Terugkeer Maya Kosmische Meesters

Deel 15- 2011


Sessie van 20 juni 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling- Origineel Frans/Engels.

Plaats : Mezza Verde te Placencia in Belize

Aanwezig: Cyril, D-Maya en Kathy.

Ontvangen door Kathy

Bezoekers : Monsanloran en Malvantra MELCHIZEDEK

AYA, Meester Geest n°7 van Superuniversum n°7, De Stem van de Triniteit en De AllerhoogsteMONSANLORAN (in Engels): We zullen straks in het Frans spreken daar dit gemakkelijker zal zijn voor dit meisje hier en wij moeten de verschillende talen een beetje meer uitoefenen. Hallo D-Maya... Ik ben blij u terug te zien in de groep. We hebben op u gewacht. Ik hoop dat u tijd hebt om mee te gaan met de anderen in de grotten; er moet daar een zeer belangrijk werk uitgevoerd worden. Tussen 300 en 600 n. C. werden te veel kleine kinderen, volwassenen en rituele offers gebracht in deze grotten. Te veel zielen zijn daar blijven hangen vanwege een situatie die zij hebben gecreëerd. Het moet daarom schoon gemaakt worden.

U hebt de documentatie gezien. Daar waar u skeletten zult vinden moet u telkens het Licht Anker van Placencia gebruiken met de bedoeling de duistere en lage psychische energie te vernietigen en de mogelijkheid geven aan de zielen om terug te keren naar het Licht om hun evolutieweg verder te zetten. Telkens wanneer u voorbij een grote holte met aardewerk of stukken aardewerk passeert doet u het zelfde. We dachten een permanent Licht Anker te scheppen op een bepaalde plaats, maar we zijn nog altijd niet zeker dat we dat gaan doen. U koos de datum van 6 juli 2011 en dat is goed. Dit geeft ons een beetje tijd om wat we willen doen en wat u hoeft te doen voor te bereiden. Als u E-Maya ziet... Toon haar de foto's en vraag voor meer details, want ze is er al geweest. Zo kunnen we later meer uitleggen.

Nu gaan we voortdoen in het Frans.

Ik ben erg blij dat u allen hier bent. Ik deel u mee dat de sessie met Tomas van afgelopen vrijdag een groot succes was. De zielen die aanwezig waren op uw sessie hebben veel geleerd. Ze hebben over De Universele Vader geleerd en ze hebben iets geleerd over De Triniteit. Zij begrepen bepaalde foutieve gedachtengangen. Vooral foutieve gedachten van Lucifer, Caligastia en Satan, de wezens die ze wilden volgen omdat ze in hun ideeën geloofden. We zullen nog een of twee van deze Vraag/Antwoord sessies regelen voordat u beiden vertrekt. (Cyril en Kathy voor Europa).

Deze zielen danken u omdat ze de gelegenheid ontvingen om samen met u te leren en nu begrijpen ze hun situatie beter. Sommigen willen al vertrekken om hun evolutieweg naar De Vader verder te zetten, anderen twijfelen nog en zouden graag meer willen weten. Dus als u tijd hebt tegen het einde van de week of in de loop van de komende week om opnieuw een sessie te organiseren, zou dat goed uitkomen.

Veel mensen beginnen te ontwaken, veel mensen willen weten. Bestudeer een beetje meer een paar hoofdstukken over de Opstand en de Vrijheidsverklaring van Lucifer. Probeer goed het kwaad te begrijpen dat hem verteerde en waarom deze Hemelse Wezens die geschapen werden door De Schepper Zoon, die niet ontstaan zijn uit dierlijke evolutie, zich hebben willen rebelleren.

Het is heel belangrijk dat u tot uw eigen conclusies komt, vanuit uw menselijk standpunt terwijl u hier nu op Aarde leeft. Het is belangrijk voor u maar zeker en vast ook voor ons.

Wij zien de dingen van bovenaf. We kennen de regels, we kennen God, we kennen onze Schepper Zoon Christus Michael (Jezus), we kennen onze Goddelijke Moeder-Geest (Nebadonia), we hebben onze Vader Melchizedek die verbonden is aan De Paradijs Triniteit. Maar de Lanonandek Zonen die werden geschapen voor het beheer van planetaire Stelsels en planeten zien dat een menselijk wezen afkomstig uit dierlijke evolutie voort kan opklimmen naar De Vader in Het Paradijs terwijl zij in het lokaal universum blijven om uw opklimming samen met anderen te beheren. Daarin ligt er nog iets dat u moet bestuderen en begrijpen.

Wij zouden graag uw standpunt kennen, hoe u dit ziet als menselijk wezen levend op Aarde dat nog niet het niveau van de Volkomenen heeft bereikt en die hun eigen redenen hadden om niet te aanvaarden wat Lucifer zei in zijn vrijheidsverklaring. Maar u die hier op Aarde leeft, hoe ziet U dat? Dit is wat wij graag zouden willen weten.

Veel gedachtegoed van Lucifer is hier op Aarde blijven bestaan en is terug te vinden bij uw medemensen op verscheidene niveaus in uw samenleving.

U hebt gevoelens die wij niet kennen, u voelt dingen die wij niet voelen en we zouden graag willen weten hoe u daar tegenover staat. Hoe heeft hij zo veel Engelen en Cherubijnen, Morontia metgezellen en planetaire Prinsen met zich kunnen meeslepen en dan nog zoveel Middenwezens en al diegenen die voor de planetaire Prins werkten. Waarom waren deze Wezens zo aangetrokken door deze ideeën? Wij zouden graag uw mening over dit onderwerp willen kennen. Als u klaar zou kunnen zijn met uw vragen voor het einde van deze week of het einde van volgende week zouden wij dat zeer waarderen.

Ik ga u nu laten mijn kinderen daar AYA nog iets zeer belangrijks te vertellen heeft. Tot ziens D-Maya.

AYA : Dit is AYA hier, Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr. 7 Orvonton genoemd – het Superuniversum waarin u leeft.

Ja, mijn kinderen ik heb inderdaad iets om aan te kondigen.

Weldra zal Monjoronson, de Magistraat Zoon hier op Aarde komen met zijn 12 Melchizedeks. Hij zal op Aarde komen om al wat overblijft van de Rebellie te beëindigen.

Lucifer, Satan, Caligastia werden berecht, ze hebben de genade geweigerd en gaven de voorkeur aan ont-schepping. Maar al de andere Hemelse Wezens, de Cherubijnen, de Morontia metgezellen, al die Engelen dat u "gevallen engelen" noemt en die in feite achtergelaten werden in de duisternis die niet noodzakelijk de gevangenis planeten zijn, daarvan zijn er geketend gebleven aan de Aarde. De Middenwezens die hun rol hierin hebben gespeeld, als zo veel andere hemelse wezens moeten allen nog worden vrijgelaten, berecht worden met barmhartigheid en genade en heropgevoed. Een gedeelte van de Middenwezens werd al gerehabilitateerd, maar er zijn nog vele anderen die heropgevoed moeten worden.

Daar we gezien hebben dat uw eerste klas met deze menselijke zielen het goed heeft gedaan, willen wij dit uitbreiden tot klassen waaraan ook de Hemelse Wezens kunnen deelnemen die werden geschapen in dit lokaal universum door Christus Michael en Nebadonia en die hier zijn gebleven. Dit zal hen helpen hun fouten begrijpen, hun een kans bieden om hun standpunten te heroverwegen en hun de Liefde en genade van De Eeuwige Moeder-Zoon en De Universele Vader te bieden zodat ze terug kunnen dienen op de manier dat ze dat voorheen deden.

Velen werden meegesleept in verkeerde standpunten omdat ze Lucifer als hun God zagen. Hij stond boven hen en leidde hen. Maar toen dit alles te ver ging, waren ze niet meer in staat om terug te keren, het was te laat en dus bleven ze gevangen in de duisternis en sommigen hier op Aarde. U zult ook een rol spelen voor hen. De meest decadente en weerspannige gevallen zullen we op een andere manier samen met u aanpakken.

Dat is het voor vandaag mijn kinderen. Dank u om van dit werk te houden en ons te helpen deze wereld schoon te maken van deze wezens die hier niet hadden mogen blijven en die hun pad en hun dienst hadden moeten voortzetten. Maar door de situatie van 200.000 jaren geleden, is dit helaas op deze manier allemaal gebeurd.

De komst van de Magistraat Zoon nadert, we beginnen al met dit programma om de mensen te helpen evolueren naar het Licht en het Leven en al deze wezens die hier niets te doen hebben moeten van de Aarde vertrekken en hun weg voortzetten. Als ze niet willen voortgaan, als zij de genade weigeren, dan krijgen ze het recht niet langer te bestaan.

Ik wenste u dit aan te kondigen omdat ik AYA ben en omdat u voor de Melchizedeks werkt die voor AYA werken of voor de M-AYA Kosmische Meesters.

U hebt inderdaad een uitzonderlijk programma uitgekozen en we zijn blij dat u dit wenst te doen. Uit uw groep zullen zich andere groepen vormen wanneer ze langzaamaan uw werk gaan inzien en begrijpen. We zullen op deze wijze beetje bij beetje binnen een paar decennia deze Aarde reinigen van al deze ongelukkige wezens die verkeerd werden geleid en die zich soms zeer slecht hebben gedragen.

Alles wat u doet, al uw ervaringen voegen veel toe aan uw planetaire Allerhoogste die "Urantia" wordt genoemd en langs die weg wordt het doorgegeven aan De Allerhoogste van het planetaire Stelsel “Satania” en vanaf daar gaat het naar De Allerhoogste.

Al wat De Universele Vader, van wie u een Fragment hebt ontvangen, u vraagt is Hem te erkennen, van Hem te houden uit uw eigen vrije wil, te proberen te worden zoals Hij en uw wil aan de Zijne over te dragen.

De Allerhoogste is een Godheid geschapen door De Triniteit. De Allerhoogste is als een intelligent jong kind dat nog moet groeien en die groeit dankzij uw ervaringen, uw beslissingen en voornamelijk dankzij uw daden, uw handelswijze, door te beslissen om iets te doen in overeenstemming met de Wetten van Het Universum en De Wil van De Vader.

Het feit om uw akkoord gegeven te hebben deze lessen te willen organiseren, om deze wezens die u niet kunt zien te willen helpen, die u niet kent, brengt heel veel bij aan de ervaring van De Allerhoogste.

Ik dank u mijn kinderen en ga u verder laten aan uw bezigheden. Tot ziens.

SIRAYA :Ik ben Siraya, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1, De Stem van de Vader.

Mijn kinderen, De Vader bedankt u en volgt nauw al uw activiteiten. Hij is trots op u en de manier waarop u van Hem houdt, op deze eenvoudige en bescheiden manier. Voor Hem bent u nog kleine kinderen en u weet ook hoe uw hart kan smelten wanneer een klein kind met mooie ronde ogen naar u toeloopt met een glimlach terwijl het zegt: "Ik hou van u" en het u kleine kusjes toestuurt. Hetzelfde geldt voor De Universele Vader. Hij ziet u ook zo.

De bewegingen in de tektonische platen zullen binnenkort herbeginnen. Wij zullen ervoor zorgen dat u allen veilig bent, maar op sommige plaatsen kunnen er rampen gebeuren. Het is niet zo dat u op een dag wakker zult worden en merken dat u alleen bent in een dode stad, echter op sommige plaatsen kan er wel wat gebeuren.

Houdt u klaar, volg onze richtlijnen, ga in meditatie, luister goed naar uw Innerlijke Stem, naar de stemmen van Monsanloran, Malvantra, uw Gidsen en uw Engelen die u zullen leiden.

Wees altijd waakzaam, geraak niet in paniek als u geconfronteerd wordt met een zeer eigenaardige situatie. Hebt een sterk geloof in De Vader en in ons. Heb vertrouwen daar wij u door alles zullen heen loodsen.

Hevige winden zullen over de aarde zwepen en veel mensen zullen angst hebben. Maar u, in plaats van te panikeren zult kalm blijven, u gaat de anderen tot rust brengen en hun zeggen dat jullie samen tot God zullen bidden. Als er mensen zijn die openstaan voor meditaties, zeg hen dat u allen samen een meditatie gaat doen om te begrijpen en te vragen om geleid te worden. Dit zijn een paar tips die u en uw entourage kunnen helpen wanneer er zich sommige zeer verrassende en vreemde dingen voordoen.

Ik dank u zeer mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben en De Vader groet u allen met een brede glimlach

MALVANTRA: Hallo, het is een lange tijd geleden dat ik u heb gesproken. Nu, met dit communicatie systeem via Reflectiviteit kan dit meisje hier direct beginnen zonder dat ik de sessies hoef in te leiden.

Ik zal deel uitmaken van degenen die hier zullen verschijnen. We proberen om uw trillingsfrequenties te verhogen om u op hogere circuits te brengen zodat u ons al vroeger zou kunnen zien.

Dit alles is nodig opdat u meer vertrouwen gaat hebben in het specifieke werk dat u voor ons doet. Zowel in het communicatie systeem via Reflectiviteit, zoals u het noemt, als voor de werkzaamheden met de onzichtbare wezens die nog steeds hier op Aarde zijn. Dit zal u meer vertrouwen inboezemen en het zal veel gemakkelijker zijn om u richtlijnen te kunnen geven.

Ooit konden wij ons laten zien in onze lichtlichamen aan die priesters die ooit Maya priesters werden genoemd. Ze ontvingen van ons hun richtlijnen en kennis en dat brachten ze over aan hun volk. U gaat gewoon dit werk verder zetten dat we hebben moeten stoppen als gevolg van sommige evoluties die zich hier hebben voorgedaan. Dat is de reden waarom wij uw frequenties verbeteren zodat u dit werk van de eertijdse Maya priesters kunt voortzetten.

Als we nu over Maya priesters spreken dan denkt iedereen aan de huidige Maya cultuur (in Centraal Amerika).Weet dat wij gedurende millennia vele centra gehad hebben in verschillende gebieden op deze wereld.

U beiden (Cyril en Kathy) gaan weldra vertrekken naar uw Europees continent. Daar zijn 2 plaatsen waar wij ooit aanwezig waren en wij zouden graag hebben, dat u daarnaartoe zou gaan om gegevens op te halen die daar nog verborgen zijn. Het ene is gelegen in Huete in Spanje en het andere is in de Limousin, Tulle in Frankrijk. Tracht er met twee naartoe te gaan en als er nog iemand is die met u wenst mee te gaan zou het nog beter zijn.

Net zoals u hier in Belize gegevens hebt opgehaald, kunt u gegevens in Spanje en Frankrijk ophalen. Wanneer u in deze steden bent ga dan in meditatie en wij zullen u de gegevens overdragen tijdens uw meditatie. Dit is al een kleine job die wij voor u hebben en als er plaatsen zijn om schoon te maken in de nabije omgeving dan laten we het u weten en zo kunt u in een klap twee dingen doen in deze regio's.

Er zijn veel plaatsen in Italië die moeten worden schoongemaakt. Het zijn vaak oorden zoals oude kastelen en oude gevangenissen. U (Cyril) die niet ver van Venetië logeert, ga naar sommige huizen als ze open zijn voor het publiek, zoals die van de “de Medici” en andere oude families die gedurende lange tijd macht hebben uitgeoefend. Dit zijn schoonmaakwerken die u alleen kunt doen. U kunt uw “de technieken van uw vroeger onderwijs” gebruiken en het Licht Anker van Placencia zoals jullie dat vanmorgen gedaan hebben bij Carole.

Dit meisje hier doet dat al vele jaren en zij gaat dat blijven doen daar ze weet waar ze moet gaan. Zij heeft zich altijd laten leiden en met haar hebben we geen probleem om te zeggen waar te gaan. U, Cyril, gaat dat stilaan gewoon worden en u zult gaan aanvoelen waar u moet schoonmaken.

Algemeen, gelijk waar u heengaat, in Italië of in Frankrijk, zal er altijd ergens een kasteel zijn, een voormalige gevangenis, een griezelige plaats waar tijdens oorlogen ongelukkige dingen zijn gebeurd. Er zijn in Europa niet veel plaatsen waar nooit werd gevochten, gefolterd of andere vreselijke dingen gebeurd zijn. Zwarte magie praktijken werden ook lang bestendigd op het Europese continent.

U zult het gewoon worden om aan te voelen en te weten wat u hoeft te doen waar u gaat. Uw voormalig onderwijs gaf u de mogelijkheid om op uw lichaam de aanwezigheid van lage energieën aan te voelen. Vraag ons om u te helpen ze te voelen en probeer om deze tekens te herkennen. Wees niet bang, het zijn vaak zielen die uw hulp vragen of u bedanken voor uw hulp. Als u ze sterk aanvoelt, zult u zeker weten dat er een heleboel werk te doen is op die plaats daar deze zielen vrijwillig willen vertrekken. Er zijn er echter nog veel die blijven omdat ze vastgehouden worden of omdat ze nog niet willen vertrekken.

Ik bedank u op voorhand om dit werk te willen doen en overeen te komen om beide oorden samen te gaan bezoeken.

Ik groet u en ga u nu laten. De sessie is gedaan daar ik de laatste persoon was die wenste te spreken.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina