IMPLEMENTATIE VAN GEESTELIJKE KRACHTCENTRALES.

Sessie nr10 van 10 juli 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezza Verde in België.

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Luoja –onafhankelijke Schepper Zoon die geen plaatselijk universum beheert en die nog zal geboren worden. Paradijs Zoon en Broeder van Jezus.

Luoja: mijn lieve mensenkinderen. Het wordt mij nu voor de tweede maal toegestaan om jullie toe te spreken en dit verheugt mij.

Niet om jullie te zeggen hoe ver jullie nog staan van het tijdperk van “Licht en Leven”. Wel om jullie te bevestigen dat jullie op weg zijn naar dit tijdperk en zelfs goed op weg zijn.

Zoals velen onder jullie weten werd jullie vooruitgang zwaar gehavend en beperkt door de rebellie van Lucifer. Uw 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw waren de laatste uitbarstingen en pogingen van de achtergebleven aanhangers van Lucifer om jullie van uw Goddelijke bestemming af te houden.

We zijn met man en macht ter hulp gekomen om dat om te buigen en de oproep die door aardse mensen werd gedaan in te willigen. Onze gemeenschappelijke Vader in het Paradijs heeft uw bede aanhoord en wij zijn daar. Kort bij u allen! Neen, niet veraf in de Hemelen.

Wij zijn kort bij jullie en weldra zullen wij met meer en meer onder de mensen vertoeven. Geen van ons zal een herkenbaar teken dragen. Geen van ons zal een nieuwe religie opstarten en grootse waarheden verkondigen. Ons werk zal achter de schermen gebeuren en wij zullen een alledaags leven leiden. Wij zullen geen hoogwaardigheidsbekleders zijn, zoals juristen, wetenschappers, wereldleiders om te vermijden dat wij in de kijker zouden lopen.

Daarmee bedoel ik dat wij zullen werken via de Gedachtenrichters op geestelijk en half-materieel of morontia niveau.

Mensen die op die wijze met ons willen samenwerken zullen daarin aangemoedigd en geholpen worden met de nodige krachten en vermogens naargelang de vooruitgang van hun geestelijke en verstandelijke vermogens. Ook zij zullen als wij, achter de schermen werken en een gewoon mensenleven leiden.

Als het nodig zou blijken dat één van ons zich kenbaar dient te maken om bepaalde taken te laten uitvoeren dan zou dat eventueel kunnen gebeuren. Maar enkel aan mensen die voldoende bescheidenheid aan de dag kunnen leggen om dat geheim te houden. Dat is voor de toekomst. Nu is dit alles voorbarig.

Wij zijn erin gelukt om een “Geestelijk Kracht Centrale” te implementeren in één van uw continenten en er zullen er nog volgen. Het heeft wat geduurd. We hebben vele pogingen moeten ondernemen want het was een primeur, een experiment en ditmaal is het ons volledig gelukt.

Ik mocht jullie dit prachtige nieuws aankondigen want het is een mijlpaal voor de geestelijke ontwikkeling en economische welvaart van de Mensheid.

Deze Geestelijke Kracht Centrales zullen hetvolgende bevorderen op graduele wijze:

-      Het ombuigen van de originele frekwenties in het begin van de 20ste eeuw door grootmachten om schade te berokken aan de geestelijke, mentale en fysieke ontwikkeling van de mens, zal overbrugd worden. De mens zal stapsgewijs terug baden in de harmonische Goddelijke frekwenties van het Universum.

 

-      Het menselijke DNA zal hierdoor terug op peil gebracht worden. Op het niveau dat het had gehad indien Adam en Eva hun missie hadden kunnen volbrengen. En zelfs nog hoger!

 

-      Er zal hierdoor een nieuwe “schone Energie” ontdekt worden door uw wetenchappers met vele toepassingen die op termijn de fossiele brandstoffen en nucleaire kracht centrales op de achtergrond zullen duwen.

 

-      Volwassenen en kinderen wiens verstandelijke en geestelijke vermogens voldoende ontwikkeld zijn om God te kunnen liefhebben zullen hierdoor bijstand krijgen. Vergelijk het met een telefoonverbinding die op de hemelse frekwenties is afgesteld.

 

-      De mensen zullen hun wraak, woede en machtgevoelens beter in toom kunnen houden en achter vreedzame oplossingen gaan zoeken waar iedereen bij gebaat is. Dit geldt ook voor uw wereldleiders: zowel diegenen die u bekend zijn als zij die achter de schermen hun macht en doelstellingen uitoefenen.

 

-      Transparantie, eerlijkheid, respect voor éénieder en globale economische welvaart zal de boodschap zijn want niets zal nog verborgen blijven. Het zal goedgemutst meewerken zijn of verdwijnen. Iedereen is welkom!

 

-      Gevoelens van negativiteit, zelfzucht, onbillijkheid, onrecht, tirannie, misbruiken en mishandelingen op alle gebied zullen onmiddellijk als een boomerang teruggekaatst worden naar hen die het voortbrengen, gelijk op welk niveau van de sociale ladder men zich bevindt.

 

-      De oude wegen zullen niet meer kunnen bewandeld worden. Nieuwe en betere wegen staan klaar voor alle mensen van alle continenten die zich daarvoor openstellen.

 

-      Kinderen en volwassenen zullen hun waarheden niet meer buiten zich gaan zoeken. Zij zullen zich naar “binnen keren” omdat zij meer en meer van God bewust worden en ernaar streven om persoonlijk contact met Hem aan te leggen.

Door dit te doen zullen zij rechtstreeks die hogere geestelijke kennis ontvangen die zij nodig hebben op iedere moment van hun geestelijke zielsevolutie. Zij zullen geen mens meer nodig hebben om hen waarheden bij te brengen. Integendeel.

 

Nu verliest het kind en de volwassene zich in het doolhof van hemelse boodschappen die ofwel via mensen worden doorgegeven, ofwel via Heilige Boeken tot hen komen, ofwel via priesters en prekers.

Dit alles is te beperkt en tijdsgebonden. Overal zitten er in meerdere of mindere mate juiste en foutieve gegevens in, gaande zelfs tot absurde tegenstellingen. Dit veroorzaakt ernstige verwarring bij een lezer die niet bekwaam is om waarheid van onwaarheid te onderscheiden en het kaf van het koren te scheiden.

 

Daar willen wij vanaf door de communicatie te bevorderen van ieder individu met de verschillende geestelijke invloeden die hem of haar bijstaan zoals Engelen, Cherubijnen, Middenwezens, de Geest van Christus en het inwonend God Fragment of de Gedachtenrichter. Dit is mogelijk als men God kent en liefheeft en geduldig leert luisteren tijdens de meditaties, als men in “stilte” gaat zitten of bidden.

 

-      Er zullen veel meer persoonlijke bewaarengelen- serafijnen ingezet worden dan nu het geval is. Vooral bij kinderen, adolescenten en jonge volwassenen want die zullen de weldaden ervan het snelst ondervinden.

Serafijnen spelen een belangrijke rol in de zielsontwikkeling van een mens.Zij overbruggen de kloof tussen de materiële mens en zijn inwonend God Fragment dat Zuiver Geest is.

Zij scheppen bij het kind of de volwassene de behoefte om tot God te bidden. Zij maken de mens van kindsbeen af meer en meer bewust van de aanwezigheid van de inwonende Gedachtenrichter en wekken bij hen het verlangen op om met Hem te interageren.

De Serafijnen bezitten de mogelijkheid om zich te laten zien aan de mens op fysieke wijze wat zelden gebeurt, maar ook op zielsniveau wat meer en meer zal gebeuren, vooral bij kinderen.

 

De huidige kinderen en zeker die van de toekomst zullen dat meer en meer ervaren. Zij zullen van hun engelen houden en er willen over praten. Wij raden ouders aan om daar voor open te staan en hen daarin aan te moedigen.

Dit zal de zielsevolutie van het kind met bokkesprongen doen vooruitgaan zodat het veel sneller een persoonlijke bewaarengel of zelfs een bestemmingsbehoeder zal ontvangen i.p.v. onder een groeps-bewaarengel te blijven staan.

Dat geldt evenzeer voor volwassenen vanaf het moment dat hun ziel het vereiste geestelijk niveau heeft bereikt. Men moet daarvoor niet opgenomen worden in het korps der bestemmingsreservisten.

God doet een beroep op u allen.

Leer uw problemen, moeilijkheden en al het onrecht dat u ziet naar God te brengen tijdens uw gebeden en meditaties. Tracht ze niet op te lossen door ertegen te keer te gaan in de materiële wereld.

Breng ze op een hoger geestelijk niveau en vraag Gods hulp.

Droom de oplossing met uw hart zodat het zich kan verwezenlijken op geestelijk niveau. En als het een nieuw gevaar is dat zich aankondigd dan kunt u op die manier vermijden dat het zich in de materiële wereld verankerd.

Als u met de Geestelijke wereld samenwerkt om wereldproblemen op te lossen dan gebeuren er “kwantum sprongen”.

Al van gehoord van een “kwantum sprong”?

Dat is de huidige wetenschapelijke term voor “mirakel”.

Uw “mirakels”.

Mijn beste vrienden, dit was Luoja hier, uw dienaar.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.