Bericht van de Ouden der Dagen van Orvonton, ons Superuniversum nr 7.

Sessie nr 12 van 30 augustus 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezzaverde in Spanje

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : één van de Ouden der Dagen.

Oude der Dagen : ik ben één van de Ouden der Dagen en wens u te spreken over de natuur van onze Orde. Dit uitzonderlijk bericht wordt overgedragen via ons reflectiviteitssysteem en dankzij de hulp van Jezus -Christus Michael en zijn Melchizedek Orde.

Wij zijn een Orde van 21 persoonlijkheden, allen identiek geschapen door de Triniteit, doch begiftigd met verschillende persoonlijkheden. Wij zijn dus individuen die van elkaar kunnen onderscheiden worden.

Er zijn zeven Superuniversa en ieder Superuniversum wordt bestuurd door drie Ouden der Dagen. Wij kunnen alleen werken, met twee of met drie naargelang de taken en bestuursopdrachten.

Wij beslissen hoe een Superuniversum bestuurd wordt om eenheid en harmonie te bewaren in al die geschapen verscheidenheid.

Wij verlaten onze hoofdkwartieren niet en werken met een uitgebreid informatie systeem dat op reflectiviteit is gebaseerd. Wij hebben daarvoor de Seconafijnen die levende meesterscheppingen zijn om ons al de nauwkeurige informatie te bezorgen die wij nodig hebben om bestuursbeslissingen te nemen of om een oordeel te vormen over een individu, zij het een mens of een wezen van een hogere Morontia of Geestelijke Orde.

Wij zijn de krachtigsten en machtigsten die over een Superuniversum regeren. Daardoor kunnen alleen wij over het overleven van een ziel of hemelse persoonlijkheid beslissen. Zelfs uw Schepper Zoon, Christus Michael, zal zulk een beslissing aan ons overlaten.

Ook om leven te scheppen in een plaatselijk universum zoals Nebadon heeft een Schepper Zoon onze toestemming nodig. Dit wil zeggen dat wij zeggenschap hebben over welk soort leven er al dan niet mag geschapen worden op een planeet. Dit wil ook zeggen dat daar zo maar geen veelbetekende veranderingen mogen aan gebeuren zonder onze toestemming. Dit wil zeggen dat de nieuwe experimentele levensvormen die op Urantia werden uitgetest ons akkoord hadden en onze medewerking kregen.

Wegens de rebellie van Lucifer en het vroegtijdige afbreken van de missie van Adam en Eva konden al de voorziene evolutiestappen niet volgens plan verlopen en moesten er andere mogelijkheden en middelen uitgetest worden om de mensen van Urantia de mogelijkheid te geven hun uiteindelijke doel sneller te bereiken. Namelijk de fusie van hun ontwikkelde ziel met hun ontvangen God Fragment, al hier op aarde of later op één van de Zeven Woningwerelden of nog later op de Morontia Werelden van Nebadon. In ieder geval vooraleer een ontwikkelde ziel het plaatselijk universum mag verlaten. Enkel de zielen die succesvol gefuseerd zijn met hun inwonend God Fragment mogen het plaatselijk universum verlaten als beginnend Geestelijk Wezen om het Paradijs te bereiken.

De fusie met uw Gedachtenrichter is een voorwaarde om ooit het plaatselijk universum te verlaten als beginnend geestelijk schepsel en uw loopbaan als ontwikkelend geestelijk wezen verder te zetten in de geestelijke werelden van het Superuniversum, vervolgens Havona te bereiken en daarna het Paradijs om de Universele Vader te ontmoeten als een “volkomen Geestelijk Schepsel”, naar zijn beeld en gelijkenis.

Om deze fusie te bereiken dient u voldoende ervaring te hebben opgelopen tijdens uw menselijk leven op Urantia – uw materiële planeet. Vandaar het belang om aan de geestelijke evolutie van uw ziel al hier en nu te beginnen en indien mogelijk naar de hoogste staat van zielsontwikkeling te streven die u hier op aarde kunt bereiken. Hoe meer individuen daar in zullen slagen, hoe sneller uw planeet het eerste tijdperk van Licht en Leven zal binnentreden.

De anderen die de fusie met hun Gedachtenrichter niet kunnen bereiken zullen blijven verder dienen in het plaatselijke universum en fuseren met een geestelijk deel van de Moeder Geest van het plaatselijk universum als ze daar klaar voor zijn op de Morontia Werelden.

Om totaal nieuwe levensvormen te ontwikkelen of aanzienbare veranderingen te brengen aan toegestane levensvormen hebben wij de toestemming nodig van de Eeuwige Zoon, Paradijs Moeder van Jezus.

Wij gaan echter niet overgaan tot het scheppen van totaal nieuwe levensvormen op uw planeet. Er zullen wel kleine aanpassingen gedaan worden aan de menselijke genetica. Aanpassingen noodzakelijk voor de mens opdat ze dezelfde mogelijkheden zouden genieten om zich geestelijk te ontplooien indien Adam en Eva de biologische upgrade van de mensheid hadden volbracht zoals gepland.

Ik wens mee te delen dat al de mensen die tot hiertoe de “activatie van de geestontvankelijke klieren” hebben gekregen waardoor ze de mogelijkheden hebben ontvangen om te werken met de

-      Energie van de Triniteit om hun medemens te helpen

En later de stap kunnen zetten tot het gebruik van.

 

-      De innerlijke Energie van hun eigen God Fragment of Gedachtenrichter,

dit niet hebben ontvangen om in de kast te leggen.

Deze middelen hebt u ontvangen om de mensen wereldwijd te helpen veranderen op fysiek en geestelijk gebied, alsook uw eigen.

Als u wereldwijd dagelijks de Energie van de Triniteit gebruikt dan zullen er spontane genezingen ontstaan waarvan u geen weet heeft. Als u helpt bij natuurrampen en oorlogsgebieden dan helpt u de gewonden, de stervenden en de zielen van de gestorvenen naar het Licht te gaan maar ook al de mensen die in dat gebied leven.

Uw geestelijke ontplooïng gebeurt door twee dingen :

-      God liefhebben boven alles en in Hem leren vertrouwen

-      Dienstbaarheid aan uw medemens met gelijk welke middelen die u ter uwer beschikking hebt. Al was het een glimlach.

De tijd van het prediken zoals in de periode van de apostelen is voorbij.

De mensen krijgen nu allen vanaf hun prille jeugd een God Fragment en worden omringd door helpende Engelen. Dat was niet het geval in hun tijd. Dat heeft Jezus pas mogelijk gemaakt na zijn vertrek op aarde.

De communicatiemogelijkheden met de meer geestelijk werelden staan wijdopen en er worden nog meer middelen ter beschikking gesteld van de mens om God in zichzelf te ontdekken, om hun eigen waarheid binnen in zich te vinden aangepast aan hun geestelijke evolutie, hun persoonlijke achtergronden en culturele geloofssystemen.

Het is aan de mens om de mens te dienen op zulk een manier dat hij er vreugde uit haalt. Dat hij God dankbaar is dat hij mag en kan dienen.

Want zo werd het door ons geregeld in gans uw superuniversum, dus ook in Nebadon, dus ook op uw planeet.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen geestelijke ontplooïng en bezit zijn eigen vrije wil. En nog meer vanaf het moment dat hij weet dat God bestaat, in zich woont, hem bijstaat door vele Ordes van Morontia en Geestelijk Wezens.

Als u dat allemaal weet dan zult u ook gaan beseffen dat u van geen ander mens afhankelijk bent voor uw geestelijke ontplooïng. Want dan weet u ook dat de HOOGSTE LERAAR in u woont.

En deze WAARHEID is de enige die u aan een ander mens mag mededelen.

Daarna nemen de Hogere Ordes van Wezens en Engelen het van u over.

U hoeft geen boek dat voor u veel betekent, noch wat u leest en fantastisch vindt, noch uw eigen geloofsovertuiging aan te praten aan een ander.

Als die persoon dat nodig heeft dan zal die persoon die u wilt ‘bekeren’ of ‘overtuigen’ daar door de geestelijke wereld of zijn eigen God Fragment wel naartoe gebracht worden.

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen weg te volgen.

En als u dat begrepen hebt dan zullen wij toestemming geven om u meer middelen te bezorgen om de mensheid op uw planeet te dienen.

Wie denkt u dat het allemaal beter weet?

Uzelf of wij?

Wij, de Ouden der Dagen van uw Superuniversum nr 7 – Orvonton – wensten u dit rechtstreeks kenbaar te maken.

Ooit zal onze taak overgenomen worden door De Allerhoogste als zij klaar is om alle machten en het volledige bestuur over te nemen van het Meester Universum.

Wij besturen vanuit onze inherente vermogens, niet uit ervaring.

Opdat gans het Meester Universum met zijn zeven Superuniversa en de vier banden van de buitenwerelden de verdere transcendente stap zou kunnen zetten dient dat te gebeuren onder de macht van een Godin die deze kennis heeft opgedaan uit ervaring.

De Allerhoogste zal deze Universele Moeder Godin van de ervaring worden. Gerezen door Haar eigen ervaringen op Haar Goddelijk Niveau, door de ervaringen van mensenzielen en de ervaringen van de diendende Morontia en Geestelijke Wezens van de Superuniversa.

Wij zullen Haar dan in het nieuwe tijdperk der Universa dienen als uitstekende Hoogstaande raadgevers en bestuurders.

De ervaring, mijn lieve mensen; de ervaring is het allerbelangrijkste voor uw toekomstige status in het tijdperk van God de Allerhoogste.

Door te ondernemen, te handelen, te leren uit vergissingen en problemen leren op te lossen. Eigen beleefde kennis, kennis verworven door levenservaringen is iets totaal anders dan kennis opdoen uit boeken of naar wijsheid van anderen te luisteren.

U zult een punt bereiken waar u enkel zult rekenen voor geopenbaarde waarheid op uw eigen innerlijke, geestelijke leiding.

U zult leren een sprong in het ijle doen, zonder voorafgaande instructies noch handleidingen te krijgen.

Enkel handelingen zullen u de weg wijzen en de uitleg zult u krijgen tijdens uw meditaties wanneer u tijd vrijmaakt om te luisteren naar de antwoorden op uw vragen. We leggen nogmaals de nadruk op luisteren.

De geestelijke wereld weet wat u denkt te weten en begrepen te hebben.

Dat is het avontuur dat u opwacht.

Ik groet u, mijn vrienden, en als u een beginnend geestelijk wezen bent geworden op Salvington, hoofdstad van uw plaatselijk universum Nebadon, dan zult u ons kunnen zien en herkennen.

Tot dan, mijn vrienden.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.