Geestelijke eenheid verwerven.

Sessie nr 13 van 11 september 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezza Verde in Spanje.

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Jezus – Christus Michael – Schepper Zoon van het plaatselijk universum Nebadon.

Jezus hier: mijn lieve kinderen, ik weet dat er nu vele dingen gebeuren in uw wereld die angst en verwarring zaaien. Blijf kalm en kort bij mij.

Uw technologische communicatiemiddelen zijn nu in handbereik van iedereen, van alle mensen in alle continenten. De snelheid waarmee de berichten en beelden van de ene kant van de wereld naar de andere kant worden gezonden zijn revolutionair voor het tijdperk van de 21ste eeuw.

Dat was niet zo 50 jaar geleden en nu nog leven er mensen,die daarvan kunnen getuigen. Men was al blij dat men eens kon telefoneren en een brief opsturen met de post. Het is moeilijk voor diegenen die in de 20ste eeuw geboren zijn om soms te volgen. Dat is niet het geval met de kinderen die in de 21ste eeuw worden geboren. Die spelen ermee en zijn er creatief mee. Ze leren er veel sneller mee omdat ze alle informatie van jongs af aan voorhanden hebben. De ouders die hun kinderen aanmoedigen om er creatief mee om te gaan ontdekken dat hun oogappeltjes al zeer jong dingen kunnen uitvinden en oplossingen hebben voor problemen waar wetenschappers niet aan gedacht hebben. En die evolutie zal zo verder gaan.

Zo ook zal het gaan met de zoektocht naar geestelijke ontplooïng.

Vroeger leefde de mens onder de dogma’s van Kerken en geschriften, met angst voor de dood want dan kwam het Godsoordeel.

De geschriften zeiden dat om voor God te mogen staan men “perfect” moest zijn. Wie is er nu perfect geweest in zijn leven? De angst bekroop de mens als men over God sprak. De mens werd nog banger voor het woord God als voor de naam van Lucifer. Lucifer, die kende men, in ieder mens zit wel een deugniet. Maar een deeltje van God, daar werd aan de mens al lang niets meer over verteld.

Toen ik op uw planeet predikte met mijn 12 vrouwelijke en 12 mannelijke apostelen, mijn honderden evangelisten en vele volgelingen heb ik een grote waarheid bekendgemaakt. Namelijk dat er een klein deeltje van God in het hart van alle mensen leefde waarmee men contact kon opnemen en zo terecht kon komen in God’s hemelen. Want er zijn vele hemelen in de universa van God. Men kan ze allemaal doorlopen om altijd iets geestelijker te worden, iets perfecter totdat men uiteindelijk in God’s woongebieden terechtkomt op het Paradijs. In de Geestelijke perfectie die God van u verwacht opdat Hij u kan omarmen en omhelzen als Zijn Goddelijke Zoon of Dochter.

Deze waarheid is na mijn vertrek verloren gegaan. De mens heeft zich terug slaaf gemaakt van kerkelijke wetten en dogma’s. Door zijn angst voor God en de inconsistenties van de kerken heeft hij zelfs zijn geloof in Hem de rug toegekeerd.

Sommigen zijn op zoek gegaan naar geestelijke waarden in andere filosofiën en boeken. En uit gewoonte zijn ze terug achter nieuwe Wijzen, wetten en regels gaan zoeken om te volgen. En zo voort, en zo voort.

Zij die het bestaan ontdekken van de Gedachtenrichter of de Goddelijke inwonende Geest beginnen ook met richtlijnen te vragen. Hoe moet ik mij gedragen? Wat moet ik doen om in uw hemelen te geraken? Hoe moet ik dat werelds probleem oplossen? Wat mag ik eten? Geef mij Uw wetten en regels!

Met andere woorden het zijn nog altijd zielen die zich slaafs willen onderwerpen, ditmaal niet aan kerkelijke dogma’s, maar wel aan de Wil van De Vader.

Natuurlijk zal Hij u helpen als u beslissingen moet nemen om de juiste te nemen als u Hem om raad vraagt. Hij zal het u wijzen en u nog altijd de vrijheid laten om te kiezen. Hij zal u nooit iets opdringen. U vraagt, Hij wijst richtingen aan, u kiest de weg. De keuze is de uwe en is uw verantwoordelijkheid.

Zij die echter het spontane persoonlijke contact zoeken, met liefde en geloof in de Vader, zullen snel ontdekken dat ze voor Mijn Vader geen angst hoeven te hebben. Dat Mijn Vader liefdevol is, vol genade en al uw misstappen al vergeven heeft als u uw armen naar Hem uitstrekt. Zelfs uw toekomstige fouten die u zult doen uit onwetendheid of gewoon menselijkheid heeft hij u al vergeven. Hij zal u zijn aanwezigheid in uw hart laten voelen en u aansporen. Het zal uw geloof in Hem sterken en stilaan zal uw wil de Zijne worden. Uw wil zal gelijk lopen met de Zijne zonder dat daar regeltjes of dogma’s aan te pas komen.

Pas als u dat bereikt zult u een vrij mens zijn in uw geloof en in uw persoonlijke Godservaring. Dan pas zult u echte Zonen en Dochters van God zijn. Dan pas zult u geen behoefte meer hebben aan regeltjes en wetten om te volgen want uw wensen en wil zullen gradueel in overeenstemming gebracht worden met de Wil van God.

Dan zult u ook de geestelijke helpers zoals Engelen en Middenwezens rondom u gaan voelen. U zult gaan beseffen dat er rondom u een gans liefdevol, helpend universum leeft. U zult gaan beseffen dat u een grote hemelse familie hebt die u zal helpen geestelijk te ontplooien zonder uw vrije wil aan te tasten.

U zult willen dienstbaar zijn aan uw medemens vanuit uw eigen hart. Geven voor het plezier van te geven, niet omdat het zo moet van God of uw maatschappij.

Bent u bakker of beenhouwer, technieker of hoogleraar, u zult uw beroep anders gaan uitoefenen en andere waarden gaan hanteren die menslievender zijn. U zult uw kinderen en kleinkinderen anders gaan opvoeden. U zult de inwonende Geest van God in de andere mensen zien en anders met hen omgaan.

Als u verantwoordelijkheid draagt dan zult u meer gaan handelen in het algemene belang want daar is ook uw eigenbelang inbegrepen.

U zult streven naar geestelijke eenheid in plaats van menselijke gelijkvormigheid.

Geestelijke Eenheid wil niet zeggen dat iedereen dezelfde opinie of zienswijze hoeft te hebben. Hetzelfde gekleed moet zijn, hetzelfde kapsel moet dragen, dezelfde liedjes moet zingen, dezelfde dingen moet lusten.

Geestelijke eenheid is iets dat men aanvoelt op zielsniveau. En als men dat aanvoelt dan kan men van mening verschillen in discussies zonder dat het gevoel van zielseenheid wordt aangetast.

Iedere mens is uniek en creatief en krijgt de vrijheid om God te eren en te leren kennen op zijn persoonlijke manier en op zijn eigen tempo.

Geestelijke eenheid wordt vooral gevoeld als men met Mij in groep samenwerkt aan iets dat de mensheid geestelijk verheft, dat uw medemens iets korter bij God brengt.

Deze vreugdevolle geestelijke eenheid en verbondenheid voelen op zielsniveau spruit voort uit de aanwezigheid van het God Fragment in ieder mens met al de invloeden van de twee andere Paradijs Godheden en Zonen.

Het komt voort uit het feit dat u allen weet dat uw God Fragment stilaan de controle overneemt over uw menselijk bewustzijn.

Het komt voort uit het feit dat u weet dat allen die met u samenwerken om de mens te dienen en God te vereren, dat voor de rest van hun leven willen doen.

Het komt ook voort uit het feit dat u weet dat ieder van u zijn eigen waarheid doorkrijgt van dezelfde Bron. Dat ieder van u de vrijheid bezit om mens en God te dienen volgens zijn eigen persoonlijkheid, culturele achtergrond, verstandelijke gaven en zielsontplooïng.

Vele mensen hebben goede bedoelingen, en willen hun pas ontdekte waarheden aan anderen verkondigen. Daar schuilt echter het gevaar in dat men gaat standardiseren, dogmatiseren en geen ruimte meer laat voor persoonlijke vrijheid in zijn zoektocht naar geestelijk contact met De Vader. Dat men zelfs op termijn zijn persoonlijke kennis gaat kristaliseren omdat men dwangmatig anderen wilt onderwijzen. Daardoor gaat u anderen beperken in hun vrijheid en creativiteit en door anderen te beperken gaat men zichzelf beperken. U zult dan achteruit gaan in plaats van vooruit.

Ik zal u een gekend voorbeeld geven : ooit was het gebruikelijk in de westerse maatschappij om een linkshandige te verplichten van rechtshandig te schrijven en te werken. Maar daardoor werd de linkshandige beperkt in zijn motorische ontwikkeling en kreeg hij dikwijls een gevoel van minderwaardigheid.

Zo kan het ook vergaan met het opdringen van persoonlijke waarheden, hoe hoogstaand ze ook mogen zijn. Zeg zo weinig mogelijk en als u spreekt laat u leiden door uw Gedachtenrichter. Moedig aan door uw eigen leven, uw eigen voorbeeld. Zorg voor uw eigen ontplooïng door dienstbaar te zijn en door dat te doen zult u de anderen mee naar omhoog trekken.

Aan hen die een constante drang hebben om anderen te betutelen en te onderrichten met hun waarheden zeg ik dat dit gevaarlijk is want 6 maand later zult u andere dingen leren die al uw waarheden overhoop zullen gooïen. Alles zal versnellen, zo ook uw eigen geestelijke inzichten.

Plaatst u nooit in de weg van de Geest van Mijn Vader die in ieder mens woont. Het is Hij die alles weet over de mens die Hij bewoont en waar Hij die mens naartoe wilt brengen.

Plaats uzelf ook nooit onder invloed van een ander persoon die u wilt onderrichten en onderwijzen om zo macht over u te krijgen. Volg altijd uw eigen innerlijke leiding. Zelfs al hoort u uw Gods Stemmetje niet goed, uw Engelen en begeleiders zullen wel een middel vinden om u voort te helpen.

Voor hen die geduld en vertrouwen hebben gaan de poorten van de Hemelen open.

Nu wens ik een aankondiging te doen over iets dat ik met mijn Paradijs Broeders heb verwezenlijkt om de mensheid van Urantia en gans Nebadon voort te helpen in hun geestelijke zielsontplooïng.

Wij hebben drie Geestelijke Energie Centrales gecreerd op Urantia in het Afrikaanse continent.

Iedere centrale werd via mij verbonden met De Allerhoogste – Universele Moedergodin van de ervaring.

Deze Geestelijke Energie Centrales zijn met elkaar verbonden en er werd een circuit geplaatst rondom de evenaar waardoor die Geestelijke Energie constant circuleert . Deze Energie vertrekt van de eerste centrale, loopt rondom de evenaar om terug te komen naar de derde Centrale die verbonden is met de twee anderen.

Deze circulerende Geestelijke Energie wordt nu stilaan uitgerokken naar de Noord en Zuidpool om zo een mantel te vormen rondom de ganse aarde zonder de beide polen te overkappen. Die worden er niet door bedekt.

Deze centrales worden beheerd door de medewerkers van de Krachtdirectoren zodanig dat de invloed ervan aangepast wordt aan de geestelijke en verstandelijke ontwikkeling van de actuele Mensheid. De intensiteit ervan kan opgedreven worden met de tijd.

Zij werden door mij geïmplementeerd met de hulp van mijn Paradijs Broeders : de reeds geboren Avonal Zoon en de Schepper Zoon die nog moet geboren worden. Ook mijn persoonlijke Gedachtenrichter heeft hieraan deelgenomen die mij in mijn aards leven heeft begeleid en nu een zelfstandige gepersonaliseerde Gedachtenrichter is geworden die al de Gedachtenrichters begeleidt die werkzaam zijn in Nebadon.

Ik kan een lange lijst opnoemen van al wat het zal beïnvloeden en versterken maar ik verkies dat de mensen het ervaren. Iedere gelovige, jong en oud, zal de hand van God in de huidige en komende veranderingen wel herkennen en zal kunnen “surfen op het netwerk” van deze nieuwe geestelijke technologie.

Mijn lieve kinderen, uw planeet is in uw handen en u hebt al de geestelijke ondersteuning gekregen om er een Paradijs van te maken.

Maak er iets van!

Einde.

MEZZA VERDE GROEP

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie Het Urantia Boek.