Jullie zijn de toekomstige Opklimmende Schepper Zonen en Dochters van Het Paradijs.

Sessie nr. 16 van 22 december 2015 – opgenomen Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Carole en Wivine

Ontvangen door Wivine

Kuwaya sprak na 2u11min             Totale duur meditatie: 3u05min.

Bezoekers: Kuwaya – Meester Geest nr. 2 van Superuniversum nr.2 – De Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

                  Christus Michael (Jezus),  de Paradijs Schepper Zoon van ons plaatselijk universum Nebadon.

Kuwaya: Ik ben Meester Geest nr. 2 van het Superuniversum nr.2 – de Stem van de Eeuwige Zoon-Moeder.

Ik ben hier om u te begeleiden in de nieuwe ontwikkelingen van uw wezen, op weg naar Goddelijke perfectie. De mens werd geschapen naar Gods beeld en dit is waar op geestelijk gebied maar niet op het fysieke plan. De mens moet voor dit pad van paradijselijke perfectie kiezen. Dit bemoeilijkt natuurlijk de zaken gedurende voor evolutie van een wereld die voorbestemd is om zich te verankeren in Licht en Leven of in de Paradijselijke perfectie.

De mens heeft al meerdere malen het doel bijna bereikt waar hij bekwaam was om samen te werken met zijn God Fragment door hem zodanig te benaderen dat het fysieke lichaam, de ziel en het God Fragment zich volledig konden vermengen. Maar iedere keer is er iemand die ineens een ander wilt domineren en zo voorts totdat de meerderheid zich wegtrekt van de Eerste Bron en Centrum, van God, en hun vermogens gaan gebruiken voor zelfzuchtige doeleinden in plaats van constructieve dingen die het welzijn van allen dienen. Vermogens die ze dan ook stapsgewijs verliezen tot ze hun eigen ondergang hebben verwezenlijkt.

Jullie hebben nog mythen en legenden over hen, evenals overblijfselen van hun verdwenen beschavingen zoals megalithische constructies, artefacts, beenderen, waarvan sommige aan de oppervlakte zijn, anderen begraven onder het zand der woestijnen, oerwouden, onder de zee, het ijs of in ondergrondse gangen en grotten.

Deze verdwenen beschavingen hebben het grote geheim van de voorbestemming van de mens op uw wereld met zich meegenomen. Slechts een paar hebben het bewaard en zijn hier blijven dienen opdat de mensheid in regressie het zou herontdekken. De rebellie van Lucifer en uw planetaire Prins Caligastia hebben daar geen goed aan gedaan maar God is sterker dan om het even wie en wat. Niets kan Zijn Macht, Zijn Wijsheid en Goedheid kenteren.

Mijn Zoon, Christus Michael, die bij jullie bekend staat als Jezus van Nazareth kwam op jullie planeet 2.000 jaar geleden om zijn laatste zelfschenkingsmissie te voltooien en zijn ‘Geest van Waarheid’ uit te spreiden die jullie de te volgen weg toont om het uiteindelijke doel van uw schepping te bereiken. Namelijk hier al op Urantia uw carrière van opklimmende Schepper Zonen en Dochters van het Paradijs te beginnen.

Jullie kregen van ons vaak te horen dat uw wereld een edele bestemming had, verschillend van andere planeten waar er leven werd geschapen.

Echter, uw religies en filosofieën, geregisseerd door priesterordes, lama's, sjamanen, en anderen, hebben jullie doen geloven dat jullie slechts simpele zielen zijn, onbekwaam om God in het Paradijs te ontmoeten zonder hun bemiddeling; dat jullie alleen voor God konden staan na uw dood in zulk een staat van perfectie dat het jullie onmogelijk scheen om dit te bereiken in uw mensenleven.

Anderen, die de ideeën van Lucifer hadden omarmd, vertelden jullie dan weer dat God niet bestaat en hebben jullie meegenomen naar het atheïsme en het materialisme.

Sinds het vertrek van Jezus krijgt elk aards kind een Fragment van God die in u woont en die u constant vertelt dat u zijn kind bent en dat hij daar is om u te helpen deze perfectie te bereiken.

Om al deze redenen heeft Christus Michael besloten om twee van zijn Paradijs Broeders hier te laten komen voor een “bijzondere” zelfschenkingsmissie. Het zijn twee van mijn Zonen: een Avonal Zoon reeds geboren op 12 januari 2015 en weldra een Schepper Zoon die geen plaatselijk universum heeft te beheren in één van de zeven Superuniversa.

Deze twee Paradijs Zonen zullen een leven leiden zoals jullie en dienen het hoogste geestelijk niveau te bereiken die een mens kan bereiken tijdens zijn sterfelijke leven: de volledige samensmelting van het fysieke lichaam, de ontwikkelde Morontia ziel en het God Fragment. Wat u hier de staat van ‘pre-fusie’ hebt genoemd.

Mijn twee Zonen zullen niet weten wie ze zijn of waar zij vandaan komen vóór ze deze fase hebben bereikt en wij kunnen jullie niet zeggen hoeveel tijd ze daar voor nodig zullen hebben. Zij zullen elkaar ontmoeten vanaf hun jeugd en opgroeien in een gelijkaardige omgeving van eenvoudige ouders met beperkte financiële middelen.

Het is naar de volledige samensmelting van deze drie elementen van uw wezen waar we jullie naartoe brengen.

Jullie zullen er allen geraken op voorwaarde dat jullie uw materieel ego en zelfs spiritueel ego vernietigen dat lofbetuigingen wenst te ontvangen, bewonderd worden, aanbeden, zich de grootste voelen, de meer geestelijke, de grote wijze, de sterkste, degene die domineert en naar wiens wijsheden geluisterd moet worden.

Een werkelijk bescheiden mens die zich dienstbaar maakt voor zijn medemens op onbaatzuchtige wijze, gemotiveerd door zijn liefde voor God en de mensheid heeft daar geen behoefte aan omdat die weet dat hij of zij niet verschillend is van een ander.

Zulk een mens voelt altijd de Goddelijk Liefde in zich. Zulk een mens weet dat hij dit moet in praktijk brengen, stapsgewijs leren om dit stadium van verlichting te bereiken. Hij weet dat hij moeite moet doen om te leren zich constant op één lijn te houden met de Wetten van het Universum en Gods Wil.

Hij weet dat dit de enige manier is om er in te lukken van zich te verenigen met God, Eén te zijn met Hem, om God de mogelijkheid te geven zich uit te drukken door hem. Deze persoon weet dat de hulp die hij anderen wilt brengen moet dienen om gans de mensheid vooruit te helpen en niet alleen zichzelf of diegene waarvan hij houdt in zijn entourage. Hij weet dat hij deze Goddelijke Kracht moet schenken zowel aan goede als aan slechten. Voor het welzijn van allen zonder enige uitzondering, zoals God het wenst en ook doet.

Het zijn stappen van goddelijk liefde die men moet bereiken door een heleboel moeilijkheden te ondergaan en veel tranen te laten. Het is leren om anderen als kinderen te bekijken, soms onwetend, die op de weg zijn. Bent u nooit een kind geweest? Zijn uw ouders niet van u blijven houden, zelfs als u tegen hun wil handelde, dat u ze deed huilen of in moeilijkheden bracht?

In plaats van jullie boos te maken op hen die u verdriet hebben aangedaan, zet uzelf in hun plaats, probeer hen te begrijpen en stuur ze al de liefde die jullie kunnen geven, net als God. Alleen zo zult u de niveaus van Gods volmaakte Liefde bereiken. En ja, het zal van jullie een constante inspanning vergen daar dit soort situaties vaak op uw weg zal geplaatst worden.

Als jullie dit stadium van volledige samensmelting met uw God Fragment willen verwezenlijken dan zullen jullie inspanningen moeten leveren en vastberaden zijn om deze prachtige fase te bereiken waar man en vrouw al hier op aarde Goddelijk kunnen zijn.

Voor deze mannen en vrouwen is niets onmogelijk. Eén persoon die dit stadium bereikt kan volledig het gezicht van de wereld veranderen. Twee of drie mensen die dit stadium bereiken en die samenwerken aan één en hetzelfde doel kunnen gans de mensheid transformeren omdat niets hen kan tegenhouden om van jullie planeet op termijn een paradijs te maken.

Alleen de Mens kan de Mensheid helpen daar hij of zij het potentieel in zich bezit om het te realiseren.

Maar wachten jullie nog op? Doe de inspanning, ga in meditatie, in de stilte, gelijk met welk systeem, zolang jullie maar begrijpen dat de echte waarheden u altijd zullen openbaard of bevestigd worden van binnenin door de grootste van alle leraren of meesters: God.

Geen mens moet worden onderwezen door een ander mens. Geen enkele. Jullie hoeven niet op zoek te gaan naar bevestigingen bij anderen. Dit is slechts het aarzelende en wantrouwende stadium van de beginner dat verdwijnt naargelang de mens begint bewust contact te maken met de goddelijke aanwezigheid in hem. Dan gaat hij zich realiseren dat hij nog wordt bijgestaan door vele Hemelse Wezens in deze onderneming en als hij volhardt op deze weg kan hij zelfs tot dit sublieme niveau geraken tijdens zijn sterfelijk leven.

Deze mensen zullen geen fysieke dood meer kennen omdat hun fysieke lichaam in een meer subtiele substantie is veranderd. Ze zullen bekwaam zijn om de elementen die de materiele wereld vormen te domineren zodat ze hun lichamen kunnen ontbinden en weer samenstellen naar wens of het zelfs meenemen naar de Woningwerelden onder Morontia vorm.

Ze zullen de wedergeboorte of beter gezegd de opstanding op de Eerste Woningwereld niet beleven op de manier waarop de huidige stervelingen dat doen. Ze zullen onmiddellijk fuseren met hun God Fragment bij aankomst op de Eerste Woningwereld of zelfs de fase bereiken van een beginnend geestelijk wezen bij hun vertrek van Urantia, dat verwelkomd wordt op Salvington door Christus Michael zelf, hoofdkwartier van uw plaatselijk universum.

De Mensen die zullen helpen en de weg tonen aan hun broeders en zusters in de nabije en verre toekomst op jullie planeet zullen degenen zijn die dit stadium van ‘pre-fusie’ hebben bereikt waar het fysieke lichaam wordt bestuurd door de Goddelijke inwonende Geest en de Morontia ziel, waar de persoon zich volledig heeft onderworpen aan de Wil van God en de drie niveaus van mentaal bewustzijn in zich heeft vermengd. Hun woorden zullen eenvoudig, begrijpelijk en ondubbelzinnig zijn, omdat ze rechtstreeks uit de Bron voortkomen van alle Waarheid.

Volhardt, mijn kinderen, jullie zullen er stap voor stap geraken. Jullie kunnen het bereiken als dat uw diep verlangen is en jullie de inspanning leveren. Volhardt!

Zij die het bereiken zullen dan beseffen dat ze God zijn, omdat ze dan een Eenheid vormen met hun God Fragment, met God. Voor hen zal niets onmogelijk zijn daar God zowel Schepper als schepping is.

Zolang jullie in constante, oprechte en diepe dankbaarheid in overeenstemming blijven met Zijn Wil, gaan jullie leren om met Hem in koor een paradijs van de aarde maken.

Jullie zullen leren:

- om op andere planeten in dit plaatselijke universum te scheppen in dienst van jullie Schepper Zoon Christus Michael,

- jullie zullen leren scheppen in de Superuniversa in dienst van de Meester Geesten en de Ouden der Dagen.

- Op deze wijze zullen jullie ooit, dankzij al deze ervaringen, de Opklimmende Schepper Zonen en Dochters van Het Paradijs worden die op de buitenwerelden zullen scheppen in dienst van God de Allerhoogste, de Grote Moeder van alle universa, de Universele Moeder.

Jullie zijn de toekomstige Opklimmende Schepper Zonen en Dochters van het Paradijs.

Mijn Afdalende Paradijs Zonen, de Schepper Zoon en de Avonal Zoon die op uw planeet komen voor een “bijzondere” zelfschenkingsmissie, gaan jullie daar in helpen evenals uw komende generaties daar ze hier lang zullen blijven.

Wees er jullie van bewust dat het bereiken van dit doel uw inspanning vereist. Geen mens noch Hemels Wezen zal u dit op een schotel brengen.

Jezus heeft het bereikt toen hij op aarde leefde, maar deze kostbare leer is verloren gegaan. Mijn Zonen zullen dit terug brengen. Evenals jullie hier die het zouden kunnen bereiken door nog wat moeite te doen... nog slechts een paar stappen.

Dank u wel, mijn kinderen.

Christus Michael hier: Inderdaad, mijn Paradijs Moeder heeft jullie zojuist uw subliem levenspad geopenbaard en niets buiten uw eigen twijfels, aarzelingen en traagheid kan voorkomen dat jullie er toegang zouden toe krijgen.

Het laatste obstakel werd vorige week hier geëlimineerd met jullie hulp: de vortex, de egregore of het anti-Christus bewustzijn is verdwenen.

Niets kan nog langer de opmars vertragen van de mensen die zich voor het Licht hebben geopend. Jullie zijn nu in de meerderheid en meer en meer mensen zullen de oproep horen. Ik ben hier om jullie te helpen met al mijn Engelenscharen, mijn Hemelse leraren, mijn Hemelse Ordes zoals de Melchizedeks en mijn Paradijs Broeders.

Ik ben daar, mijn kinderen, kort bij jullie, mijn broers en zussen van Urantia.

Tot ziens allemaal. Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina