Oorsprong Energie van de Paradijs Triniteit.

Sessie 15 van 11 juni 2016 – origineel Nederlands

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize (Carole en Wivine)

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker: Christus Michael – Jezus van Nazareth – Schepper Zoon van Nebadon, ons plaatselijk universum.

Christus Michael: ik zal je uit de nood helpen zoals ik je beloofd heb 7 jaar geleden. Volg goed mijn instructies en het zal voor iedereen begrijpbaar worden wat het betekent om te werken met de Energie van de Triniteit en de “activatie van de geest ontvankelijke bewustzijns- klieren”.

Een Schepper Zoon die een plaatselijk universum krijgt in een van de zeven Superuniversa om er leven te scheppen volgens de plannen van de Triniteit heeft verschillende mogelijkheden om achteraf een hogere status te bereiken als beginnende Schepper.

Wat wij allemaal gemeen hebben is het doen van zeven zelfschenkingen in de verschillende Ordes van wezens geschapen in ons plaatselijk universum. Daarvan zijn de laagste orde van intelligente wezens de mensen die leven op de materiele planeten. Wij hebben deze belevenissen nodig om al onze schepselen te begrijpen door hun levens en taken te ervaren. Zonder deze ervaringen kunnen wij niet volledig uit eigen macht en recht regeren over ons plaatselijk universum.

Daarom was mijn zevende en laatste zelfschenking een incarnatie: geboren worden als ieder mens op een planeet na de bevruchting van een sterfelijke moeder door een sterfelijke vader. Dit had tot gevolg het bewustzijn verliezen van wie ik werkelijk was om te kunnen opgroeien als ieder mens en het hoogste geestelijk doel bereiken dat een mensenziel op een planeet kan volbrengen.

Het is pas na al deze zelfschenkingen dat wij de volledige heerschappij ontvangen over ons plaatselijk universum en kunnen regeren als vertegenwoordigers van de Paradijs Triniteit.

Ik had echter nog hogere ambities en wenste Allerhoogste Meester Soeverein te worden van Nebadon, mijn plaatselijk universum om er de hoogste macht en autoriteit te kunnen uitoefenen die een Schepper Zoon zich kan eigen maken. Daardoor zou mijn macht onbeperkt en onaanvechtbaar worden. Ik wenste tevens de Allerhoogste te openbaren aan gans mijn schepping en dit hield in dat ik mij tijdens mijn zelfschenkingen telkens moest onderwerpen aan de wil van een van de zeven mogelijke combinaties van de drie Godheden van de Triniteit.

Dat betekende dat ik tijdens elke zelfschenking het leven moest ervaren van het schepsel en ook één van de facetten van de Triniteit naar voren moest brengen en accentueren door mij te onderwerpen aan hun wil.

Mijn eerste zelfschenking was als Melchizedek Zoon en toen heb ik de gecombineerde eigenschappen van De Universele Vader – de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest – ervaren door mij te onderwerpen aan hun gezamenlijke wil.

Mijn tweede zelfschenking was als Lanonandek Zoon. Toen werd ik tijdelijk Stelsel-Soeverein van het plaatselijk Stelsel van planeten Palonia waar de oorspronkelijke Soeverein in opstand was gekomen tegen mij en zo is de 1ste opstand in Nebadon ontstaan. Daar heb ik de ervaring beleefd van en mij onderworpen aan de gecombineerde wil van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon.

Mijn derde zelfschenking was als Materiele Zoon – planetaire Adam – waar ik de functie op mij nam van waarnemend planetaire Vorst. In dat plaatselijk Stelsel van planeten was ook de Stelsel Soeverein verdwaald geraakt en daardoor ontstond de 2de opstand in Nebadon. Toen heb ik mij onderworpen aan de gecombineerde wil van de Universele Vader en de Oneindige Geest.

Mijn vierde zelfschenking was als Serafijn uit de allerhoogste Orde der Engelen en werd ik adviseur en helper van een Leraar-Zoon van de Triniteit. Toen heb ik mij onderworpen aan de gecombineerde wil van de Eeuwige Zoon en de Oneindige Geest.

Mijn vijfde zelfschenking was als een geestelijke opklimmende sterveling op Uversa – Hoofdkwartier van Orvonton – uw Superuniversum. Daar heb ik mij onderworpen aan de wil van de Oneindige Geest.

Mijn zesde zelfschenking was als een volledig ontwikkeld Morontia wezen van menselijke oorsprong op het hoofdkwartier van een Constellatie. Daar heb ik mij onderworpen aan het doen van de wil van Mijn Moeder - de Eeuwige Zoon-Moeder.

Mijn zevende zelfschenking was geboren worden als mensenkind op Urantia, uw wereld, onder de naam Joshua Ben Joseph later bekend als Jezus van Nazareth. Uw planeet is gelegen in het plaatselijk Stelsel Satania waar de 3de en laatste opstand in Nebadon is ontstaan. Toen heb ik mij onderworpen aan het doen van de wil van Mijn Vader – de Universele Vader.

Door dit te doen werd ik “God en Mens”, beiden voor eeuwig en altijd verbonden als één Eenheid. Zo ook zullen jullie bij aankomst in het Paradijs en staande voor Mijn Vader, van “Mens tot God” geworden zijn voor eeuwig en altijd.

Hierdoor ben ik Allerhoogste Meester Soeverein geworden van Nebadon en Allerhoogste vertegenwoordiger van de Paradijs Triniteit.

Tijdens deze zelfschenkingen heb ik ook het nodige gedaan om de opstanden te stoppen en heb ik de verdwaalde planeten terug op de weg naar Mijn Vader gebracht. Dit was mijn plicht als Schepper Zoon.

De mensen die je de laatste jaren hebt opgeleid en nog zult opleiden leren allemaal eerst te werken met de Energie van de Paradijs-Triniteit, net als jij dat hebt gedaan, vooraleer ze later de mogelijkheid kunnen ontvangen om met de Zuivere Energie van hun inwonend God Fragment te werken.

Ik kon die mogelijkheid pas geven na mijn laatste en zevende zelfschenking als mens op uw planeet. Nadat ik Allerhoogste Soeverein werd en nadat de belangrijkste spelers in de derde opstand waren berecht.

Om de goede reden dat deze Paradijs Energie afkomstig van de Triniteit

DOOR MIJ

naar de mensen komt die de “activering hebben ontvangen van de geest-ontvankelijke bewustzijns-klieren”. Deze ‘activering’ betekent echter veel meer dan gewoon wat klieren beter doen werken. Het kind had een naam nodig, maar de naam is niet het kind.

Deze Energie kan niet misbruikt worden en werkt volledig harmoniserend. Deze Paradijs Energie kan slechts ontvangen en doorgegeven worden op een liefdevolle wijze door mensen die op een volledig onbaatzuchtige en anonieme wijze hun medemens willen helpen.

Door ermee te werken en u in dienst te stellen van de Melchizedeks die gans dit opleidingsprogramma beheren komen er meer mogelijkheden vrij voor uw verdere zielsontplooiing en het vergroten van uw vermogens om de Mensheid te helpen op bewustzijnsniveaus die u nu nog onbekend zijn.

Zij die in groep willen werken, samen gaan mediteren om zo hun persoonlijke leiding te ontvangen in het programma waar ze willen ingezet worden om hun land, continent en van daaruit de hele wereld te helpen op de weg naar Licht en Leven zullen door de Melchizedeks en al hun helpers zoals de Middenwezens, Engelen en Morontia Gidsen geholpen worden. Zij zullen langzaamaan verbonden worden met de informatie circuits, morontia bewustzijns circuits en geestelijke circuits van Jerusem, hoofdkwartier van uw plaatselijke Stelsel van planeten Satania.

Dit zal allemaal niet op miraculeuze wijze gebeuren. Allen zullen geduld moeten uitoefenen en regelmatig praktiseren en mediteren. De groepen hoeven niet groot te zijn. Meerdere kleine groepen met mensen die goed met elkaar overweg kunnen en streven naar eenzelfde doel, zijn zelfs verkieselijk.

Ook het ontvangen van berichten zal anders gebeuren dan wat u gebruikelijk hoort van anderen.

Het is tijdens de meditaties dat u stilaan zult leren om uw hoofd leeg te houden van gedachten. Wanneer u daar meer praktijk in hebt en meditaties van minstens 1uur regelmatig zult kunnen aanhouden dan kan het gebeuren dat u een stem (zonder geluid) binnen in u zult horen tussen ‘uw keel en uw hart’ en niet in uw hoofd. De stemmen zullen binnen in u opduiken, ver van uw hoofd, opdat wat van de geestelijke wereld afkomstig is niet zou vermengd geraken met uw gedachtenloop en uw geloofssystemen. U zult snel opmerken dat als u begint te denken en uw hoofd gaat gebruiken de verbinding onmiddellijk verbroken wordt. .Dit zal eveneens een leerproces zijn voor u

Als men u ooit een duw geeft om tijdens de meditaties hun woorden uit te spreken neem dan een ‘stem recorder’ met u mee zodat u het kunt opnemen en achteraf overschrijven want u gaat zich daar niet veel van herinneren als het te lang wordt en wat u hebt onthouden zal meestal uit zijn context gehaald zijn.

Als u in groep mediteert bespreek dan achteraf wat u hebt meegemaakt tijdens de meditatie zodat allen van elkaar kunnen leren door de verschijnselen te bespreken die u individueel hebt meegemaakt.

Dit is een communicatiesysteem tussen de mens en de hogere geestelijke wereld dat eigenlijk niet nieuw is op uw wereld maar dat wij geremodelleerd en uitgetest hebben hier in Placencia-Belize met bepaalde mensen van deze groep en wij zijn zeer tevreden over de resultaten.

Wij wensen dit uit te breiden tot andere groepen in andere continenten om zo tot rechtstreekse contacten te komen. Het is niet onze bedoeling om alles rond Wivine te centraliseren, integendeel. Wij wensen rechtstreeks contact zodat wij op termijn gedecentraliseerd kunnen werken.

Ieder land, iedere bevolking, ieder continent heeft zijn eigen problemen en verleden. Zijn eigen geloofssystemen en ancestrale achtergronden. Het is belangrijk dat zulke groepen met ons rechtstreeks willen leren samenwerken nadat zij opgeleid werden zodat stilaan meer mensen in die vermogens gaan groeien en kunnen wat zij kan om het dan later door te geven aan anderen die dit wensen.

Wees gerust, Wivine zal blijven totdat zij al haar taken heeft volbracht. Maar wij willen niet dat mensen zich volledig van haar gaan afhankelijk maken of haar op een voetstukje gaan plaatsen uit gemakzucht, faciliteit of nieuwsgierigheid. Wat zij heeft verwezenlijkt kunt u ook………….. als u er iets voor over hebt en met ons wilt samenwerken.

Stelt u altijd de vraag: wilt u zich werkelijk inzetten voor anderen en een beetje van uw vrije tijd daaraan besteden onder onze rechtstreekse leiding? Of wilt u slechts een graantje meepikken en anderen de kastanjes uit het vuur laten halen? Of veinst u belangstelling zonder werkelijk overtuigd te zijn?

Vergeet niet dat u ons niets kunt verstoppen. Wel aan een ander mens, maar niet aan ons.

Dit gezegd zijnde verwelkom ik hartelijk de drie mensen uit Angola (Afrika) die op de voorgrond zijn getreden en de verschillende mensen uit Europa. Ik ben persoonlijk gekomen om zelf op een paar van uw vragen te beantwoorden. Er is nog veel werk aan de winkel en allen zijn welkom.

Tot ziens, mijn kinderen, tot binnenkort. Ik ben nooit ver weg, wees gerust.

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina