Al doende leert men.

Sessie nr.6 van 4 mei 2015 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Nora, Wilhelm en Wivine.

Bezoeker: Malvantra Melchizedek.

Ontvangen door Wivine.

Malvantra sprak na 57min.            Totale duur meditatie: 1u27min.

Malvantra Melchizedek hier: herhaal mijn woorden meisje, omdat ze belangrijk zijn zoals al de andere keren zodat u kunt leren en groeien.

De evolutie van de mens neemt een heleboel tijd in beslag en loopt parallel met de evolutie van de planeet.

De Levendragers ontwikkelden op jullie planeet een protoplasma op basis van een zoutoplossing die evolueerde in de zeeën. Deze eerste levende cellen ontwikkelden zich in plantenleven, dan kwamen de vissen, de landdieren totdat een paar miljoen jaar later de zoogdieren opdoken. Het is uit deze zoogdieren dat de ‘menselijke vorm’ is voortgekomen. Deze vroege mensen deden hun eerste ervaringen op door te zoeken naar onderdak, gereedschap te vervaardigen, zich te groeperen en in familie te werken om voedsel te vinden en zichzelf te beschermen tegen wilde dieren en andere stammen. De ontdekking van het vuur was zeer belangrijk voor hen daar ze zich daarmee konden opwarmen en hun voedsel koken.

Dit alles betreft natuurlijk de ontwikkeling van het menselijke fysieke lichaam dat toen nog een lange weg had af te leggen.

Er waren twee dingen die deze eerste primitieve mensen, begiftigd met een wil, verschillend maakten van hun meer dierlijke voorgangers.

Ten eerste hadden ze een ‘persoonlijkheid’ ontvangen. Dieren ontvangen geen ‘persoonlijkheid’ van God.

Ten tweede, was er het feit dat de Assistent Bewustzijnsgeesten van Godsverering en Wijsheid zich hadden kunnen verankeren bij dit eerste primitieve menselijke paar en dat wat het signaal dat het eerste menselijke mentaal bewustzijn geboren was op Urantia.

Het bewustzijn van de dieren ontwikkelt zich ook dankzij de invloed van de Assistent Bewustzijnsgeesten, maar zij kunnen alleen 5 op de 7 bereiken: namelijk eerst die van intuïtie, vervolgens die van begrip, moed, kennis en later die van overleg. Zij hebben geen toegangsmogelijkheden tot die van Godsverering en Wijsheid en het zijn juist die twee die het verschil maken.

Wanneer de Assistent-Geesten van Godsverering en Wijsheid kunnen functioneren in de menselijke geest dan betekent dit dat hun intelligentie hoger is dan die van hun ouders. Het is ook de aankondiging van de komst van de Gedachtenrichters, de Serafijnen, de Engelbewaarders en andere Hemelse die komen helpen om het ziels-embryo te ontwikkelen in een volwassenere ziel die God leert kennen en aanbidden. In het begin zullen het uiteraard stenen zijn, bergen, de bliksem, de zon, grote dieren, enz.

Vervolgens blijft de mens groeien op biologisch niveau dankzij de inspanningen van de Levendragers. Wanneer de menselijke biologische evolutie zijn maximum heeft bereikt dan is de tijd aangebroken om een Materiële Zoon en Dochter die men een Adam en een EVA noemt, op de planeet te laten verschijnen om dit biologische niveau te verhogen met genetische kwaliteiten die de mens zullen toelaten om hogere geestelijke niveaus te bereiken tijdens zijn aardse leven. Maar het is pas na verscheidene generaties dat deze Adamische nakomelingen die dan sterfelijk geworden zijn, zich zullen gaan vermengen met de hoger ontwikkelde bevolking van een planeet.

De massale komst echter van de Gedachtenrichters die nodig zijn voor de ontwikkeling van de ziel gebeurd pas na de komst van een Magistraat Zoon in zelfschenkingsmissie; dat wil zeggen een Avonal Zoon die geboren wordt uit een aardse moeder en die door zijn invloed een ganse planeet transformeert. Hij verkondigt de waarheden van de Hemelen en als zijn missie voltooid is keert hij terug naar zijn Broer Christus Michael, Schepper zoon van Nebadon, zodat zij de Geest van Waarheid van Christus Michael op de planeet kunnen uitstorten. Als gevolg daarvan kunnen alle inwoners van de planeet automatisch een Gedachterichter ontvangen na hun eerste morele beslissing, iets wat vroeger niet het geval was.

1.500 jaar geleden was de gemiddelde leeftijd van een kind dat een God Fragment of Gedachtenrichter ontving tussen de 10 en 12 jaar, net voor de puberteit.

100 jaar geleden was dat gemiddelde tussen de 5 en 6 jaar en nu is dit gemiddelde tussen de 4 à 5 jaar.

Wat wil zeggen dat uw hedendaagse kinderen, en dat gebeurt in alle etnische groepen, al bij hun geboorte een veel hoger intelligentievermogen bezitten en bekwaam zijn om veel vroeger morele beslissingen te nemen dan voorheen. Als gevolg hiervan zijn er kinderen in uw huidige generaties die hun Gedachtenrichter al ontvangen tussen de 1 en 3 jaar en het gemiddelde van 4 tot 5 jaar zal binnen een paar decennia dalen tot 2 à 3 jaar.

Dit is te wijten aan het feit dat meer en meer mensen capaciteiten bezitten om de ‘Energie van het Universum’ op verschillende niveaus te gebruiken, anderen de ‘Energie van de Triniteit’ en sommige kunnen zelfs nu de Zuivere Energie van hun God Fragment aanwenden.

Wanneer deze mensen hun vermogens benutten door deze Energieën te sturen naar individuen, landen en continenten transformeren zij het DNA van de mens op deze planeet, van pasgeborenen tot ouderlingen, en zeker en vast degenen die de Zuivere Energie van hun God Fragment gebruiken.

Hoe meer deze Energieën worden getransfereerd door mensen om onbaatzuchtig hun medemens te helpen, door dagelijkse overdrachten te doen naar alle landen en continenten, door gans de wereld hiermee te overtrekken, hoe meer zij de kleppen openen om nog meer ‘transformatie Energieën van God’ aan te trekken.

We willen daarmee zeggen dat de onafhankelijke God Fragmenten, zij die niet het mentale bewustzijn van een mens bewonen, u helpen bij uw Energie-overdrachten via het circuit dat ze hebben geïnstalleerd.

Dit zijn ‘transformatie Energieën’ op alle niveaus.

Ze kunnen gebruikt worden om al wat duister is te vernietigen en om een ziel te helpen naar het Licht te gaan. Ze kunnen gebruikt worden om het psychisch evenwicht van een mens te herstellen, het immuunsysteem te versterken en het DNA van het fysieke lichaam te transformeren. Het is langs deze weg dat de fysieke lichamen en de geestelijke vermogens van de mens op het peil zullen gebracht worden zoals het had moeten zijn indien Adam en Eva niet nalatig waren geweest en hun missie niet was afgebroken na 500 jaar zoals dat hier is gebeurd.

U hebt daarbovenop meer dan drie maanden geleden een zelfschenking ’s Magistraat Zoon ontvangen om, onder andere, al diegenen die werken met de Hemelse Energieën op alle niveaus te helpen. Niet om het werk dat Christus Michael – Jezus gedaan heeft op Urantia tijdens zijn 7de zelfschenking 2.000 jaar geleden te herdoen.

Het belang van het werk met de ‘Transformatie Energieën’ wordt zwaar onderschat op uw planeet, maar draagt vruchten af en we zullen meer en meer kandidaten vinden om dit werk te doen. Het is een werk dat geen aardse glorie met zich meebrengt, maar die u helpt uw ziel te ontwikkelen en u te connecteren met uw Gedachtenrichter om hogere niveaus van geestelijk inzicht te bereiken.

Dit geestelijk inzicht waar we al over gesproken hebben, heeft niets te maken met zogenaamde helderziende mensen die met die gave zijn geboren. Deze gave, die afkomstig is van de genetica van de Adamieten, had tot doel u de mogelijkheid te geven om de Engelen te zien, de Middenwezens en de Hemelse leraren om uw ziel te verheffen tot hogere geestelijke niveaus al tijdens uw aardse leven.

Maar in de huidige situatie lijken deze gaven de meeste van deze mensen niet de mogelijkheid te geven om hun zielen te doen evolueren naar Hogere Geestelijke niveaus. Integendeel, als ze zien, zien ze vaak enkel de duistere wezens. Als ze horen kunnen ze meestal geen onderscheid maken tussen de stemmen van de duisternis, de gevallen engelen of Hemelse Leraren. Helaas, aangezien er niet zo veel zijn met deze gaven beschouwen ze zichzelf als superieur op spiritueel niveau. Bovendien doen ze zelfs anderen geloven dat dit het geval is, omdat volgens hen het een bewijs is dat ze hoger staan op de spirituele ladder.

Mijn kinderen, niets is verder van de waarheid, niets is minder waar. Helaas verhogen deze geboortegaven vaak enkel hun trots, waardoor ze lui worden in plaats van er gebruik van te maken om hun ziel te laten groeien door op zoek te gaan naar God in hun hart en hun medemens te helpen. Velen van hen zijn zelfs niet bereid om God te leren kennen.

Wat betekent dat deze gaven eerder een handicap vormen voor de ontwikkeling van de ziel van deze mensen dan een voordeel.

Via uw werk met de Transformatie Energieën helpen wij u om ‘die vaardigheden’ te ontwikkelen die de uwe hadden moeten zijn. Wij doen dat op zulk een wijze dat uw vermogens parallel evolueren met uw liefde voor God. Door een intieme relatie op te bouwen met uw God Fragment en een onvoorwaardelijke liefde voor uw medemens te ontwikkelen.

Een persoon die wenst te groeien door het verkrijgen van Hogere Kennis en vermogens afkomstig uit de Hemelen moet eerst zijn nederigheid ontwikkelen en tot de conclusie komen dat het niet zijn wil is die primordiaal is, maar wel de raad afkomstig van zijn inwonende Gedachtenrichter en zijn Hemelse Leraren.

Wij hebben u dit pad laten volgen door u eerst op handen en voeten te laten vooruitgaan. Vervolgens op uw knieën, dan rechtstaand op uw twee benen door beide handen in de onze te plaatsen omdat u blind moest vooruit gaan. Dit heeft ons toegestaan u te laten groeien zonder dat u een geestelijke hovaardigheid hebt ontwikkeld. Uw vermogens maken nu onderdeel uit van uw dagelijks leven en beletten u niet om een normaal sociaal en professioneel leven te hebben, of een moeder of vader te zijn als alle anderen.

We gaan uw ogen langzaam openen en in eerste instantie zullen de Lichten en de Lichtflitsen die u zult zien u verblinden. We zullen voorzichtig te werk gaan zodat u kunt deelnemen tijdens uw meditaties aan de gebeurtenissen op de Eerste Woningwereld, soms de Tweede zodanig dat u het zich zult herinneren en zonder dat het u de indruk zou geven iemand uitzonderlijk te zijn, want dat willen we ten allen prijzen vermijden.

Wij waarschuwen iedereen: u zult niet op uw eigen benen kunnen staan zonder eerst alle stappen te hebben doorlopen die deze mensen met wie wij hier momenteel werken hebben doorlopen. Dat wil zeggen eerst op handen en voeten leren gaan, dan op uw knieën, dan op uw twee voeten staan en terwijl zullen wij u regelmatig speelgoed in handen geven waarmee u kunt oefenen. Het is pas daarna dat we uw ogen zachtjes zullen openen tot de echte geestelijke inzichten.

Er wordt u niet gevraagd om buitengewone dingen te doen, u bent het die steeds grootse dingen wenst te ondernemen. Maar om welke redenen?

De kleine dingen zijn even belangrijk als de grote. Het is de 'motivatie' om iets goeds te willen doen die telt. Dan zullen wij u alle middelen bezorgen om u daarin te helpen want het is door anderen te helpen en ervaringen op te doen dat uw ziel zal groeien en u een beetje meer op God zult lijken.

De aarde is een planeet waar de ziel onderwezen wordt als op de Woningwerelden volgens de decreten van Christus Michael, dus onder onze begeleiding en in de Melchizedek scholen.

Urantia is het verlengde van een Melchizedek school.

Wij preconiseren het volgende: Vertel ons eerst wat u wilt ondernemen en wij zullen u helpen om dat zo goed mogelijk te doen zodat uw taak zo goed mogelijk uitgevoerd wordt volgens de Wetten van het Universum, zodat uw ziel kan groeien door uit deze ervaring te leren. Het is enkel op die wijze dat u kennis zult vergaren die intrinsiek deel zal uitmaken van uw eigen wezen. Al doende leert men.

Als u liever over alles wilt discuteren, haren in twee klieven, wachten op gebeurtenissen en uw tijd wenst door te brengen door anderen te vertellen wat ze moeten doen, lezen of geloven, dan verliest u waardevolle tijd om uw eigen ziel te laten groeien.

Houdt u bezig met uw eigen ontwikkeling voordat u anderen gaat vertellen hoe ze hun evolutie moeten bewerkstelligen.

Eerst praktijk door te handelen, te implementeren, ervan te leren en wij zijn daar om u te helpen.

We hebben het al zo vaak gezegd en dit keer herhalen we het nog eens duidelijker.

Dank u mijn kinderen, ga verder met wat u doet en zoals u bezig bent. Wij zijn uw Schoolmeesters en wanneer u fouten begaat dan zullen we u dat melden; dan zullen we u tonen hoe ze recht te trekken en welk pad u dient te volgen. Doe voort, u hebt geen idee waar we u naartoe brengen. U hebt al voor vele verrassingen gestaan, maar dit is nog niets vergeleken met wat voor u staat, vertrouw ons dan toch en ga voort. Dag allemaal.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina