Wij zullen U niet teleurstellen.

Sessie nr 15 van 30 oktober 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats: Mezzaverde in Placencia, Belize

Ontvangen door Wivine

Bezoeker : Siraya – Meester Geest nr 1 – De Stem van de Universele Vader.

Siraya hier : Mijn lieve kinderen, ik zou u iets willen vertellen over Mij en al de verschillende Ordes van Hemelse Wezens die u begeleiden in uw opklimming naar het Paradijs.

Zoals u weet heb ik u een persoonlijkheod gegeven die creatief is en die verbonden is met Mij.

Als u als kind wat gegroeid bent krijgt u van Mij een Fragment dat dezelfde eigenschappen bezit als Ik: Zuivere Energie en Zuivere Geest. Dit Fragment dat ook Gedachtenrichter wordt genoemd blijft in u leven en tracht u vanuit Mijn hoog geestelijk standpunt iets bij te brengen van Mijn manier om de dingen te zien. Hij wordt daarin ondersteund door de Geest van Jezus, die ook de Geest van Waarheid wordt genoemd of de Trooster. Beiden werken tesamen om u hogere geestelijke inzichten bij te brengen en u te helpen om het goede van het kwade, het valse van het juiste te onderscheiden.

Dat vraagt ook een inspanning van u. Het is niet zo dat wanneer u in meditatie of in de “Stilte” gaat , Wijsheid in u gegoten wordt als water in een vaas. Ieder mens bezit iets als een interne vaas (zielsvermogen), om een beeldspraak te gebruiken. Deze vaas is aanvankelijk beperkt en kan in het begin slechts weinig inhouden. Eenmaal u contact met Mij opneemt, mijn bestaan erkent en tracht Mij te kennen en te begrijpen, dan zal die vaas eerst moeten geledigd worden van al wat er niet in hoort. Dan pas kan die vaas weer gevuld worden met nieuwe kennis over Mij en wat ik verwacht van u.

Al de geestelijk kennis die u dient te vergaren voor uw persoonlijke zielsgroei is te veel voor uw huidige interne vaas. Daarom dienen er regelmatig twee dingen te gebeuren :

-enerzijds moet die vaas regelmatig geledigd worden van al het onware dat er in is terechtgekomen

- en anderzijds dient uw interne vaas vergroot te worden om meer te kunnen bevatten van het ware.

Dit proces noemt men zielsgroei.

Zelfs als u zult gefusioneerd zijn met uw God Fragment dan zult u als nieuw gefusioneerd Morontia Wezen nog groeien, en nog heel veel om tot in het Paradijs te geraken als een volwaardig Volkomen Goddelijk Geestelijk Wezen dat voor Mij kan staan en door Mij kan worden omhelsd.

Er komt veel bij kijken om te groeien en alles te leren wat er te leren valt in al de zeven Superuniversa om later deze Schepper Zonen en Dochters van God te worden in de toekomstige tijdperken waar de Allerhoogste Universele Moeder Godin van de Ervaring volledig autonoom zal regeren over het Meester Universum.

Het woord “Ervaring” zegt hier alles.

U dient niet alleen theoretische kennis op te doen en denken dat als u het begrepen hebt het voldoende is. U dient ook alles ervaren te hebben. U dient alles beleefd te hebben en te bewijzen dat u uw theorethische kennis in praktijk kunt omzetten. Enkel verstandelijk begrijpen is niet voldoende en enkel ervaringen opdoen zonder daaruit de nodige kennis, begrip en morele lessen uit te halen is ook niet voldoende.

Het gebeurt dat mensen tijdens hun aardse leven blijven stilstaan omdat ze hun levenslessen niet leren. Ze krijgen dan de indruk dat het noodlot hen achtervolgt.

Als ze zich naar Mij keren zouden keren en vragen : Mijn God, wat is het dat ik verkeerd doe dat het noodlot mij zo kwelt, dat ik ziek blijf, dat ik mijn geliefde verlies, dat ik geen geld heb, dat ik niet de juiste persoon ontmoet die mijn leven zou kunnen delen? Dan zal Ik hen antwoord geven.

Als ze mij kunnen horen dan kan ik ze rechtstreeks toespreken, anders zal ik hulp inroepen van de Engelen, Middenwezens of zelfs andere mensen die de boodschap kunnen overbrengen. Zodat ze zouden begrijpen welke les ze moeten leren en de dingen in het leven anders gaan aanpakken.

Ik doe veel beroep op tussenpersonen om mijn geliefde mensenkinderen te helpen daar hun menselijk verstand en bewustzijn zeer zwak is, te zwak om Mij te kunnen horen. Zelfs hun ziel is nog niet voldoende ontplooid om als tussenschakel te dienen voor de Geest die in u leeft.

De pogingen van uw God Fragment en van al de geschapen Ordes van Hemelse Wezens, die allen hun best doen om u bij te staan, botsen op zware belemmeringen wegens uw gebrekkig menselijk verstand. Zij hebben het zeer moeilijk om goddelijke geestelijke waarden en bedoelingen over te brengen omdat u daarvoor geen woordenschat bezit. U bezit evenmin veel basismateriaal om hen de mogelijkheid te geven een les te illustreren of die les te vergelijken met iets dat u kent op uw wereld.

Toch doen ze hun best om u iets uit te leggen of te doen begrijpen. En ze doen dat bij iedereen op een verschillende manier. Bij de ene zullen ze het met boekenkennis doen en bij anderen met symbolen of eventueel vergelijkingen maken met wat er in de natuur gebeurt. Ze zijn erg ingenieus.

Als u zulke symbolische voorstellingen ontvangt tijdens uw meditatie, neem die nooit letterlijk op en loop er niet mee te koop bij anderen. Hou dat voor u want het is aan u gegeven om stilaan tot een hoger geestelijk begrip te komen. De geestelijke betekenis van zulk een symbolisch beeld zal u stilaan duidelijker worden naargelang de geestelijke groei van uw ziel.

Ieder mens wordt op een verschillende manier benaderd om de lessen te leren afkomstig van de geestelijke wereld. Het is maatwerk. Daarom vraag ik u om moeite te doen om de ontvangen lessen in praktijk te brengen zodat u kunt groeien. Integreer ze in uw dagelijks leven want daarvoor zijn ze bedoeld. Hou dat niet gescheiden want het is pas in uw dagelijks leven en in uw omgang met anderen dat u zult merken dat u verandert, dat er vele oportuniteiten zich voordoen om anderen te helpen. Dat u muteert in een ander mens. En deze mutatie zal door anderen opgemerkt worden.

Er zijn vele mensen die boodschappen lezen die door anderen werden ontvangen. Deze kunnen een hulpmiddel zijn om u een richting aan te geven, om u moed te geven of om u te bevestigen wat u hebt begrepen of ervaren. U zult echter ondervinden dat naargelang uw ziel groeit u stilaan meer zult gaan vertrouwen op uw eigen innerlijke ingevingen. Dit komt voort uit twee dingen:

-      tijdens groepsmeditaties en individuele meditaties wordt u regelmatig verbonden met hogere hemelse informatie circuits

-      door nederige liefdevolle dienstbaarheid aan uw medemens met de vermogens en middelen die u bezit.

In het begin zal het geen STEM zijn die u zult horen, eerder ingevingen in de stijl van “wow, plots komt er een idee in mijn hoofd en nu heb ik meer duidelijkheid naar waar ik moet gaan of Wow, hier is mijn antwoord, daar staat het!”. Binnen in u zult u dan het gevoel hebben dat u op die “ingeving” kunt vertrouwen. Dat ze van de juiste Bron komt.

Zo zult u stilaan meer gaan vertrouwen op uw eigen innerlijke begeleiding en minder behoefte hebben aan het lezen van andermans boodschappen. U zult zelfs zover geraken dat de boodschappen van anderen niet meer relevant zijn voor u, dat ze u niets meer brengen want u bent erboven uit gegroeid. U zult zover geraken dat uw persoonlijke communicatie met de geestelijke wereld zo zal verbeterd zijn dat u zult verkiezen meer te vertrouwen op de antwoorden die u persoonlijk ontvangt dan op die van anderen om niet in verwarring te geraken.

Want dat is wat er gebeurd als u teveel boodschappen en boeken leest. Ze spreken elkaar soms tegen, gebruiken een woordenschat die u niet aanspreekt en bezitten soms onwaarheden. Dan volgt er verwarring, soms zo groot dat u er niet meer uitgeraakt en voortgaat met valse of verwrongen informatie tot zelfs bang worden om deze gekende paden te verlaten.

De mens heeft het vermogen om zich van God bewust te worden en bezit een enorm geestelijk potentieel dat nog dient te ontwikkelen. Het moet allemaal nog groeien en zich openbaren en daarvoor is het aardse leven te kort. Sommigen kunnen wel heel ver geraken tijdens hun aardse leven, anderen gaan trager vooruit of te vroeg heen, maar allen zullen hun zielen verder kunnen ontplooïen op de Hemelse Woningwerelden aangepast aan hun geestelijke vooruitgang.

De mens die zich bewust is van Mijn innerlijke aanwezigheid en Mij wilt leren kennen om te weten hoe hij volgens Mijn Wil moet handelen kan de sneltrein nemen en al hier op aarde de status van Licht en Leven bereiken. Hoe meer mensen deze status bereiken hoe sneller gans uw planeet in Licht en Leven zal baden.

Deze mens kan machtige transformaties ondergaan op geestelijk, verstandelijke en fysiek vlak. Hij zal vermogens kunnen bezitten die uw huidig voorstellingsvermogen ver te boven gaan en zo een werkelijke weldaad worden voor gans uw planeet.

Deze Mensen, waarvan mijn Zoon weet dat ze het potentieel hebben om tijdens hun sterfelijk leven deze status te bereiken zullen geroepen worden en ondersteund. Niet allen die zich geroepen voelen zullen die status bereiken want daar komt veel bij kijken.

Nu zullen er slechts weinigen er geraken. Zij zullen de grondvesten aanleggen voor de volgende generaties Goddelijke Kinderen. Zij zullen Mijn Zoon - Jezus helpen om Zijn Plannen voor uw planeet te verwezenlijken.

Zij zullen geen wonderen en mirakelen teweeg brengen om de mensen hun aandacht te trekken. Het zullen geen stemmen worden die hemelse boodschappen zullen doorgeven. Niemand zal hun naam kennen want zij zullen een dagelijks leven leiden als gewone mensen. Ze zullen voortkomen uit alle etnische volkeren, uit alle sociale lagen van de bevolking en alle leeftijden.

Sommigen zullen meer verantwoordelijkheid dragen in het dagelijks leven dan anderen. Sommigen zullen schrijvers worden, ontwerpers, wetenschappers, ondernemers, vakmensen, politiekers enz . Zij zullen een enorme variëteit aan beroepen uitoefenen, een familieleven hebben met dagelijkse bezigheden en zorgen zoals iedereen. Zij zullen leren leven in “echte hemelse nederigheid”, een nederigheid die niet goed begrepen wordt op uw planeet. Zij zullen dat leren met vallen en opstaan.

Dit zal van deze mensen veel inspanningen vragen, gestadige moeizame inspanningen. Vooruitgang boeken zonder haast. Vooruitgaan met zekerheid door goede funderingen aan te leggen waarop hun ziel kan voortbouwen.

Zij zullen een inspiratie bron zijn voor de jeugd, een voorbeeld waaraan ze zich kunnen optrekken. Dit alles is op komst. Zij zullen de vertegenwoordigers en ambassadeurs worden van de Nieuwe Leer van Mijn Zoon. Zij zullen deze Nieuwe Leer niet gaan verspreiden zoals de evangelisten en apostelen dat gedaan hebben 2.000 jaar geleden.

Zij zullen de moed hebben om open te staan voor Nieuwe Waarheden en die in praktijk brengen. Zij zullen de moed hebben om hun oude waarheden die vals zijn achter zich te laten en enkel dat behouden wat waarheid bevat en nog kan dienen.

Zij zullen hoge idealen aan de dag leggen en anderen behandelen zoals ze zelf graag zouden behandeld worden. Zij zullen een duidelijk inzicht krijgen in het verschil tussen het goede en het kwade en het ware van het valse kunnen onderscheiden.

Zij zullen leven volgens de hoogste geestelijke leefregels en onbaatzuchtige broederliefde aan de dag leggen. Want zij zullen zich bewust zijn dat alle mensen bewoond zijn door Mijn Geest. Dat allen kinderen zijn van één Goddelijke Vader.

Hun zielen zullen zich ontwikkelen volgens Mijn Idealen. Zij zullen hun menselijke trots en zelfvoldaanheid naast zich neerleggen. Zij zullen niet in competitie gaan met anderen over hun geloof en vermogens, goed wetende dat dit niets brengt en nutteloos is. Zij zullen zichzelf niet verhogen boven anderen om aanzien te krijgen.

Zij zullen begrepen hebben dat hun echte missie is de hoogste zielsgroei te bereiken die ze hier kunnen bereiken om zo de Mensheid te kunnen verheffen. Dat al de aardse bezigheden en verantwoordelijkheden op de eerste plaats slechts leerscholen zijn voor hun eigen zielsontwikkeling en de verbetering van hun eigen karakter en persoonlijkheid.

Ik leef met u mee en ken al uw gedachten, al uw verdriet en al uw inspanningen. Ik zal u leiden met stevige hand, zonder al te toegeeflijk te zijn zodat jullie sterke, grote, volwaardige zielen worden waarop Ik fier kan zijn en welbehagen mag in vinden. Leer Mij kennen.

Ga nu, Mijn kinderen, ga en wandel hand in hand met Mij en Mijn Zoon. Wij zullen u niet teleurstellen.

Einde.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.