Kijk niet meer terug, ga voort.

Sessie nr.12 van 23 september 2015 – opgenomen Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Spanje.

Aanwezig: Wivine in een solitaire meditatie.

Bezoeker: God Fragment van Wivine

Gedachtenrichter sprak na 39min          Totale duur meditatie: 1u11min.

Gedachtenrichter: Ik ben uw God Fragment. Het heeft me tijd gekost alvorens Ik met u rechtstreeks kon communiceren. Veel mensen die zich bewust zijn van mijn innerlijke aanwezigheid zouden graag mijn zoete, zachte en altijd aanwezige stem horen.

Wij, de God Fragmenten die het mentale bewustzijn van de mens bewonen, hebben het buitengewoon moeilijk, om niet te zeggen meestal onmogelijk, om rechtstreeks te communiceren met een sterfelijk verstand. We kunnen dit gemakkelijker doen via het zielsbewustzijn mits de ziel is gegroeid en een bewustzijn bezit dat al een beetje het Morontia bewustzijn benadert.

Pas na lange meditaties gedurende veel tijd zult u uw ziel kunnen op één lijn brengen met uw fysiek bewustzijn. Als u accepteert dat uw ziel zich uitlijnt en uw sterfelijk verstand gaat sturen, denk er dan ook aan om u uit te lijnen met de Wil van God. Het is pas dan dat we voorzichtig kunnen proberen om meer rechtstreeks met u te communiceren.

Ik zeg dit aan alle mensen die proberen te communiceren met hun Gedachtenrichter. Het is ten eerste erg moeilijk om dit te doen wanneer u niet in meditatie of in 'stilte’ bent. Daarbovenop is de afstand te groot tussen de "Zuivere Geesten" die wij zijn, het Morontia bewustzijn van uw groeiende ziel en zeker en vast met het beperkte elektrochemische bewustzijn van uw hersenen.

Daarom wordt u gezegd dat het gemakkelijker is om eerst de stem van uw Bewaarengelen en Hemelse Gidsen te horen tijdens uw meditaties die veel dichter bij u staan.

Wij vragen u om hiermee rekening te houden en te accepteren dat u geduld moet uitoefenen voordat u de stem van uw Gedachterichter kunt horen. Bij sommige zal dat sneller lukken dan bij anderen. Er zullen er ook zijn bij wie het nooit zal lukken ten gevolge van bepaalde tekortkomingen in de make-up van hun hersenen, niet omdat hun ziel onvoldoende is gegroeid. Ook zij moeten zich niet meer ontmoedigen omdat we samen met hun Engelen en Hemelse gidsen middelen zullen vinden om met hen te communiceren tijdens hun individuele of groepsmeditaties.

Nu ga ik spreken over de activatie van de twee klieren die ontvankelijk zijn voor de zaken afkomstig van het geestelijke of de “twee geest-ontvankelijke klieren. Deze klieren zijn noch de hypofyse, noch de pijnappelklier (epifyse) die zich bevinden achter chakra 6 en 7, maar ze werken elektrochemisch op gelijkaardige wijze.

Wanneer deze geactiveerd zijn dan kunt u zich gemakkelijker aansluiten op het nieuwe "Lichtnetwerk” dat werd opgezet en waarvan de energetische en geestelijke capaciteiten zullen geactiveerd worden naargelang de menselijke vooruitgang op uw planeet. Allen zullen dan veel gemakkelijker de stemmen kunnen horen van de Hemelse Wezens, van hun God Fragment en zelfs mogelijk kunnen zien.

Mensen die regelmatig mediteren zullen aldus hun communicatie en Morontia visie verbeteren. De Morontia visie of het zien met de ogen van de ziel is iets heel anders dan wat u bedoelt onder zien met zijn 3e oog of pijnappelklier die zich achter chakra 6 bevindt.

Wanneer we over de “Zaken van de Geest” praten, dan praten we over iets hoger dan wat u op dit moment kent. Er leven op uw wereld mensen die in staat zijn om entiteiten te zien die niet fysiek zijn. Tussen deze onstoffelijke entiteiten bestaan er goede, minder goede en nog vele andere dingen. Deze stervelingen kunnen soms stemmen horen die hen adviseren zonder echter goed te kunnen onderscheiden waar ze vandaan komen. Het is niet over deze vermogens dat we het hebben wanneer wij spreken over het ontvangen van de dingen van de Geest. Wij spreken over wezens afkomstig van de Morontia werelden en boodschappen die eventueel doorgegeven worden via het circuit van de Geestelijke Zwaartekracht van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Er bestaat inderdaad zoiets als Geestelijke Energie. Er leven inderdaad Hemelse Wezens in het Paradijs, in Havona en in de Superuniversa die zuiver Geestelijk zijn van natuur. U bent totaal onbekwaam om deze Hemelse Wezens te zien met uw fysieke ogen, zelfs niet met de ogen van uw Morontia ziel. Daarvoor dient u geestelijke visie of ogen te hebben die u zult ontwikkelen wanneer u uw plaatselijk universum Nebadon zult verlaten als beginnend Geestelijke Wezen.

Op dit moment is er niemand onder u die een Melchizedek kan zien, afkomstig van de Grootste Orde Hogere Persoonlijkheden geschapen in uw plaatselijk universum zonder dat de Hemelse Wezens die weten hoe te werken met de Energieën van het Universum en hun medewerkers u die mogelijkheid verschaffen.

Opdat u, mijn dochter, berichten zou kunnen ontvangen van de Meester Geesten hebben we gans een circuit moeten organiseren met de Reflecterende Engelen (seconafijnen), de Kracht Dirigenten en hun medewerkers die met de fysische, Morontia en Spirituele Energieën kunnen werken om uw fysiek en Morontia brein te transformeren zodat u deze prestatie zou kunnen verwezenlijken. Het werd pas mogelijk na vele, lange meditaties waar u ons hebt toegestaan de noodzakelijke transformaties door te voeren in uw hersenen en zenuwstelsel zodat u beetje bij beetje zwaardere ladingen Morontia en Geestelijke Energie kon dragen.

Dit vereist een grote persoonlijke inzet, geduld, uithoudingsvermogen en blind vertrouwen in ons. Het is geen uitzonderlijke prestatie daar iedereen er toegang kan toe krijgen als men aanvaardt om deze transformaties te ondergaan en niet op zoek gaat naar gemakzuchtige oplossingen.

Veel mensen zijn nog op zoek naar priesters, spirituele meesters, kanalen die hemelse berichten ontvangen en we hebben daar begrip voor.

Alles werd echter geïmplementeerd opdat elke sterveling verbinding kan maken met zijn eigen Hemelse Gidsen en God Fragment als hij het geduld opbrengt om de noodzakelijke transformaties te ondergaan aan zijn fysiek en Morontia lichaam die hij nodig heeft om dergelijke uitwisselingen te vergemakkelijken tijdens zijn meditaties.

De tijd van de priesters, de profeten, de spirituele meesters, de ontvangers van berichten en van alle menselijke tussenpersonen zal verdwijnen. Stilaan zullen er meer mensen hun innerlijke leiding gaan opzoeken en aldus hun weg vinden op individuele en onafhankelijke wijze. Deze mensen zullen geen behoefte meer hebben om hun waarheden buiten zich te gaan zoeken.

Wat tijdens de 20e en vroege 21e eeuw een zegen was zal later overbodig worden voor een zeer groot aantal van de aardse bevolking.

De komende generaties zullen de geestelijke evolutie van hun ziel individueel beheren; onafhankelijk van hun godsdienstige achtergronden, geloofssysteem, filosofie, etnische groepering of geboorteplaats.

Nu is alles in plaats om dit mogelijk te maken. U allen die met mijn “Zuivere Energie” werken als ik het u verleen, toesta of wanneer ik u gebruik om een noodzakelijk werk te doen, helpen bij de implementatie ervan en aan de noodzakelijke fysieke transformaties van de menselijke lichamen. Daarom hebben we u zo vaak gevraagd om minder aandacht te schenken aan individuen maar eerder deze Energie elke dag te verspreiden met uw technieken over ganse regio's en continenten. Uw vaardigheden zullen groeien bij ieder gebruik. Hoe meer individuen er zullen zijn met deze vermogens en ze ook gebruiken, hoe meer transformaties er zullen komen. Hoe sneller dat de mensen op uw wereld geestelijk kunnen evolueren op hetzelfde tempo en op hetzelfde niveau.

Wanneer we over geestelijke evolutie praten, dan praten we over uw ziel, uw moraliteit en uw gedachten, uw bereidheid om anderen te dienen op onbaatzuchtige wijze.

Er zullen altijd regio’s zijn met meer geavanceerde technologische beschavingen maar er zal een meer billijke verdeling gebeuren van de grondstoffen. De plaatselijke bevolking zal gerespecteerd worden, zodat ze een beter materieel leven heeft, de mogelijkheid om te studeren en zich te ontwikkelen. Dit alles met eerbied voor de natuur en de cultuur van de regio.

God is een verzamelaar van zielen mijn kinderen, niet van elektronische gadgets, noch van menselijke beschavingen. Dus het heeft geen belang of een persoon geboren wordt in één continent in plaats van een ander, met een basische mentale intelligentie of een hogere. Allen ontvangen dezelfde geestelijke giften, allen zullen dezelfde geestelijke steun ontvangen.

Vanaf nu zult u niet meer kunnen zeggen dat dingen die mis gaan op jullie planeet de oorzaak zijn van de rebellie of van anderen. Mensen hebben een vrije wil ontvangen en sinds de mensen begonnen zijn met zich te ontwikkelen hebben ze niets anders gedaan dan te doden om zich de eigendommen van een ander toe te eigenen of uit jaloezie en gelogen en gestolen. Als u zo gaat blijven handelen dan komt dat voort van uw eigen keuzes en uw eigen beslissingen.

Vanaf nu draagt u alleen alle verantwoordelijkheid voor uw acties, uw beslissingen en uw geestelijke evolutie.

De rebellie van Lucifer en alle wanpraktijken die werden aangebracht om de menselijke evolutie te vertragen is het verleden. Daar moet niet meer op worden teruggekomen. Kijk niet terug, ga voort en u zult onze volledige steun ontvangen. U wordt allemaal ondersteund door een enorm liefdevol en barmhartig universum, constant in activiteit om u te leiden naar het doel van uw bestaan: onsterfelijkheid, het eeuwige leven van de ziel en Goddelijke perfectie als dat uw wens en uw keuze is.

Denk goed na over het geen ik u hier vertel. Denk allen zeer goed na. Tot ziens, mijn kinderen.

{Opmerking Wivine: wegens het enorme tijdsverschil tussen Centraal Amerika en Europa en onze drukke bezigheden is het ons voor het ogenblik moeilijk om groepsmeditaties te organiseren. Ieder van ons heeft heel wat problemen op te lossen, moeilijke beslissingen te nemen en uitdagingen te overwinnen. We begrijpen allemaal dat de problemen die wij op dit moment in ons privéleven ondervinden er zijn om ons te testen, om ons te laten groeien en ons veel goede dingen te brengen. Opgroeien en samenwerken in groep is zeer heilzaam, het is plezierig, heel sterk en we missen het. Maar we dienen ook individueel te groeien en hoewel onze persoonlijke ervaringen weliswaar verschillend zijn, hebben we allen het gevoel dezelfde lessen te leren.}

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina