Communicatieverbeteringen tussen mensen en Hemelse Wezens.

Sessie 38 van 15 juli 2012 – opgenomen – Nederlandse vertaling -  Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril en Wivine

Bezoeker : Monsanloran Melchizedek

Ontvangen door Wivine

Monsanloran sprak na 2u18min                Totale duur meditatie: 2u37min.

Monsanloran: mijn kinderen, wij hebben jullie vandaag meer verbonden en versterkt voor uw reis naar Turkije en we vragen jullie om de volgende vraag/antwoord sessie met Tomas nog even uit te stellen.

We hebben belangrijke wijzigingen aangebracht aan jullie hersenen opdat diegenen die er klaar voor zijn een gesterkt contact kunnen hebben met hun God Fragment zodat stilaan uwGedachtenrichter’ niet enkel uw gedachten gaat trachten te richten naar het juiste pad maar eigenlijk met uw toestemming meer en meer de "controle" gaat overnemen van uw sterfelijk mentaal bewustzijn.

Dit kan pas gebeuren wanneer u uw wil volledig hebt overgedragen aan de Universele Vader. Hoe meer u uw wil in alle vertrouwen overdraagt aan de Universele Vader, hoe meer uw God Fragment de ‘controle’ kan overnemen over uw gedachten en uw mentaal bewustzijn. Het is op deze manier dat hij langzaamaan Zijn Goddelijke Gedachte zal kunnen verenigen met het bewustzijn van uw Morontia ziel en uw dagelijks menselijk sterfelijk bewustzijn.

Toen wij u gans in het begin spraken over het "communicatiesysteem met reflectiviteit " was dat om een verschil te maken tussen de manier waarop u hier onze boodschappen ontvangt en doorgeeft en de wijze waarop dat bij anderen verloopt.

 

U heeft zich vaak afgevraagd waarom anderen naar hun zeggen heel gemakkelijk en snel boodschappen kunnen ontvangen en zelfs dingen kunnen zien terwijl ze dat doen daar waar u hiervoor langs deze lange diepe meditaties moet gaan. Meditaties tijdens de welke u volledig contact verliest met de buitenwereld totdat u uw fysiek lichaam niet meer voelt alsof u er geen hebt, omdat het dan getransformeerd wordt in Morontia Energie-materie. Tijdens deze meditaties krijgt u soms de indruk dat men een muts op uw hoofd plaatst die men strak aanspant waardoor de loop van uw gedachten niet langer kan interfereren.

Wel, dit alles wordt gedaan opdat u zou leren u over te geven aan de ‘controle’ van uw God Fragment. Om onze boodschappen en communicaties duidelijker, beter hoorbaar te kunnen ontvangen zonder dat uw dagelijkse gedachten en denkpatronen zich met dit proces bemoeien. Het is iets dat u aangeleerd wordt en dat veel tijd vergt. De berichten die u ontvangt zijn opgesteld voor uw begripsniveau, op uw maat gesneden, aangepast aan uw kennis en woordenschat en u kunt ze persoonlijk gerust vertrouwen.

Dankzij deze tijdrovende opleiding zult u op termijn de formidabele capaciteit ontwikkelen waarbij u onze woorden objectief en zonder na te denken onmiddellijk zult kunnen overbrengen met open ogen voor een publiek. Uw Gedachtenrichter zal op dat ogenblik uw gedachtenloop zodanig controleren en blokkeren dat u de exacte woorden zult uitspreken die de mens of mensen die voor u zullen staan dienen te horen.

U zult weldra met een nieuw systeem werken waar het uw ziel zal zijn die de berichten zal ontvangen, die ze zal horen en u zult ze uitspreken voor anderen. Vergelijk het met de simultane vertalingen van tolken tijdens een internationale conferentie.

Urantia was tot hiertoe niet aangesloten op het "communicatiesysteem met Reflectiviteit". Om jullie daarmee te helpen moesten we wachten totdat dit ‘systeem met reflectiviteit’ werd aangesloten zodat alle Hemelse Wezens, de Melchizedeks en de Engelen die werken op aarde met de mensen rechtstreeks toegang kregen tot alle noodzakelijke informatie en richtlijnen konden ontvangen

- van Jerusem-hoofdstad van het planetaire Stelsel Satania

- van Salvington-hoofdstad van het plaatselijk universum Nebadon

- van Uversa -hoofdstad van het Superuniversum nr 7 Orvonton

- van de Meester Geesten en andere Hemelse Wezens die deel uitmaken van Havona.

Het is voor ons dat dit communicatiesysteem met reflectiviteit in werking werd gebracht, zodat wij hier alle mededelingen konden ontvangen en vervolgens de verbinding konden aanleggen met u.

Er zal een vorm van communicatie komen vergelijkbaar met uw internet, telefoon-en televisiesysteem die zal geďnstalleerd worden in het "nieuwe Morontia raster» dat mijn Broeders voorbereid hebben in samenwerking met de Universum-Krachtdirigenten van de circuits, communicaties en de Tertiaire Seconafijnen die zullen helpen bij al deze verbindingen. Dit is iets erg nieuw en zeer geavanceerd en vergt van jullie een ernstige training.

We hebben geen specifieke naam voor de mensen die met uw transmissie systeem zullen werken omdat voor het ogenblik alleen jullie met dit communicatiesysteem getest worden waarbij het dagelijks mentaal bewustzijn geblokkeerd wordt. Wat hoogstnoodzakelijk is omdat als u tijdens die overdrachten mentaal gaat interfereren door vragen te stellen, door ons aan te spreken, door emotioneel te zijn, dan zult u de transmissie onmiddellijk afbreken.

Het zal allemaal veel verder gaan dan wat u zich nu inbeeldt en voor het ogenblik kan niemand van zichzelf zeggen dat hij een « reflectivator » is en dat dit dan ook nog veronderstelt dat zijn of haar boodschappen perfect zouden zijn of dat u een voordeel zou hebben tegenover de andere transmitters-ontvangers wat volledig onwaar is.

Als jullie een naam willen voor dit ontvangst-transmissie systeem dat nog altijd niet op zijn punt staat, dat nog altijd dient geperfectioneerd te worden en waarvoor jullie opgeleid worden, dan stellen wij het volgende voor:

« Transmissie/Receptie systeem zonder interferentie van het mentale. »

Dit systeem is geconnecteerd aan het Reflectiviteitscommunicatie systeem dat in werking werd gesteld voor de Hemelse Wezens. Jullie zijn echter geen ”reflectivatoren”, jullie zijn geen Seconafijnen. Jullie reflecteren niet perfect de beelden, jullie reflecteren niet perfect de boodschappen die wij jullie overbrengen en die zullen in ieder geval altijd beperkt zijn door uw woordenschat, uw eigen begripsniveau en uw noden.

Zij zullen wel voldoende betrouwbaar zijn om jullie te oriënteren tijdens jullie werk, om jullie te helpen evolueren en opdat we jullie zouden kunnen richten tijdens de acties die jullie gaan ondernemen voor ons in verschillende landen.

Dit zal ons ook toelaten om jullie de nieuwe technieken door te geven in het gebruik van de “Energie van de Triniteit” opdat u uw familie kunt helpen, uw land, continenten, oorlogsgebieden, natuurrampen en epidemieën.

Het zal ons ook toelaten om de Energie-overdrachten te gebruiken die u zult verrichten met jullie ‘toekomstige capaciteiten’ om “Lichtankers” op afstand te scheppen waar we het nodig achten.

Weldra zult u als een schakel zijn, bijna als een machine wanneer u onze boodschappen zult ontvangen en doorgeven. Wanneer de woorden zachtjes tot u zullen komen tijdens uw meditatie gaat u ze automatisch uitspreken.

Het zal zo snel gaan dat u twee minuten later al zult vergeten zijn wat u twee minuten voorheen hebt uitgesproken. U zult uw eigen boodschap pas begrijpen nadat u alles van uw recorder hebt getranscribeerd.

Wij raden jullie aan om deze boodschappen meer dan eens door te nemen en tijd te laten voorbij gaan vooraleer ze te herlezen omdat jullie dan beter zult begrijpen wat we jullie hier trachten uit te leggen door erop terug te blikken na al uw toekomstige ervaringen.

Jullie gaan het stapsgewijs zelf begrijpen binnen een jaar of twee wanneer jullie een tijd zullen gewerkt hebben met jullie nieuwe capaciteiten, wanneer jullie verder gevorderd zullen zijn in jullie meditaties dat de naam “reflectivator” helemaal niet de gepaste term is om jullie te definiëren in wat jullie eigenlijk doen en zullen worden.

Wij laten anderen vrij om zich te noemen zoals ze willen maar definieer het dan duidelijk. Wij hebben nu onze definitie gegeven over de wijze waarop wij met jullie hier werken.

We zullen hierin nog veel verder gaan nadat het voorbereidend werk is beëindigd en dat alle communicatiesystemen geďnstalleerd zijn. Pas dan zal iedereen gemakkelijk toegang krijgen tot het “nieuwe netwerk”. U mag het vergelijken met uw oude telefoonlijnen die vervangen werden door optische glasvezels om de communicaties via lichtimpulsen veel sneller te laten doorgaan.

Net als andere communicatietechnologieën zullen ontdekt worden door uw wetenschappers op het materiele vlak om uw tv/audio-internet informaties nog veel sneller en verschillend door te geven, zullen er ook nieuwigheden het daglicht zien voor diegenen die onze boodschappen ontvangen en doorgeven en zal men de mogelijkheid hebben om individueel of in groep rechtstreekse conversaties te hebben en rechtstreekse lessen te ontvangen van de Hemelse wereld (zonder een menselijke tussenpersoon)

Zowel de communicatiemogelijkheden tussen mensen en Hemelse wezens zullen verbeterd worden als de materiele communicatiesystemen tussen mensen onderling.

Dank u mijn kinderen en tot weerziens.

Einde.

{Nota Wivine in Oktober 2014: Iemand was destijds met de term “reflectivator” op de proppen gekomen en dat had nogal stof en verwarring doen opwaaien in bepaalde kringen. Omdat het ook voor ons niet duidelijk was wat “het communicatiesysteem met reflectiviteit” inhield had ik toen verduidelijking gevraagd.

We dachten vroeger dat we opgeleid werden om boodschappen te ontvangen en deze kenbaar te maken aan anderen. Maar dat was het helemaal niet, het ging veel verder, oneindig veel verder naar iets wat we niet kenden noch wisten dat het bestond. Het ontvangen van Hemelse boodschappen tijdens meditaties, ze inspreken in een recorder en daarna transcriberen was een tussenstap die ik op mij had genomen om ons hier voort te helpen en rechtstreeks onze eigen richtlijnen te ontvangen en dat heeft ons naar iets totaal anders gebracht dat ook voor mij onbekend terrein was.

Mijn kennis van het Urantia Boek was toen rudimentaire, is verbeterd ondertussen omdat men mij daar veel naartoe heeft gericht maar ik ben daar nog altijd geen specialist in, noch een fundamentalistische fanaat van. Het Boek heeft me wel vooruitgeholpen om meer inzicht te krijgen. Ik had er weinig problemen mee omdat ik de zeven woningwerelden kende van andere auteurs en het veel voor mij heeft bevestigd, verklaard en verduidelijkt. Het is weliswaar een product van zijn tijd, begin 20ste eeuw, waar de gedachtengang van een bepaalde elite van toen in is verweven maar het is nog steeds een goede hulp en basis. Men moet het lezen onder begeleiding.

De vooruitgang van de ziel is zeker en vast traag. Vooruitgang vereist constante inspanningen, voortdurend aan jezelf werken en zoeken achter antwoorden. Elke persoon die nadenkt en rondkijkt, moet wel beseffen dat de Paradijselijke perfectie van de ziel niet kan worden bereikt in één enkel mensenleven. Er moeten wel Hemelse Oorden bestaan om te kunnen verder evolueren om deze Paradijs perfectie te bereiken en ooit heeft men mij eentje laten zien, ik kon het toen niet thuisbrengen maar had er wel uit verstaan dat men na dit leven op andere hemelse werelden kon verder leren en dat was een hele opluchting voor mij.

Reďncarnatie was een mogelijkheid die ik lang heb verkend maar daar ook ben je vroeg of laat geblokkeerd en spijtig genoeg wordt God vaak buitengelaten in al deze theorieën…... en toen bleef ik steeds met de vraag wat er gebeurde nadat de fameuze reďncarnatiecyclus beëindigd was? Nooit antwoorden op gevonden die mij voldoening gaven. En zo zocht ik maar verder.

Willen vooruitgaan, een pionier worden in onbekende gebieden is niet gemakkelijk, vergt veel moed, vastberadenheid, vertrouwen en geloof in God en zijn innerlijke leiding. Loslaten van oude overtuigingen die u goed hebben gediend om nieuwe te omhelzen is niet evident. De druk van de familiale, sociale en religieuze omgeving bestaat wel degelijk om u op ‘het rechte pad' te houden. Men verliest veel vrienden, zelfs metgezellen die met u een goed deel van de weg hebben bewandeld omdat ze u willen houden in wat ze kennen. Als men uit elkaar gaat dan kan het er soms heel pijnlijk aan toe gaan langs beide kanten. Het is zeer moeilijk om alleen voort te gaan op onbekend en ongekend terrein enkel met zijn geloof in God en trachten zijn innerlijke leiding te volgen.

Daartegenover staan dan de prachtige wonderbare verrassingen bij elke kleine stap vooruit die men doet, bij het verwijderen van de oude steigers die niet langer dienen om de volgende stap te kunnen zetten die nieuwe wijsheid en vaardigheden met zich meebrengen om jezelf en anderen te helpen. Al deze prachtige nieuwe metgezellen die op je weg worden gebracht, het rechtstreekse en liefdevolle contact met uw eigen hemelse begeleiding…..dat alles compenseert overdadig al het geleden verdriet en wissen al de bitterheid weg.}

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina