vroeg of laat tot dezelfde conclusies zullen komen als u.

U kunt de behoeften van een andere ziel niet beoordelen en uw pad is het uwe en een ander heeft het zijne of het hare. Uw zielsevolutie zal verre van voltooid zijn wanneer u deze aarde verlaat. Een ziel kan maar een zekere hoogte bereiken op een materiele planeet en dat is wanneer ze de Zeven psychische cirkels heeft doorlopen, wanneer ze de eerste psychische cirkel heeft bereikt en erin is geslaagd om hier op aarde te fuseren met haar Gedachtenrichter. Op dat moment zal uw leven op Urantia u alles gegeven hebben wat het te bieden had en zal uw evolutie onmiddellijk voortgaan op de onzichtbare Morontia werelden.

Het actueel evolutie niveau van gans de Mensheid op Urantia laat weinige toe om de 1ste psychische cirkel te bereiken en nog minder om hier op aarde te fuseren met hun Gedachtenrichter. Dat is de reden waarom de Woningwerelden en de Morontia werelden geschapen werden, namelijk om u de kans te geven via ontwikkeling de fusie te bereiken met uw God Fragment. Over het algemeen gebeurt de fusie op de Woningwerelden en dan gaat u voort tot aan Salvington, laatste etappe vooraleer u Nebadon verlaat om uw carrière voort te zetten als ‘beginnend spiritueel wezen’ op de werelden van het Superuniversum. Soms gebeurt het dat een ziel bij aankomst op Salvington er niet in geslaagd is om te fuseren met haar God Fragment. Dan krijgt ze de gelegenheid om te fuseren met een Geest Fragment van Christus Michael om haar loopbaan te kunnen verder zetten in het Superuniversum waarvan ze later een permanente bewoner zal worden.

Einde van het 2de deel van de sessie.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina