IK BEN GOD.

Sessie nr 3 van 26 maart 2017 – Nederlandse vertaling - Origineel Frans.

Plaats : Mezza Verde in Europa.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Monsanloran Melchizedek.

Monsanloran hier :

Ik ben hier om te praten over uw geloof, uw ervaringen, over het doel van dit praktisch onderwijs voor de ontwikkeling van uw ziel. Ik ben gekomen om over jullie te praten. Jullie, die ten gevolge van uw geestesgesteldheid zich hebt aangeboden om jullie planeet op deze manier te helpen.

Jullie kwamen naar ons, niet omdat jullie blinden zijn, volgers of uit nieuwsgierigheid, noch geleerden of goedgelovigen. Jullie zijn geen grote academici en verre van dom. Jullie komen uit alle sociale lagen en wonen in verschillende continenten. De meesten onder jullie kennen elkaar niet, komen elkaar niet tegen en toch voelen jullie die verbinding met elkaar.

Dat was zo niet in het begin, neen. Maar nu wel.

Ongeveer één jaar geleden waren jullie een heleboel kleine lichtjes verspreid over de continenten. Nu, tijdens uw groepmeditaties, beginnen jullie een eenheid, een kracht, een groot licht te vormen dat blijft groeien.

Er is iets dat jullie verenigt en dat is het feit dat jullie de aanwezigheid kennen van het inwonend God Fragment of de Gedachtenrichter. Het feit dat jullie voortdurend dat innerlijke contact met Hem zoeken; het feit dat jullie zo sterk verlangen om Zijn zachte, moeilijk waarneembare stem te horen.

Of jullie daarin al gelukt zijn of niet, speelt geen rol voor uw groeiend geloof en uw gemeenschap met God. In dit geval zal God met jullie indirect communiceren; Hij zal jullie persoonlijke bewijzen geven van zijn bestaan door middel van zijn Engelen, Middenwezens, andere Hemelse persoonlijkheden en stervelingen, door een samenloop van omstandigheden te organiseren die zo verrassend zal zijn dat jullie weten dat het geen toeval kan zijn.

Jullie hebben zulk een niveau van religieus geloofsvertrouwen bereikt dat jullie niet meer spreken van "geloven", maar eerder van “WETEN”.

Jullie weten dat God bestaat, dat Hij met jullie communiceert, dat Hij Goedheid en Liefde is. Jullie weten dat met zekerheid. Dit weten en de communicatie met Hem heeft bij jullie zulk een verlangen naar boven geroepen om uw medemens te helpen dat jullie erdoor tot bij ons zijn geraakt, in onze afdeling en dienst.

Jullie maken deel uit van één van de projecten die rechtstreeks onder het Bevel en Commando staan van Christus Michael - Jezus.

Jullie zijn voorlopers van een ‘nieuwe kwaliteit van Mens’ en zullen geestelijke hoogten bereiken die nu onbegrijpelijk zijn omdat het nooit heeft bestaan op jullie planeet, noch op een andere. Jullie zullen die allen stap voor stap ontdekken.

Er zijn een heleboel manieren om uw medemens te helpen op materiëel vlak: bvb door betrokken te zijn bij humanitaire hulp via religieuze, private of commerciële organisaties.

Er zijn echter weinig manieren om te helpen op dat hoger geestelijk niveau dat een belangrijke invloed heeft op de morele, ethische, sociale en religieuze bewustwording van gans de mensheid.

Dit is de reden waarom Christus Michael dit ingenieuze plan heeft bedacht om te werken met mensen die WETEN dat God in hen leeft. Hij zal hen omhoog trekken via onophoudelijk werk tot zulke hoogten van overtuiging en geloof dat hun inwonend God Fragment dat God is, op een dag door hen zal kunnen werken om veel problemen op te lossen op jullie planeet. Problemen waarvan jullie momenteel zelfs het bestaan niet kennen.

Jullie zijn geen luie mensen. Jullie stellen zich niet tevreden met een paar religieuze dogma's. Nee, jullie willen de echte ervaring, omdat jullie het Levende Geloof bezitten. Het geloof dat bergen kan verzetten. Het geloof dat het mogelijk maakt om te groeien in onbaatzuchtige liefde voor anderen. Het geloof dat wilt dienen. Het geloof dat AKTIE zoekt want dit is immers de weg waarlangs de ziel elke dag een beetje meer zal gelijken op deze Grote Schepper van Liefde en Wijsheid.

Jullie zijn niet bang om uw geloof in God te bevestigen, omdat jullie weten wat voor de andere nog onduidelijk is. Deze anderen die zich vragen stellen en hun waarheden van links naar rechts zoeken zonder al te veel moeite te willen doen. Zij die uit gemakzucht liever voldoen aan de eisen van een georganiseerde geloofsovertuiging geregisseerd door een individu of een grote religieuze organisatie. Zij die spijtig genoeg het bestaan van God verwerpen of enkel geloven in de “Energiën” met al het mysterieuze dat er rond hangt en dat ze voor ‘spiritueel’ aanzien.

Jullie zijn mensen die geleden hebben in uw leven. Jullie hebben allemaal voor vele moeilijkheden gestaan die jullie met veel moed hebben kunnen overwinnen, soms zelfs met grote dapperheid als helden en heldinnen. Jullie werden allen voorbereid en worden dat nog altijd om het doel te bereiken dat Jezus voor ogen heeft.

Jullie zijn actieve mensen en wij moedigen dat aan. We willen van jullie geen mystici maken die zich uit de samenleving terugtrekken omdat ze de wisselvalligheden van het leven uit de weg lopen. Integendeel! Het echte ‘religieuze geloofsvertrouwen' is actie en nog meer actie.

Houd uw beroep, uw sport en hobby's, uw sociaal en familiaal leven, evenals uw projecten. Wees een mens tussen de mensen: werk, lach, maak plezier en help.

Aanvaardt de moeilijkheden van het materiële leven zonder ertegen te vechten, ze te verwerpen of in wanhoop weg te kwijnen. God leeft in jullie, jullie hebben Engelen, Middenwezens en nog zo vele anderen die jullie zullen tonen hoe er boven te geraken. De oplossingen voor uw problemen zijn altijd binnen uw bereik. Vraag en men zal jullie uitleggen hoe te handelen en vooral om het geduld op te brengen dat de moeilijkheden zich oplossen.

Plots opduikende problemen zijn een manier om de barometer van uw geloof te testen. Jullie zeggen vaak aan God in uw gebeden dat jullie willen worden als Hij, dat jullie zich aan Zijn Wil willen overgeven: "uw wil geschiede, mijn Vader."

Jullie gaan toch niet denken dat Hij jullie op uw woord zal geloven? God is geen dwaas. Oh, neen! Hij zal jullie testen om te zien of jullie menen wat jullie verklaren. Hij zal jullie uitdagingen geven en terwijl de oplossing om jullie uit de nood te helpen in de palm van zijn hand houden. Zijn oplossing wel te verstaan, niet de uwe!

Aanvaardt de situaties die plotseling uw leven veranderen; omarm de nieuwe wonderen die Hij op uw weg zet in plaats van ze te weigeren onder valse voorwendselen, of omdat het niet de oplossing is die jullie wensten voor het probleem dat jullie is overkomen.

Het is heel goed mogelijk dat de oplossing die God aanbiedt niet is wat jullie verkiezen, maar ga toch niet zo ver om uw oplossing te eisen als voorwaarde om vooruit te gaan.

Blijf niet passief zitten voor de gebeurtenissen die jullie overvallen, verstop jullie niet onder het bed. Integendeel, pak jullie moed bijeen, neem uw uitdagingen aan met het hoofd hoog omdat jullie weten dat er niets gebeurt zonder reden noch louter uit pech. Zeker niet in in jullie stadium van evolutie en weten.

Zoek ook geen schuldige aan wie de fout wijten. Het is zo banaal: 'Oh, mijn God, het is de schuld van de andere, mij treft geen blaam’.

Vraag jullie eerder af welke les er te leren valt uit een situatie. De les die jullie dichter tot God zal brengen, die jullie een beetje meer op God zal doen lijken. Vraag Hem wat Hij zou doen in deze situatie, hoe Hij zou reageren. En als jullie bereid zijn om te luisteren in plaats van te janken dan zal Hij het jullie tonen. Dan blijven jullie nog altijd vrij om al dan niet Zijn Advies op te volgen die uw ziel een beetje meer tot Zijn Hoogte zal verheffen.

Door al deze beproevingen met glans te doorlopen komt uw ziel korter bij God, zo dichtbij zelfs dat de pre-fusie met uw Gedachtenrichter zich zal laten voelen in uw hart. Ooit gaan jullie zo dicht bij uw God Fragment staan dat jullie op een morgen zullen opstaan met een vreemd gevoel en een eigenaardige zekerheid.

Dit gevoel en deze zekerheid zullen jullie doen begrijpen en verklaren : « Ik Ben God ».

Wanneer die dag aanbreekt, wanneer jullie dat zullen voelen in het diepst van uw ziel en uw hart dan zullen jullie ook begrijpen wat het betekent om van uw eigen te kunnen zeggen ”Ik Ben God” want dan zullen jullie het ervaren hebben.

Het is het pre-fusie stadium waar jullie ziel zich stilaan zal beginnen te vermengen met haar inwonend God Fragment.

Iedere stap vooruit van de ziel wordt altijd beleefd door de mens als een ervaren, zelfs tot in het hart.

De menselijke intelligentie speelt daar geen rol in en kan dat proces niet beïnvloeden. Het intellect-bewustzijn dient om te begrijpen, om uit te leggen. De mens heeft behoefte aan feiten en bases om vooruit te gaan zodat hij niet zou verdwalen in bijgeloof en opgelegde dogma’s.

Daartegenover staat dat de vooruitgang van de ziel altijd een innerlijke ervaring is en nooit voortkomt uit een intellectueel begrijpen. Dat is ook de reden waarom de Grote Wijzen van weleer meestal ongeschoold waren.

Vooraleer ik afscheid neem wil ik Inirah van Madagaskar even groeten. Ik heb haar niet zo lang geleden bezocht om haar bepaalde zaken uit te leggen waarvan een gedeelte in dit bericht werd weergegeven. U boekt vooruitgang, mijn kind. Geduld, het duurt even vooraleer men een bericht goed ontvangt en in zijn integriteit kan transcriberen. Zoek een systeem waarmee u kunt ontvangen en tegelijk opschrijven of opnemen. Wij zullen u daarin helpen. Nu baseert u zich louter op uw geheugen en onze woorden verdwijnen snel. U biedt veel hulp rondom u danzij uw giften. Doe zo voort.

Ik vraag u ook om een zo perfect mogelijke tekening te maken van “Het Kruis” dat ooit aan uw vader werd geopenbaard en dat bepaalde symbolische kennis bezit waarover men spreekt in het Urantia Boek. U hebt daarvan niet lang geleden een houten exemplaar gemaakt op aanvraag van Jezus en daarom noemt u het ook het “Kruis van Jezus”. Andere mensen kunnen het dan reproduceren daar de symbolen ervan belangrijk zijn en rechtstreeks tot de hongerige zielen spreken van de mensen die ernaar kijken.

Tot ziens, mijn vrienden, en een goede vooruitgang. Er wacht ons nog een heleboel werk op. Wij wandelen met u.

EINDE.

{Nota Wivine: Inirah spreekt enkel de taal van Madagaskar die niet vertaald is in het Urantia Boek. Zij is christene en heeft haar ancenstrale geestelijke kennis bewaard. Zij is in contact gekomen met zekere concepten uit dit boek via landgenoten die dit wel kunnen lezen in andere talen en waarvan sommigen af en toe een sessie van ons voor haar vertalen. Zij ontvangt haar persoonlijke geestelijke waarheden via meditatie and ancestrale giften, juist op dezelfde manier als haar voorouders deden en ook haar echtgenoot}.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.