Leer denken met uw hart.

Sessie 21 van 15 November 2016 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize

Ontvangen door Wivine

Bezoeker: Siraya, Meester Geest nr 1 van Superuniversum nr 1, de Stem van De Universele Vader.

Siraya hier: Meester Geest nr 1 van Superuniversum nr.1 – De Stem van de Universele Vader.

Ik ben hier om te spreken tot al mijn kinderen die leven op deze planeet die wij Urantia noemen.

Mijn Zoon, Christus Michael, die hier op uw planeet geboren werd als mens en hier heeft geleefd onder de naam Jezus van Nazareth heeft aan zijn plichten voldaan als Paradijselijke Schepper Zoon.

Hij heeft Urantia teruggebracht naar Mij, De Universele Vader en het uit de klauwen gehaald van verderf, zonde en rebellie tegen Mij en Mijn regerende Geestelijke Universum Orde.

Weet dan mijn Schepper Zoon, Jezus, is zoals Ik en dat Ik ben als Hem.

Ik maak geen verschil tussen mensen, rassen, godsdiensten en geloofsbelijdenissen. Ik bevoorrecht niemand. Allen hebben sinds Mijn Zoon op jullie planeet heeft geleefd een Geestelijk Fragment van Mij ontvangen. Allen hebben dezelfde mogelijkheid ontvangen tot geestelijke ontplooing van de ziel.

De oorzaken en de gevolgen van de rebellie van Lucifer zijn nu van jullie schouders weggehaald.

Vanaf nu zal ieder mens mijn aanwezigheid sterker en sterker in zich gaan voelen.

De Meest Verhevene van uw Constellatie heeft zwaar gewerkt om een nieuw soort Leiders onder uw volkeren te brengen die het welzijn van hun eigen volk en wereldvrede op de voorgrond stellen. Zij zullen zorgen dat de oorlogen zich niet meer wereldwijd kunnen verspreiden voor de belangen van enkelen.

De mensen zijn het bloedvergieten moe en willen vrede en economische groei zodat hun kinderen veilig en wel kunnen opgroeien gelijk waar ze leven. De oude politieke ideologiën en de godsdiensten die tweedracht zaaiden zullen zich transformeren van binnenin.

Corruptie en wreedheid tegenover volkeren zal vervangen worden door hogere hemelse waardes zoals: rechtschapenheid, eerlijkheid, transparantie en gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, rassen en culturen met respect voor ieders natuurlijke verschillen. Natuurlijk zal dat niet gemakkelijk gaan want er vallen nog veel moeilijkheden te overbruggen.

Desalnietemin zal iedere nieuwe generatie deze Staatsleiders en Internationale handelaren voortbrengen die deze hogere en duurzame waardes meer en meer zullen trachten te benaderen. Alles heeft een begin.

De ene mens is niet gelijk aan de andere, allen hebben van Mij een verschillende unieke persoonlijkheid ontvangen. Daar hoort ook een uniek karakter bij met verstandelijke, mentale bewustzijnsvermogens dat verschillende interresses kan naar voren brengen en allerhande soorten vaardigheden.

Zowel het karakter als de verstandelijk, mentale bewustzijnsvermogens en de creativiteit die met de persoonlijkheid gepaard gaan kunnen tot hogere geestelijke inzichten en morele, eervolle kwaliteiten geraken als de mens gaat samenwerken met zijn inwonend God Fragment.

Als de mens MIJ in zichzelf zal zoeken en stilaan gaat luisteren naar Mijn goede raadgevingen zodat Hij stilaan meer op Mij gaat gelijken zal zijn ziel werkelijk geestelijk groeien. Dan zal IK deze mens besprenkelen met Hogere Geestelijke Inzichten, een groter verstand en zelfs Goddelijke vermogens indien hij zover is dat hij zich wil inzetten tot onbaatzuchtige dienstbaarheid voor zijn medemens.

NU EN IN DEZE TIJD.

Een mens heeft een ander mens niet nodig om zich te laten besprenkelen met wijsheden als hij weet dat IK in hem leef en hij Mijn raadgevingen in het binnenste van zijn hart zoekt.

Vanaf nu zal IK die rol overnemen bij ieder onder u.

Als u zich tot Mij keert in de “stilte” of in “mediatie” met de bedoeling om MIJ te ontmoeten, om Mij te vragen anderen te helpen; wanneer uw grootste vreugde zal liggen in het geven en niet in het krijgen; wanneer uw behoefte om anderen te helpen op geestelijk en materieel gebied aangespoord zal worden door uw “eigen innerlijk Goddelijke Liefde” voor uw medemens en u begint te geven enkel voor het plezier van te geven, dan zal uw ziel enorme geestelijke hoogtes bereiken en zult u een waar welzijn worden voor uw medemens.

Hoe meer Godkennende mensen zich op die manier naar Mij toekeren des te sneller zal uw planeet uitmonden in globale wereldvrede, economische, materiële en geestelijke ontplooďng en gezondheid voor iedere mens in alle continenten. Met andere woorden het eerste niveau bereiken van Licht en Leven.

Aan hen die deze Grote Verborgen Waarheid al beleven vraag IK:

Ga geen conflicten aan met bestaande godsdiensten, met goeroes, met mensen die zeggen dat ze een spreekbuis zijn van de Goddelijke Wezens of mensen die anders denkend zijn dan u.

Indien zij met u een open conflict zoeken ga dan niet in de verdediging maar ontwijk ze, laat ze spreken totdat hun woorden geen weerklank meer vinden bij anderen. Blijf in uw hart bij Mij en IK zal u door deze moeilijkheden heen helpen.

Verwacht niet dat een ander u zomaar gaat begrijpen en begin niet zelf een ‘religieuze of filosofische beweging’ op te starten.

Daar zal IK wel voor zorgen en dat zal wereldwijd gebeuren daar Ik leef in de harten van alle mensen.

Uw eerste plicht is de hoogste geestelijke zielsgroei te bereiken die mogelijk is in dit aardse leven.

Blijf niet stilstaan en vorder in het bereiken van hogere morele waardes, rechtschapenheid, eerlijkheid tegenover uzelf en anderen en hoger geestelijk inzicht.

Zij die stilstaan gaan vanzelf achteruit. Er bestaat niet zoiets als stilstand en rust in mijn Universum Orde. Alles is constante evolutie door ervaring op te doen die naar hogere geestelijke waarden leidt. Dat geldt ook voor al de Geestelijke Wezens die geschapen werden in gans het Grote Universum waarin u leeft.

De Allerhoogste- de AlZiel, werd juist geschapen om dat mogelijk te maken zodat Evolutie oneindig werd.

Uw planeet mag dan wel teruggeven zijn aan Mijn Wijsheid en uit de klauwen bevrijd van de tweedracht die de rebellie van Lucifer heeft voortgebracht. Maar dat wil nog niet zeggen dat plots de mensheid in Licht en Leven baadt.

Dat zal nog wel een hele tijd duren en daar gaat u aan meewerken want dat is uw verantwoordelijkheid. Door zelf te willen het hoogste geestelijk niveau te bereiken dat jullie ziel hier tijdens dit aardse leven kan bereiken bereiden jullie de weg voor de verlichting van de toekomstige generaties.

Toon het voorbeeld door anderen geen kwaad te willen aandoen en streef ernaar om enkel het goede te doen.

Als anderen u de duivel noemen omdat u wilt leven volgens het oorspronkelijk onderricht van mijn Zoon Jezus, laat ze zeggen en wens hun geen kwaad. Erger u daar niet aan en heb er geen angst voor.

U bent diegene die dit onderricht terug gaat ophalen vanonder het puin waar het werd ondergegraven door de eeuwen heen.

Niet door het van de daken te roepen maar door het te beleven :door de Broederschap van de mensen onder Eén Goddelijke Vader te beleven.

Wat heeft de mensheid eraan als u dat gaat rondstrooien en u kunt het zelf niet waarmaken?

Het is pas als u zelf een degelijke fundering hebt opgebouwd voor uw zielsgroei, wanneer u zich zult ontwikkeld hebben tot een nobel, eerlijk en rechtschapen mens met geestelijke kwaiteiten en vermogens dat u anderen kunt geestelijk onderrichten.

Dit kunt u pas bereiken als u zich zelf eerst laat onderrichten door uw inwonend God Fragment.

Pas dan zult u een geestelijk vervuld leven leiden onder uw medemens en pas dan zult u rijp zijn om hen te antwoorden als ze naar u komen voor raad.

Uw geestelijke evolutie is afhankelijk van de graad van uw innerlijk geloof in Mij, van uw liefde en zoektocht naar Mijn Waarheid, uw verlangen naar Mijn Gerechtigheid voor allen en uw oprecht verlangen om Mij te kennen en te worden als IK.

Leidercapaciteiten zowel in de menselijke wereld als in de geestelijke wereld vragen aspiraties, wijsheid, een juiste beoordeling van iedere situatie, wilskracht, volharding en vastberadenheid en zicht hebben op lange termijn.

Dus vraag IK u om uw geestelijke aspiraties te verleggen door een lange afstandsvisie te verwerven voor uw zielsbestemming. Bekijk het niet louter nu in dit aardse leven maar verleg uw zielsambities tot in het Paradijs en zelfs verder.

IK leef in u om u daarin te begeleiden. Mijn Zoon Jezus en zijn Moeder Geest hebben een immens aantal Geestelijk Wezens geschapen om u daarin bij te staan.

Ook als u hier in deze materiële wereld leidende functies op u moet nemen dan zal IK u bijstaan. Want zij die hun ziel verheven hebben tot hoger geestelijk inzicht en een hogere moraal en die Mij kennen en met Mij communiceren die zullen van Mij een hoger mentaal verstand ontvangen, etische geestkracht en Geestelijke Energie. Dit zal u toestaan om moeilijke situaties te beheren in gelijk welk domein dat u werkzaam bent in uw leven. Zij het op sociaal niveau, op economisch niveau, staatsniveau, ziekenzorg, het organiseren van een gebeurtenis of schrijven van boeken die de geestelijke ontplooďng van de mensen kan bevorderen.

Nu ga IK iets zeggen over de twee klieren die geestelijke ontvankelijkheid bevorderen en dus ook ontvankelijkheid voor Mijn inwonende Geest door chemische substanties af te scheiden”.

Weet dat deze klieren zich bevinden in uw “hart” en niet in uw brein, alhoewel ze communiceren met uw brein.

Leer denken met uw hart en ontwikkel daarin de hoogste vorm van ‘Liefde’ voor uw medemens die u kunt bereiken.

Beheers uw negatieve emoties en ontwikkel uw liefdevolle gevoelens.

Vraagt u altijd af als u op iemand of een situatie reageert of u gedreven wordt door “Goddelijke Liefde” of door menselijke ambitie, zelfzucht, hoogmoed, woede, angst of haat.

Denk met uw hart en kom met uw problemen tot bij MIJ om raad en troost.

IK weet dat u mensen bent, IK ken al jullie zwakheden, fouten en goede eigenschappen. Uw zwakheden en fouten zijn u vergeven vanaf het moment dat u er spijt van hebt. Kwel er u dan ook niet mee, straf u eigen niet verder en blijf u niet schuldig voelen want zo worden ze een ballast voor uw verdere zielsontwikkeling.

Wees blij en vreugdevol want IK hou van iedereen en sta iedereen bij.

Ik leef in jullie, vergeet het niet en wees zeker niet bang voor Mij.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.