IMHOTEP.

Sessie nr 9 van 29 juni 2015 – opgenomen – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole, Nora en Wivine in Belize met Wilhelm op afstand in Europa.

Bezoeker: Imhotep

Ontvangen door Wivine.

Imhotep sprak na 1u13min…….                Totale duur meditatie: 2uren.

Imhotep: Ik ben Imhotep, de grote Egyptische architect, die ook wetenschappelijke geneeskunde beoefende, heling met Universum Energie en geestelijk religieus onderricht gaf. Ik heb bijna 5.000 jaar geleden de Djoser-Sakkara pyramide gebouwd en nog vele andere gebouwen zoals een tempel in Edfu. Mijn tempel in Edfu werd echter later vernietigd en daarbovenop werd 2.000 jaar later de huidige tempel van Horus opgericht.

Gedurende duizenden jaren zijn er vele pelgrims naar Edfu gereisd om genezing te verkrijgen en nog andere plaatsen waar ik destijds mijn bekwaamheden als wetenschappelijk arts uitoefende en mijn helende energie vermogens toepaste. Het werden bedevaartplaatsen die u kunt vergelijken met Lourdes in Frankrijk, Fatima in Portugal en andere oorden in de Amerikaanse continenten, Afrika, Azië, enzovoorts.

Vele mensen bezochten deze oorden om hun fysiek lichaam te genezen en anderen om wijsheid en verlichting te ontvangen. Deze plaatsen waren grote reservoirs van geconcentreerde Universum Energie. Zoals geweten kan de universum energie zowel genezend werken voor het lichaam als verlichting bezorgen aan de ziel als ze op een hogere geestelijke frequentie aangewend wordt.

We hebben u tijdens uw laatste bilocatie oefening tegen alle verwachtingen in naar de Edfu tempel gebracht. U hebt hem erkend, meisje, omdat u hem had bezocht 15 jaar geleden en wij u gezegd hebben dat het Edfu was. Wij hebben daar voor de publieke ingang samen met jullie, de Middenwezens en andere Hemelse Helpers een immens Lichtanker geschapen. Wij hebben dat gedaan bovenop het oude reservoir van universum energie om dit terug te activeren en in zijn volle kracht te laten functioneren met de nieuwe Energieën van de Triniteit die nu naar de aarde worden getrokken en omdat miljoenen toeristen van gans de wereld deze tempel ieder jaar bezoeken.

Daar werd ongeveer 36.000 jaar geleden een Wijsheids tempel opgericht door de nazaten van Adamson en Ratta om hogere waarheden over te brengen betreffende het geestelijke, verstandelijke en fysieke leven.

De plaats Edfu werd 16.000 jaar geleden ook een nederzetting van missionarissen van de Setitische priesterorde, opgericht destijds door Seth- rechtstreekse zoon van Adam en Eva verwekt in het Tweede Hof van Eden. Het waren opvoeders-priesters die een hoogstaand religieus onderwijs overdroegen aan de nabije stammen samen met kennis over gezondheidszorg en hygiëne.

Hierdoor kwam het dat de eerste beschavingen van Egypte en we spreken hier van 36.000 tot 15.000 jaar geleden de kennis meekregen van het Hof van Eden. De kennis van het bestaan van het God Fragment dat in de mens komt inwonen om een eeuwig levende Morontia ziel te ontwikkelen waarmee deze ziel zich na de fysieke dood op de hemelse werelden kan verenigen. Men noemde deze Goddelijke Geest de “Ka” en de Morontia ziel die de fysieke dood overleefde de “Ba”.

De reïncarnatieleer werd nooit in die tijden in Egypte onderricht. Nu denken velen dat de vroege Egyptenaren allen in reïncarnatie geloofden maar dat was niet zo. Het is een actuele verkeerde vertaling, een verkeerd begrijpen van het “Egyptische Dodenboek” en de reden van de mummificatie. Deze dwalingen werden ook veroorzaakt door de destijds gevallen Setitische Priesters.

De huidige Edfu tempel werd niet gebouwd door Godkennende Priesters maar eerder door een priester kaste die er een andere houding op nahield. Zij gebruikten hun psychische krachten voor zelfzuchtige doeleinden om de absolute macht van hun priester kaste te behouden samen met hun hoge levensstandaard. Ze hebben die tempel Noord-Zuid gericht en niet Oost-West om deze Goddelijke plaats te neutraliseren en te gebruiken voor eigen doeleinden. U bent daar naartoe gebracht om alles terug te activeren en te optimaliseren. U hebt daar echter geen ware “duisternis” ontmoet en dat is ook normaal.

Sinds dat u het Berberland van de Sahara bent gaan bewerken via bilocatie hebt u geen demonen meer ontmoet, noch negatieve duistere energie afkomstig van het “duister netwerk’. Veel is daarvan al gebroken in die gebieden die u hebt overlopen. Het bevond zich vooral langs de Middellandse zeekust van Syrië tot Marokko en iets lager.

U zult nog voor verrassingen komen te staan in het werk dat u doet in Afrika. Nu gaat u niet de gevolgen van de daden van de onzichtbare duisternis tegenkomen maar wel van mensen die daar nu in de Sahel en lager bezig zijn. Wij hebben jullie doelbewust Afrika stap voor stap laten doorlopen. Van daaruit gaat u begrijpen hoe de mensen van de grote industriële, farmaceutische- en bankondernemingen tewerk gaan: wie ze zijn en waar hun centrale krachten liggen, wat hen aandrijft en de onverschilligheid waarmee zij de lokale bevolking behandelen terwijl ze de grondstoffen ontginnen die ze zo broodnodig hebben. U mag een relaas geven over de oorden waar u naartoe gaat maar laat de lezers zelf ontdekken waarom wij u naar die bepaalde plaatsen sturen, net zoals u dat doet.

Het oude prehistorische Egypte van voor de aanvang van de grote Dynastieën werd bevolkt door verschillende vermengde etnische groeperingen. Er leefden in Egypte 25.000 jaar geleden vier grote etnische groeperingen en dat was een gemengd blank ras, een gemengd bruinrood ras, een gemengd donkerder bruin ras en een gemengd zwart ras.

De vroegere zwart Afrikaanse bevolkingen waren de eerste bouwers van piramiden en grote structuren in Afrika. Zij kenden het bestaan van het innerlijk God Fragment en de eeuwige Morontia ziel. Dus Wivine, wees dan niet meer verbaasd wanneer u hier mensen tegenkomt van Afrikaans-Amerikaanse oorsprong die zonder probleem het bestaan van het innerlijk God Fragment aanvaarden zonder het Urantia Boek gelezen te hebben daar ze deze geestelijke kennis meedragen van hun Afrikaanse voorouders.

De Afrikaanse Middellandse zeekust en Midden-Afrika werden eerst bevolkt door vermengde rassen waarvan sommigen groot waren en een zwarte of rood-olijfbruine huid bezaten; het waren mengelingen van de eerste gekleurde rassen die zich later met de afzakkende Nodieten en nog later met de Adamieten hebben vermengd. Deze latere bevolkingen konden bouwen, metaal bewerken, weven, lezen en schrijven en hebben grootse koninkrijken opgericht tot in Zuid-Afrika.

Zij bevolkten Oost en west Afrika vanaf de Middellandse zee en hebben zich later in en achter de Sahara teruggetrokken toen de Griekse, Romeinse, Arabische en Noord-Europese bevolkingen systematisch de kustgebieden binnenvielen. Het is pas in het binnenland dat ze de blanke invallers hebben kunnen tegenhouden en zo hun koninkrijken en cultuur gedurende lange tijd hebben behouden. Deze vermengde rassen waren de voorouders van de Berbers die de Sahara bewoonden toen die nog vruchtbaar was en van de huidige Afrikaanse bevolkingen.

De huidige Berberbevolkingen bevinden zich nu in het noorden van de Sahara woestijn en in de zuidelijke Sahel gebieden en hebben sinds heugenis de link gevormd via hun handelsroutes tussen midden Afrika en de gebieden van de Middellandse zee tot zelfs Europa.

Het mummificeren van lichamen, kunst waar ik ook in bedreven was en zelfs verbeterd heb, had niet tot bedoeling de ziel van de overledene daarin te laten reïncarneren. Dat had een andere reden. Wij wisten zeer goed dat het fysieke lichaam vroeg of laat teniet gaat. Het was wel de bedoeling om de Super menselijke lichamen te bewaren van farao’s en koningen die in rechte lijn van de Adamieten, Nodieten of Adamszonieten afstamden. Het bewaren van deze lichamen hield verband met hun ontwikkelende Morontia Ziel en hun fysieke bovenmenselijke vermogens, maar had niets te maken met een geloof in reïncarnatie.

Iets gelijkaardigs gebeurde ook in de megalithische tijden in China, Rusland, Europa en in de Amerikaanse continenten waar men dolmens, tumuli en tempels heeft gevonden met menselijke overblijfselen. Sommige mensen besloten toen zelfs om zich levend te laten inmuren met een beetje drank en voedsel waardoor hun gestorven lichamen langer bewaard bleven.

Het enige wat wij hierover eigenlijk willen vertellen is dat de ziel gewoonlijk het lichaam pas verlaat als het volledig is afgestorven. Er waren 35.000 jaar geleden al heel wat mensen met grote kennis en bovenmenselijke lichamen verspreid over de bewoonde wereld. Het waren Koningen, Koninginnen, Priesters, Priesteressen, Genezers en Wijzen. Door het goed bewaren van de gestorven lichamen of zich doelbewust levend te laten inmuren konden de zielen van hun afstammelingen daar verankerd blijven om hun kennis aan toekomstige generaties over te brengen.

Wij spreken hier van praktijken in tijden van grote geestelijke verwarring, toen de aarde in quarantaine was geplaats waardoor er geen enkele communicatie meer mogelijk was met de bestuursorganen van het plaatselijk universum. Het was de tijd van de oorlog tussen de Planetaire Prins Caligastia met zijn aanhangers en diegenen die trouw gebleven waren aan Christus Michael, aan de Wetten van het Paradijs en de Universele Vader. Deze praktijken stopten stapsgewijs met het verdwijnen van die mensen met bovenmenselijke vermogens en genen.

Sinds Christus Michael hier werd geboren als Jezus en na zijn dood zijn “Geest van Waarheid” uitstortte over gans de planeet krijgen kinderen een God Fragment om zich een Morontia ziel te ontwikkelen wanneer ze een morele beslissing genomen hebben. Dit impliceert dat ze het verschil kennen tussen goed en kwaad en beginselen van Godsverering vertonen. U moet goed voor ogen houden dat het in die vroege tijden niet zo evident was om een God Fragment zo snel en jong te ontvangen. Men dacht toen zelfs dat dit voorbehouden was aan grote Koningen, Farao’s, Priesters en zeer rechtvaardige, goede mensen.

Daarbovenop wordt de nodige kennis voor de mensheid bewaard sinds lange tijd bij een steeds toenemend aantal mensen die zich daar meestal niet van bewust zijn. Velen onder hen maken deel uit van het “Korps der bestemmingsreservisten”, die werken voor het Serafijnse planetaire bestuur.

Dit zijn ook de redenen waarom wij jullie naar bepaalde tempels gestuurd hebben in Belize om kennis op te laden die daar bewaard werd door een hoge Morontia Ziel. Dit was zeker het geval in Uxbenka en daarom vragen wij jullie om naar Palenque te gaan. U werd hiervoor ook nog naar plaatsen gestuurd in andere landen.

Aan hen die zich afvragen waarom u zoveel Maya tempels moet bezoeken zeg ik het volgende: wees daarover niet verbaasd, want de kennis van de bouwers van deze tempels kwam van de vermengde afstammelingen van de Adamieten, Nodieten, de pre-dynastieke Egyptenaren en gemengde nazaten van Adamson en Ratta.

Er werd 15.000 jaar geleden veel meer gereisd dan u zich kunt inbeelden en de wereld was toen al in kaart gebracht door de Middenwezens. Er wordt op uw wereld veel genetisch onderzoek gedaan op de huidige etnische volkeren en men heeft genen gevonden van vroege Egyptenaren bij de autochtone Australische bevolking. Archeologen hebben ontdekt dat in Brazilië oost Afrikaanse stammen hebben geleefd ongeveer 9.000 jaar geleden. Er zijn dorpen gevonden van een uitgeroeide blanke bevolking langs de Pacifische kust van Zuid Amerika die daar lang voor de komst van de Spanjaarden geleefd hebben.

Denk ook niet dat al de nazaten van de Adamieten in een spiraal geestelijk naar omhoog zijn geëvolueerd na duizenden jaren van vermenging met andere etnische groeperingen en verwijdering van hun oorspronkelijke Hof van Eden met zijn religieuze kennis. Het werden stervelingen net als u, weliswaar met een sterkere verwering tegen ziektes en soms een betere hersenbasis voor geestelijk contact. Velen zijn echter gaan degenereren in hun gedragingen, werden barbaars gewelddadig en gaven zich zelfs over tot kannibalisme en het offeren van mensen.

Ik zelf behoorde tot een hoogstaand gemengd ras van Adamieten, Nodieten en gekleurde mensenrassen: de Andieten. Ik bezat een grote gestalte, een zwarte huidskleur, een gezicht met een fijne neus en ietwat hogere jukbeenderen.

Ik ben tot u gekomen omdat u in contact gebracht werd met een van mijn geliefkoosde plaatsen en bouwwerken en om een paar zaken recht te trekken over de Egyptische en Afrikaanse culturen. Onderschat de zwart Afrikaanse mensen niet en overschat de morele en geestelijke waarde niet van de huidige blanke, Aziatische, Arabische en Indische bevolkingen.

 

Toen Adam en Eva nog verbleven in de Eerste Hof van Eden, gelegen op een schiereiland voor Syrië dat nu onder water staat, leefden er rondom hun veel donkerhuidige Nodieten. Deze grootse mensen hadden al meerdere beschavingen opgericht en waren bedreven in de bouwkunst, metaalbewerking en weven. Zij werkten samen met Adam en Eva aan de ontplooiing van de naburige en verder gelegen mensenstammen. Toen het nieuws zich verspreidde van wat er was gebeurd tussen Eva en Kano de Nodiet, ontstond er een ware woede-uitbarsting en een dorst naar wraak onder de Adamische kinderen.

Ze hebben zich toen gezamenlijk gestort op de nabije Nodietische dorpen die zich van niets bewust waren en hebben daar iedereen vermoord waaronder de vader van de ongeboren Kain. Het werd een ware genocide; geen kind, vrouw of man werd gespaard. Deze gebeurtenis werd een drama gedurende lange tijden voor de verstandhouding tussen de donkerhuidige Nodieten en de bleekhuidige Adamieten in gans de regio van Syrië tot in Mesopotamië, van Egypte tot de lager gelegen delen van Afrika.

Denk na en trek uw eigen conclusies. De zwarte en donkere bevolkingen wantrouwen sinds heugenis de blanke mensen.

Ik moedig u aan om zo verder te gaan. Ik help jullie met uw werk met de ‘Energieën’ en het vernietigen van het ‘duister netwerk’. Ik heb de gevolgen daarvan tijdens mijn aardse leven beleefd en heb er ook moeten tegen weerstaan en vechten.

Als u tijdens de bilocatie oefeningen nog eens een figuur ziet staan die u eigenaardig overkomt dan zal ik mij kenbaar maken. Het zijn niet alleen Middenwezens die jullie helpen Lichtankers te scheppen tijdens die oefeningen maar ook hogere opklimmende Morontia zielen die uw planeet goed kennen. Daar zitten er veel tussen van de eertijdse zwarte en donkerhuidige rassen en daarmee hebt u nu uw verklaring ontvangen waarom er zoveel donkerhuidige Middenwezens en personen staan in de cirkel van een Lichtanker.

Tot ziens iedereen en doe voort want u wordt sterk geholpen in uw onderneming en wij zijn blij om u onder ons midden te hebben. Het is belangrijk dat mensen van uw planeet deelnemen aan zulke taken en de tijd nemen om te leren werken met die Energieën. Daarmee ontwikkelen ze hun Morontia ziel tot hogere geestelijke hoogten en komen dicht te staan bij hun God Fragment. Door ons te helpen wordt u ook geholpen. Daarbovenop bevorderen al die ervaringen uw begrip over uw persoonlijke ontwikkeling en die van de mensheid als geheel. Waar u vandaan komt, waar u naartoe gaat en op welke wijze u deze doelstelling het best kunt bereiken.

Ik denk dat ik daarmee alles gezegd heb en dat een groot deel van uw vragen werden beantwoord. Tot weerziens.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.

startpagina