De geestelijke betekenis van het cijfer 12.

Sessie nr 16 van 27 november 2017 – Origineel Nederlands.

Plaats : Mezza Verde in Belize

Ontvangen door Wivine.

Bezoeker : Mijn persoonlijke Engel Andromeda. Zij was de eerste die met mij contact heeft opgenomen 8 jaar geleden tijdens een meditatie. Daarna kwamen Cesar en Cesarinne, haar Cherubijn en Sanobijn, twee guitige grapjassen. Ze gingen mij eens een liedje in mijn oren zingen,ieder langs een kant. Hou je klaar Wivine daar komt het, zeiden ze. Ik dacht dat er een orkaan door mijn oren raasde, zo hard dat ze blaasden. Later kwam Charlotte – mijn toegewezen Middenwezen. Zij hebben zich allen één voor één komen voorstellen over een periode van 12 maanden, lang voor er een Melchizedek mij heeft benaderd. Lang voordat ik bekwaam was om de boodschap van een Meester Geest over te dragen. En vele jaren vooraleer ik eventjes de zachte, innerlijke stem van mijn God Fragment mocht horen. Erg spraakzaam was hij toen niet, juist een paar woorden om mij te overtuigen dat hij het was. Laat staan dat ik hem wat kon vragen. Hij is trouwens nog altijd niet erg spraakzaam.

(Nota Wivine: In 2004 kreeg ik de behoefte om een kapel of tempel te bouwen. Tijdens mijn meditaties kwam dat maar altijd door. Ik ben geen architect maar heb wel jaren in de bouw gewerkt. Het heeft twee jaar geduurd vooraleer ik via meditaties een goedgekeurd plan op papier had.Maar ik had geen geld op mijn bankrekening. Plots is gebeurde er van alles zodat het nodige bedrag op mijn bankrekening stond. Niet te veel, niet te weinig. De bouw startte eind 2008. Iedereen vondt dat ik gek was,en dan spreek ik niet over de ruzies met mijn echtgenoot. Ik bleef voet bij stuk houden. God wilde het, dus moest het en zou het er staan. En het staat er!

Toen de bouw klaar was vroeg ik naar de symbolische betekenis van dat gebouw en van die twaalf balken aan de zoldering.Ik hield niet van dat getal 12, voor mij was dat iets materieels en had niets met het hogere geestelijke te maken. Het antwoord was : dat zul je later wel begrijpen als je wat gegroeid bent. Ok, dan maar wachten.

Ik ben pas in contact gekomen met het Urantia Boek eind 2008 en dan was het nog maar heel oppervlakkig. Toen ik eind 2010 schoorvoetend mijn eerste stapjes deed in het doorkrijgen van boodschappen kende ik zelfs het bestaan niet van de Gedachtenrichter of het God Fragment. Wel van de Melchizedeks. Ik had vroeger vele malen gehoord in seminaries die ik volgde dat er in ons universum een hele grote Orde bestond van Hogere Geestelijke Wezens. Nieuwsgierig als ieder mens moest ik weten wie die waren. Tijdens de meditaties kwam de naam ‘Melchizedek’ altijd maar door. Dat is de eerste Orde waar ik in het Urantia Boek alles over gelezen heb. Het waren en zijn nog altijd mijn helden! Mijn lieve Oompjes!

Nu kwam dat getal 12 de laatste weken altijd in mijn hoofd en toen ik naar de zoldering van mijn tempeltje keek op een morgen zag ik die twaalf balken daar staan. Wat betekenen ze toch? En nu pas is het antwoord gekomen, een lang antwoord.)

ANDROMEDA :De twaalf balken in uw kapel of tempeltje zijn een symbolische uitdrukking voor de 12 grote stappen die een mens doormaakt om tot hogere geestelijke groei te komen zodat hij de fusie kan bereiken met zijn inwonend God Fragment. Het zijn de stappen van de mens die zich uit vrije wil wenst te verheffen tot het goddelijke.

Een mens wordt niet heilig geboren maar moet daarnaartoe werken door vele hindernissen te overbruggen. God’s Liefde is alomtegenwoordig en maakt geen verschil onder de mensen. De menselijke liefde is echter beperkt en moet uitgebreid worden.

1)   Het eerste waar de primitieve mens die God zoekt mee in contact komt zijn de elementen. De evolueerende mens zal er door de eeuwen heen in lukken om de natuurelementen te begrijpen en te beheersen voor zijn eigen doeleinden. De Universa en de materiële werelden werden geschapen met universum energie. Dit is een krachtige energie die op vele niveaus kan gebruikt worden : van materiëel tot half-geestelijk en geestelijk. Het is een energie die als ze met de juiste bedoeling wordt gehanteerd werelden en mensen kan veranderen maar als ze misbruikt wordt vernietigend kan zijn. Deze energie bevindt zich in al wat leeft en al wat materieel is, dus ook in de lucht die u ademt.

De mens die goedaardig is en altruïstische neigingen heeft ontwikkeld zal deze Energie gebruiken om gereedschappen, technologiën en medicijnen te ontwikkelen die voor iedereen nuttig zijn. Zij die liefde in zich hebben en een geestelijke zoektocht aanvangen zullen de helende en harmoniserende krachten ervan ontdekken. Universum energie die met liefde wordt gebruikt om anderen te helpen kan helend werken op verschillende niveaus .

De mens die geen liefde in zijn hart heeft, die God niet kent noch zoekt kan deze universum energie met al zijn frekwenties en materie ook gebruiken. Als zulk een mens dorst naar zelfzuchtige macht zal die neiging hebben om vernietigingswapens te vervaardigen van allerlei slag die de natuur, de dieren en de mens kan vernietigen. Hij kan ook occulte praktijken uitvoeren met lagere frekwenties. Alles om controle uit te oefenen over zijn medemens, om hem kwaad aan te doen en zelfs te doden.

2)   Er zijn mensen die een aangeboren neiging hebben om goed te doen voor anderen en iedereen willen helpen. Deze mensen moeten leren deze drang in te tomen opdat wat ze schenken op materieel of geestelijk gebied niet kan worden misbruikt tegen hen of om anderen te misleiden. Hier geldt het spreekwoord : gooi je parels niet voor de zwijnen; die zouden ze maar met hun poten vertrappen, zich omkeren en jullie verscheuren. Tracht niet iemand te overtuigen die niet te overtuigen is. Verlies uw tijd niet. Leer onderscheiden. Uw bedoelingen mogen dan goed en edel zijn, u zult niet het verwachte resultaat bekomen en voor vele teleurstellingen staan.

Aan de andere kant dient ge ook uw innerlijke woedes en opgebouwde haat in te tomen, te beheersen en te verwerken. Onbeheerste razernij kan vernietigend zijn. Een opgekropte haat kan overgedragen worden van generatie op generatie om uiteindelijk uit te barsten in een allesvernietigend moorddadig geweld tegen een medemens, een familie of gans een volk.

 

3)   Er zijn mensen die zich plots geroepen voelen om een hoger doel te dienen. Om zich los te trekken van het allesoverheersende materiele leven en zich over te geven aan goddelijke diestbaarheid.

Deze mens heeft een afkeer gekregen van egoisme en materialisme omdat hij ontdekt heeft dat dit geen innerlijke vervulling brengt. Deze mens gaat dan op zoek naar een hoger doel, naar de zin van zijn leven, naar God en wilt Hem leren kennen. Stilaan komt bij hem de behoefte op om zich over te geven aan onbaatzuchtige dienstbaarheid.

 

4)   Deze mens evolueert naar geestelijk leiderschap door de weg verder op te gaan van onbaatzuchtigheid, van zelf-ontkenning en van geestelijke nederigheid. Een nederigheid waar de gevoelens van superioriteit en inferioriteit verdwenen zijn. Waar de leider zich niet verhevener voelt dan diegenen die hij voorthelpt, waar zij die zijn richtlijnen volgen zich vrij voelen en in vertrouwen.

Deze mens kent zijn innerlijke waarde en beseft dat er altijd nog wel wat kan verbeterd worden en meer te leren is. Geestelijk leiderschap is een dienend leiderschap, Geestelijk leiderschap berust op nederigheid. Een nederigheid of bescheidenheid waarmee je het belang van anderen vóór je eigen belang plaatst.

 

5)   Het Universum wordt geregeld volgens een Goddelijke Orde en een Objectieve Gerechtigheid. Zolang dat niet heerst op een materiële wereld kan men niet echt spreken van een hoogstaande geestelijk geïnspireerde beschaving. Als het gerecht kan omgekocht worden en men met twee maten en gewichten oordeelt loopt er nog altijd iets fout in de menselijke maatschappijën. Dit kan ook overdrachtelijk gezien worden in jullie harten en de morele waarden die jullie handhaven. Van de ene kan men iets meer verdragen dan van de andere. Voor de enen doet men alles en voor de andere niets. Staat men altijd recht in zijn schoenen of knijpt men af en toe de ogen dicht voor sommige dingen omdat het zo beter uitkomt? Hoeveel is het u waard om het zwijgen op te leggen aan uw geweten?

De mens die zich daarvan bewust wordt zal echte rechtschapenheid en objectiviteit in zijn handelen en oordelen ontwikkelen en zal dat dan ook willen weerspiegelen in zijn omgeving en maatschappij.

 

6)   Een onafhankelijk bewustzijn is nodig voor geestelijke groei. Iemand die zich steevast houdt aan wat hij of zij kent of jarenlang werd vertelt blijft afhankelijk en nijgt tot stilstand. Stilstand betekent vroeg of laat achteruitgang voor een ziel. Een onafhankelijke geest is iemand die naar andere waarheden op zoek gaat. Iemand die niet wilt blijven staan in zijn comfortzone. Die durft andere paden te bewandelen en zijn leven omver gooien om verder te gaan in zijn geestelijke groei, in zijn zoektocht naar God en zijn dienstbaarheid aan de mensen. Zulk een mens kan een voorbeeld worden waar anderen zich gaan aan optrekken.

 

7)    De mens moet leren zichzelf te beschermen tegen zijn innerlijke vijanden want die zijn veel gevaarlijker voor zijn zielsgroei dan wat op hem afkomt van de buitenwereld. De mens kan zijn grootste vijand zijn. Er zijn vele gevoelens die bij een mens verstopt liggen in het onderbewustzijn waar hij ogenschijnlijk niet echt een greep op heeft en die onbewust zijn denken en handelen beïnvloeden zoals : Zelfbedrog, gevoelens van wraak, haat, egoïsme, woede, jaloezie, arrogantie, angst, hoovaardigheid, schaamte, onzekerheid, zelfhaat of zich wegtrekken van anderen en eenzaamheid beleven. De mens kan niet verder geestelijk groeien als hij niet aan introspectie doet. Het zal hem duidelijk gemaakt worden dat hij eerst zijn innerlijke kasten moet openen en leegmaken. Dat hij moeite moet doen om in zichzelf te kijken en daarvoor hulp moet vragen aan God en zijn geestelijke helpers. Op die manier kan al het verborgene dat zijn zielsgroei afremt één voor één worden opgegraven. Dit is de zoektocht naar zijn innerlijke vijanden die zich over de jaren daar hebben vermomd en verstopt. Het is geen eenvoudige taak en een langdurig proces. Het vraagt moed om op zoek te gaan naar zijn innerlijke demonen, zijn verborgen angsten en eigen begraven kwaad. Dit is echter een noodzakelijk proces om verdere zielsgroei te bereiken. Zonder dit werk aan jezelf kom je niet goed vooruit. De mens die dat begrepen heeft zal hieraan spontaan werken. Anders zal hij er constant mee geconfronteerd worden vooraleer hij een stap verder kan zetten. De mens die daar moedig aan begint heeft begrepen dat hij niet bij het “Allerheiligste” kan aankloppen met zijn vuile was onder de arm met de vraag : “kunt u dat even voor mij wassen?”

 

8)   De mens die zich heeft gezuiverd en geestelijke zielsgroei heeft bereikt heeft het gevoel dat hij deel uitmaakt van de mensheid, niet dat hij erboven staat. Zulk een mens wilt de wereld helpen uit zuivere belangeloosheid. Hij zoekt daarbij geen eigen roem noch wereldlijke vergoeding. Hij leeft een eenvoudig leven maar heeft nooit iets tekort. Hij geniet van het menselijk leven en staat er met zijn twee benen middenin. Hij dorst naar kennis en goddelijke wijsheid.

Hoe meer zulk een mens bescheiden en belangenloos wilt helpen, hoe meer geestelijke wijsheid naar hem zal toestromen. Hoe meer zulk een mens zich gaat toewijden aan hogere idealen, aan de “levende waarheid”, aan het helpen van anderen hoe meer hij een recipient wordt die hogere wijsheid kan en zal ontvangen. Zulk een mens zal zich in al zijn activiteiten focussen op de geestelijke kant in wat hij doet. Dat het op de werkvloer is, in zijn vrije tijd, terwijl hij leest, onderhandelt of zelfs eet.

Zulk een mens voelt zich geboren om nederig en eervol te dienen.

Zulk een mens verwacht geen geld voor zijn geestelijke dienstbaarheid want die kan niet in geld worden uitgedrukt. Hij weet dat hij wordt betaald met Liefde en Wijsheid voor zijn daden van Liefde; volgens de diepte, de duur en de intensiteit van liefde die hij heeft gegeven.

Zulk een mens is ook in staat om zijn lasten te dragen in tijden van moeilijkheden en nood en die op zulk een manier naar God op te heffen dat hij van zijn lasten wordt bevrijd.  Zulk een mens is dan ook bekwaam om twee lasten te dragen : de zijne en die van anderen. Hij kan verantwoordelijkheid opnemen en een lichtbaken worden voor zijn eigen, voor zijn familie, voor zijn omgeving, voor zijn land en zelfs voor de wereld.

Zulk een mens luistert in zijn hart naar God’s woorden om wijs te worden en te weten wat hij moet doen in elke omstandigheid.

 

9)   Dan heb je de mens die altijd wilt vooruit gaan, die ook materiële opofferingen niet schuwt. Zulk een mens heeft een innerlijke drang om verder op zoek te gaan. Als zulk een mens weet dat God in hem leeft, zal hij die drang gebruiken om zijn ziel te verheffen en te ontwikkelen door constant op zoek te gaan naar nieuwe levende waarheden.

 

De kennis van het innerlijk God Fragment is het hoogste instrument voor een mens om vooruitgang te boeken.

 

De mens die bewust contact zoekt en heeft met zijn innerlijk God Fragment krijgt het gevoel dat hij vooruitgang boekt en daardoor zal zijn toewijding aan God en de mensheid constant verhogen. Deze Godkennende mensen kennen geen rusttoestand. Zij zullen altijd vooruit willen gaan en constant naar meer vermogens zoeken om dienstbaar te zijn. Zij gaan beseffen dat zielsvooruitgang een eeuwige evolutie is. Van hier tot het Paradijs en van het Paradijs naar verder.

 

Deze mensen zijn oprecht in hun hart, zij zijn eerlijk, nemen hun verantwoordelijkheden en gaan vooruit met vertrouwen.

Zij kennen geen twijfel meer. Ze weten het gewoon en door het feit dat ze het weten en constant willen vooruitgaan zullen ze ook zegevieren.

 

10)               Dan is er de God kennende mens die veel heeft geleden. Die al zijn moeilijkheden samen met God heeft overwonnen.Zulk een mens heeft zielsgrootheid bereikt door zijn uitdagingen te overwinnen. Zulk een mens heeft geleerd om zijn geestelijke integriteit te bewaren te midden van een egocentrische en materialistische omgeving. Dat zijn de toekomstige geestelijke leiders die bekwaam zullen zijn om meerdere generaties geestelijk naar omhoog te trekken.

 

11)               Dan volgt de mens die bekwaam geworden is om de druk van buitenaf te weerstaan die hem zou kunnen lostrekken van zijn geestelijke vooruitgang. Deze mens is niet meer omkoopbaar, zijn vertrouwen in zijn Goddelijke leiding is rotsvast zelfs als hij in de diepste duisternis wandelt. Zulk een mens is niet meer vatbaar voor vleierij. Zulk een mens laat zich niet tegenhouden in zijn vooruitgang omdat hij aandacht, erkenning en lofzang nodig heeft. Zulk een mens zal zijn ontvangen Goddelijke vermogens en kennis gaan gebruiken om zijn medemens uit het slop te halen, voort te helpen en te transformeren, zelfs de meest verdorvenen en goddelozen.

 

12)               Uiteindelijk heb je DE MENS waarvan de Ziel en het God Fragment hand in hand lopen waar ze ook gaan. Deze mens heeft al zijn uitdagingen overmeesterd door zich onbaatzuchtig dienstbaar te maken aan zijn medemens. Hij heeft zich zodanig overgegeven aan God en geestelijk getransformeerd dat zijn ziel nu klaargemaakt wordt voor de fusie met zijn God Fragment. Deze mens ontvangt zonder ophouden hoger geestelijk inzicht en handelt in zijn leven volgens de richtlijnen van zijn inwonende Geest of Gedachtenrichter. Er is een symbiotische relatie ontstaan tussen beiden. Het is alsof de ene niet meer zonder de andere kan. Dat is de stap van de pre-fusie waar beiden voorbereid worden om te functioneren als één. Daarna komt de fusie over te gaan al hier op aarde of als het materiële lichaam wordt afgelegd op de 1rste Woningwereld (half-materiële / half geestelijke overgangswereld).

 

En dan begint er een ander eeuwigdurend avontuur van geestelijke groei naar perfectie en volkomenheid.

Maak u geen zorgen in welk stadium u de Eerste Woningwereld bereikt, u zult voldoende gelegenheden krijgen op de zeven Woningwerelden om de nodige stappen te doorlopen na uw sterfelijk leven om de fusie te bereiken van uw ziel met uw God Fragment. Jullie gaan het allemaal bereiken!

Dit was Serafijn Andromeda, lieve mensen.

In naam van

-      alle Serafijnen,

-      alle Cherubijnen en Sanobijnen

-      alle Middenwezens

die jullie begeleiden op aarde in uw eerste stappen naar het Paradijs!

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de definities van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.