Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 39 – 2011.Sessie van 13 augustus 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling -- Origineel Frans.

Plaats: M.V. te Keerbergen, België.

Aanwezig: Kathy.

Ontvangen door Kathy.

Bezoekers : Malvantra Melchizedek

Kuwaya, Meester Geest nr.2 van Superunivers nr.2, De Stem van De Eeuwige Zoon.

Adamson, Eerste Zoon van Adam en Eva van Het Eerste Hof van Eden.

Ratta, tweede vrouw van Adamson.


Malvantra sprak na 59min Totale duur meditatie 1u37min.


Malvantra Melchizedek: Hallo, Malvantra hier. Kuwaya, Meester Geest n 2, de Stem van De Eeuwige Moeder of de Eeuwige Zoon wenst met u te praten en door middel van u te spreken. We moesten uw trillingen en frequenties aanpassen aan de frequenties in Europa. U geniet hier niet van de bescherming die u om u heen hebt in uw gebruikelijke omgeving in Midden-Amerika (Belize). De tempel ginds met zijn Lichtanker, evenals alle andere Lichtankers die geschapen werden in uw buurt, bieden jullie een enorme bescherming. Het zijn ook poorten waardoor we gemakkelijker contact kunnen opnemen met jullie.


{Nota Kathy: toen wij beiden in Europa aankwamen voelden wij een enorm verschil met Belize om onze meditaties en energieoverdrachten te doen. Het was moeilijker om zich te concentreren, het was alsof niets meer ging. We waren beiden in verschillende landen en ondervonden het zelfde wrevelige fenomeen. Ik dacht eerst dat het was omdat we uit onze normale routine waren……dat is dikwijls zo als je reist. Maar toch……en dus heb ik om raad gevraagd. }


Ik raad u aan om hier een permanente lichtanker te creëren waarrond u uw meditaties kunt doen en om te helpen in verschillende situaties. U zult dan ook in dat huis dat u huurt in België een poort hebben waarlangs wij gemakkelijker toegang tot u zullen hebben en dat u en uw echtgenoot zal beschermen. Als Cyril met zijn vrouw in Italië eveneens een permanent Lichtanker zou scheppen daar waar ze het meest logeren dan zal dat hem ook helpen in zijn meditaties om contact met ons te hebben.


Nu laat ik het woord aan KUWAYA.


KUWAYA: Hallo, ik ben Kuwaya, Meester Geest n°2 van het Superuniversum n°2, Orvando, de Stem van de Eeuwige Zoon – Moeder.


{Nota Kathy: er werd veel verteld door verschillende ontvangers die het Urantia Boek als basis hebben in verband met het uitkiezen van de mensen die deel gingen uitmaken van ‘het sterfelijke korps’ (mensen als u en ik) van de Magistraat Zoon als die hier zou verschijnen volgens hen in het vlees. Ik had dus om wat uitleg gevraagd want bij mij, als nieuweling in dat wereldje, en met wat ons al werd verteld werd de verwarring groot.}


Meisje, wij zijn nu alle aanvragen van alle personen die willen helpen in de Magistraat Missie van Monjoronson aan het overwegen. We gaan ons niet uitspreken over de mensen die in aanmerking zijn genomen.

Het is duidelijk dat mensen die actief werken aan de ontmanteling van de resten en de overblijfselen van de rebellie van Lucifer en Caligastia hiervoor in aanmerking komen ………………….als dat hun verlangen is.


De zenders/ontvangers van boodschappen en al degenen die hen helpen komen eveneens in aanmerking zolang ze de plannen van Christus Michael volgen, ze eerlijk zijn en uit de grond van hun hart willen dienen. Denk niet dat het in staat zijn om goede boodschappen over te brengen of bij de eersten geweest te zijn om hiermee te beginnen dat u een voorkeursbehandeling gaat ontvangen. Het is de motivatie waarvoor u gekozen hebt of de reden waarom u uitgekozen werd als ‘overbrenger van boodschappen’ die belangrijk is voor deze overweging.


Er zijn veel mensen nodig op vele plaatsen om verschillende functies in te vullen op uw planeet waarvan u zich geen gedacht kunt vormen: op regerings niveau, op administratief en wetenschappelijk niveau, om veldwerk te doen of eenvoudigweg een verbinding te zijn tussen ons en de mensen om onze boodschappen over te brengen, ze over te schrijven en te vertalen.


Er wordt rekening gehouden met alle personen die in netwerk werken aan de voorbereiding van de komst van de Magistraat Zoon. Wij gaan geen lijst geven van mensen die geaccepteerd werden om deel uit te maken van het ‘sterfelijke korps’ van Monjoronson want dit zou een negatief effect kunnen hebben voor diegenen die hun naam daarop te zien krijgen. En het zou diegenen kunnen ontmoedigen om het werk te blijven voortdoen dat ze zo goed doen en met volle overtuiging als ze er niet zouden opstaan.


U moet eerst de wens uitdrukken om eraan deel te nemen en vervolgens gaan wij kijken naar het gewicht van uw hart, uw oprechtheid in het willen helpen met nederigheid, uit liefde voor de Universele Vader en uw broeders en zusters. We kijken na of u tevreden en gelukkig bent om die gelegenheid te ontvangen dienstbaar te zijn zonder u zelf te willen vergroten, noch er enige winst te willen uithalen en enkel te willen dienen uit volledige onbaatzuchtigheid.


Ieder greintje jaloezie onder elkaar moet verdwijnen want als iemand dit soort emoties voelt dan is hij of zij niet bescheiden, dan benijdt hij of zij de andere. Een werkelijk bescheiden persoon benijdt niemand, die is blij te zien dat anderen die aan dezelfde taak werken ook mooie en goede dingen doen.


Jullie allemaal in uw groep, zelfs als jullie niet met veel bent, help en vertrouwen elkaar en gebruik niets van een ander om u in het daglicht te zetten. Werk allen op gelijke voet en hand in hand. Ieder van u bevindt zich op die geografische locatie waar wij hem of zij geplaatst hebben, waar jullie ons het beste van dienst kunnen zijn volgens jullie vermogens. Als iemand onder u moet verhuizen dan zullen jullie wel zien dat we u de mogelijkheden zullen bezorgen. Wij zullen u een duw in de rug geven wanneer het uw tijd is om te bewegen en te verhuizen. Als dat niet het geval is dan blijft u beter waar u bent want daar gaat u ons het meest van dienst zijn.


Adamson zal op een dag Adam en Eva vervangen in de “Adviserende Raad van 24 raadslieden” van Urantia op Jerusem – hoofdstad van ons planeten Stelsel Satania. Zij gaan terugkeren met veel van hun kinderen op Aarde en hun werk voortzetten dat ze niet naar goeddunken hadden kunnen afwerken ten gevolge van al de moeilijkheden die ze hadden ondervonden.


De Universele Vader en mijzelf, onze zoon Christus Michael (Jezus), hebben hen vergeven en opnieuw in hun eer hersteld. Ondanks het feit dat ze onder uiterst moeilijke omstandigheden hebben moeten voortwerken toen ze werden afgesneden van direct contact met ons als gevolg van hun beider beoordelingsfout, hebben ze nooit meer gefaald in hun missie en bleven ze de ‘plannen van Christus Michael’ volgen en dat hebben wij zeer gewaardeerd.


Wij wensen niet de nadruk te leggen op de schuld van Adam en Eva, maar eerder op al het goede dat zij in het Tweede Hof van Eden hebben gepresteerd om het werk voort te zetten waarvoor ze gekomen waren en nooit hebben nagelaten. Ze hebben nooit hun Goddelijke Ouders ontkend, ze hebben nooit het bestaan van De Universele Vader of Christus Michael ontkend. Integendeel, ze bleven de wetten van het universum aanleren, de organisatie van het lokale universum van Nebadon van Christus Michael en het ascensie pad van de menselijke zielen. Ze bleven voortdoen ondanks de enorme moeilijkheden die ze tegenkwamen.


Het is dit gezicht dat wij u willen tonen. Dit is de reden waarom De Universele Vader en ikzelf hebben besloten dat Adam en Eva met die kinderen die hun leven hier niet voltooid hebben omdat ze ingestemd hadden met de aangeboden mogelijkheid van de Meest Verhevene om naar Edentia (hoofdstad van onze constellatie van Norlatiadek) te gaan na de fout van hun ouders. Zij gaan allen terugkomen om de werkzaamheden te voltooien en ditmaal in uitstekende omstandigheden en u zult zien hoe dit het gezicht van de mensheid zal veranderen. Hun voormalige ervaring op aarde zal van immens belang zijn voor de Magistraat Missie, zeker door de omstandigheden waarin zij moet beginnen.


Er is momenteel slechts één planeet die zo volledig gedesoriënteerd is ten gevolge van de Opstand als Urantia. Wij hopen dat er nooit zulk een tweede zal komen en daar doen we dan ook alles voor.


De rol van de Melchizedeks en andere Hemelse Orden die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van menselijke zielen is precies de ziel te helpen evolueren en op te klimmen tot bij De Universele Vader. Wat de Melchizedeks hier hebben ontdekt als acties om de ascensie van de menselijke ziel te voorkomen is onvoorstelbaar en daarbovenop zijn er nog al deze onaanvaardbare levensvormen die geschapen werden en er nog steeds zijn.


We kunnen onmiddellijk overgaan tot een geforceerde inplanting van ons "Lichtnetwerk” dat we hebben geïnstalleerd rond de aarde boven het "duistere Luciferiaanse netwerk". Indien we dat echter zouden doen dan gaan we de “vrije wil” van vele mensen aantasten en dan zouden wij hetzelfde doen als Lucifer in tegenovergestelde richting. Dat is de reden waarom voor het ogenblik elk menselijk wezen juist die energie dosis ontvangt uit dit “Lichtnetwerk" die hij of zij nodig heeft en kan dragen volgens zijn of haar bewustzijnsniveau en capaciteiten.


Wanneer u de Energie gebruikt van de Lichtankers die u hebt geschapen of uw eigen capaciteiten gekregen in uw voormalig onderwijs, dan gebruikt u de Energie afkomstig van ons Lichtnetwerk. U gaat dat blijven doen totdat u zelf een als Lichtanker wordt.

Door deze Energie te gebruiken hebt u gezien welke weldaden het brengt aan een individu, een dorp, een Staat en zelfs orkanen en andere natuurrampen. U hebt deze resultaten gezien, u en uw vrienden die het hebben gebruikt. Nou, het is van dit Lichtnetwerk dat we hebben geïnstalleerd dat het komt, en elk van u gebruikt het volgens zijn eigen vermogen.


Hoe bekwamer u wordt om grotere doses van deze Energie te dragen, door deze te gebruiken met het hart en door uw wil te verenigen met de Wil van De Vader, hoe grootser uw resultaten zullen zijn. Er zijn niet veel mensen nodig om de transformatie te verwezenlijken.

Er zijn slechts een dozijn mensen nodig die bekwaam zijn om hun wil op één lijn te brengen met de Wil van de Schepper of hun eigen God Fragment, die vervolgens erin zullen lukken om op gesynchroniseerde wijze “Zijn innerlijke Pure Energie” te combineren met de “Liefdesenergie die hun hart uitstraalt”, om buitengewone resultaten te bekomen bij genezing van lichamelijke en mentale problemen, om dolende zielen te laten vertrekken, om de duistere energie te vernietigen, of ons Lichtankers door hen heen te laten scheppen die rechtstreeks aangesloten worden op dit “Energie Licht netwerk” die wij hebben geïnstalleerd rond dat van Lucifer.


Door uw wil uit te lijnen met die van de Universele Vader en uw hart met Mij, De Eeuwige Zoon-Moeder, zult u grotere wonderen verwezenlijken dan diegene die werden toegewezen aan Onze Zoon, Christus Michael (Jezus) en dit door gewoonweg "Onze Energieën" te gebruiken met de nieuwe technieken die wij u zullen aanleren in het gebruik van de permanente Lichtankers en de verbeterde technieken van uw ‘vroeger onderwijs’.


Om daarin te lukken moet u eerst uw eigen wil op één lijn brengen met die van de Universele Vader en vervolgens de Liefde en de Genade van de Eeuwige Zoon-Moeder (via de interferentie van Jezus) door uw hart laten schijnen voor het welzijn van anderen, voor de dolende zielen, ziekten, natuurrampen, oorlogen, enzovoort. In het tegenovergestelde geval zullen “Onze Energieën” u niet dienen, u zult geen resultaten boeken en op een zeer hoog capaciteits niveau zouden ze u zelfs onmiddellijk kunnen consumeren bij egocentrisch gebruik.


Dit is een uitnodiging aan alle personen die concrete middelen wensen te ontvangen om hun broers en zusters te helpen uit dit duister netwerk van Lucifer te geraken dat al zolang hier geïmplanteerd en nog verscherpt werd tussen de twee wereldoorlogen om de tweede komst van Christus en die van de Magistraat Zoon te voorkomen. Lucifer, Caligastia en hun volgelingen wisten dat hun aankomst naderde, ze wisten dat heel goed. Zij hebben daarom alles uitgevonden en gedaan wat ze konden om dit te voorkomen.


U ontvangt nu de middelen om het ongedaan te maken, want het is aan u om dit te doen, u die hier ter plaatse leeft. We gaan dat niet voor u doen. Wij kunnen deze (duistere) energieën zonder u vervangen, maar dat volstaat niet.


Het is aan “DE MENS” zelf om 'de Energieën rechtstreeks afkomstig van de Triniteit' te leren gebruiken onder “Onze Leiding” om de beste resultaten te verkrijgen.

De kandidaten om te werken in het “sterfelijke korps” van de Magistraat Zoon, zijn nog niet allen aanvaard. Ook hier zijn er nog uitstekende kandidaten die moeten getest worden op vele niveaus. Dit alles gaat niet zo snel als u wel zou denken. Het is onmogelijk, zelfs indien men dit wenst, om de komst van de Magistraat Zoon te bespoedigen. Het zal afhangen van de hulp die jullie, de stervelingen, willen bieden opdat deze Magistraat Missie vroeg of laat van start kan gaan.


Omdat de verandering en transformatie van de mensheid op jullie planeet, zelfs de vernietiging van het Luciferiaanse duistere netwerk, teamwerk is dat zich op co-creatieve wijze tussen u en ons zal voltrekken. Dus hoe meer mensen willen helpen, elk in zijn hoek met zijn capaciteiten, die oprecht de middelen en onze leiding vragen, hoe sneller de Magistraat Missie kan beginnen.


Ik hoop dat mijn woorden duidelijk waren? Ze zijn ook een oproep aan iedereen die wil werken in en coöpereren met de Magistraat Missie.


Dat was het meisje, tot ziens.


ADAMSON: Ik zie dat u al uw programma goed bestudeerd hebt en de plaatsen die u denkt te bezoeken. Ik heb veel gereisd maar minder in Zuid-Europa. Ik ken de omgeving rond München, Linz, Mauthausen en de noordelijke regio’s heel goed. Niettemin zal ik jullie overal vergezellen.

Op dezelfde manier waarop u de plaatsen uitzoekt waar jullie zouden kunnen langs gaan tracht ik met de Melchizedeks die plaatsen te identificeren die het meest geschikt zijn. Er is een duister ondergronds netwerk en er zijn veel grotten in het zuiden van Frankrijk. We zijn aan het nakijken of jullie niet beter in een van die grotten zouden gaan in de regio van Montségur. U hebt nog 3 tot 4 weken voordat jullie de reis naar Frankrijk en Spanje aanvangen en dat laat ons de tijd om na te gaan waar we jullie het best positioneren.


Op een dag zullen we de belevenissen van Adamson en Ratta (tweede vrouw van Adamson) verhalen toen we hier 35.000 jaar geleden op aarde leefden. Op een dag zullen we het neerschrijven. Dank u zeer en tot ziens.

RATTA: Bedankt voor je interesse in de geschiedenis van ons leven zo’n 35.000 jaar geleden en op één dag, omdat je zoveel van verhalen houdt, zullen we het je vertellen en als het mogelijk is zullen Adamson en ik ooit samen al deze verhalen en al onze avonturen die we beleefd hebben neerschrijven. Dank u om mij deze paar woorden te hebben laten uitspreken.


MALVANTRA: We gaan de sessie afsluiten. Alles is goed gegaan zelfs al bent u niet in uw gebruikelijke plaats. Doe wat we u gevraagd hebben, creëer een permanent lichtanker hier in het huis dat u huurt. Dit zal veel goeds meebrengen voor de omgeving en het zal onze contacten vergemakkelijken. Bedankt meisje en tot morgen. Wij gaan ervoor zorgen dat de visa’s voor Rusland in orde komen, ook voor Cyril zodat hij zich niet ontmoedigd. Dank u mijn kinderen.


EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor uitleg over de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina