Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 54 – 2011.

Sessie van 2 oktober 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: M.V. Costa Blanca –Spanje.

Ontvangen door Wivine.

 

Bezoekers: SIRAYA, De Stem van De Universele Vader, Meester Geest nr.1 van Superuniversum nr.1, Orillington

 

Siraya sprak na 1h16min               Totale duur meditatie: 2h13min.

 

{Wivine: ik had de volgende vraag voor ik aan mijn meditatie begon: Waarom krijgt Urantia een Magistraat Missie met een incarnatie van een Magistraat Zoon, evenals een tweede komst van de Schepper Zoon (Jezus) van dit lokaal universum Nebadon. Wat is er zo speciaal aan Urantia om een dergelijke eer te ontvangen of is het een noodzaak voor onze evolutie na de rebellie van Lucifer?}

 

Siraya: Ik ben Siraya, de Stem van De Universele Vader, Meester Geest n°1 van het Superuniversum n°1, Orillington. Ik kom tot u meisje, omdat De Universele Vader zelf de vragen wenst te beantwoorden die u heeft aangestipt, aangaande de noodzaak van de komst van de Magistraat Zoon en de tweede komst van Christus Michael (Jezus).

 

Er werd weinig geopenbaard over de overeenkomst tussen De Vader en zijn Zoon Christus Michael om de planeet Urantia uit de klauwen van deze opstand te sleuren. En ja, we komen terug op deze opstand.

 

In alle lokale universa van een Superunivers, kan er een opstand optreden tegen de opgerichte Orde van de Meester Geesten, het beheer van de Ouden der Dagen en andere Hemelse Ordes waarvan u de uitleg kunt lezen in het Urantia Boek. Dit boek werd aan de mensheid gegeven opdat u een idee zou hebben van het echte doel van uw creatie en hoe alles werd georganiseerd vanaf het ontstaan van de Triniteit.

Het is belangrijk dat jullie het concept van de Triniteit begrijpen, waar ze vandaan komt, waar ze huist en hoe de Godheden van de Triniteit het Paradijs en Havona hebben doen ontstaan en na Havona de 7 Superuniversa om menselijk leven te scheppen dat ontstaat uit dierlijk leven.

 

Deze mensen kunnen het volgende ontvangen volgens het stadium van hun evolutie:

- een sterfelijk bewustzijn van de Oneindige Geest

- een persoonlijkheid van Mij, de Universele Vader

- een God Fragment van Mij, de Universele Vader

- de geestelijke aspiratie via de geestelijke zwaartekracht van de Eeuwige Zoon.

 

Zodat de mens zich een ziel kan scheppen die langzaam verder evolueert door haar verlangen naar Mij, via tussenliggende paradijzen die de Morontia werelden zijn in het lokale universum, om 'perfect' te worden als IK en naar Mijn Beeld; om Scheppers te worden die hun eigen wil in mijn handen hebben gelegd en die op deze wijze, net als Mijn Schepper Zonen, Mij gaan weergeven en handelen volgens Mijn Wil. Door alles met Mij te bespreken om op een dag leven te scheppen op de buitenwerelden die circuleren rond het Grote Universum waarin het Paradijs, Havona en de Zeven Superuniversa gelegen zijn.

 

De Triniteit bestaat uit 3 Godheden die Pure Geesten zijn en u zult Hen nooit ontmoeten op de manier zoals u iemand anders van uw menselijk ras kunt ontmoeten. U kunt ons voelen, Onze stemmen horen, u zeer dicht bij Ons voelen, in Ons midden, maar u zult nooit tegenover ons staan van aangezicht tot aangezicht zoals twee mensen op jullie planeet elkaar kunnen ontmoeten.

 

Het is belangrijk dat u dat begrijpt.

Elke 'Godheid van de Triniteit’ heeft zijn/haar eigen functies en verscheidene van deze functies worden weerspiegeld door de Hemelse Wezens geschapen door De Geest, zoals de Afdalende Paradijs Zonen, de Engelen en andere Hemelse Wezens geschapen in de lokale universa.

 

{Wivine: ik hoor niets meer, het is onderbroken…}

 

Malvantra : We hernemen. Er is een onderbreking geweest (van 2min.) in het circuit van de Reflectiviteit. Het is hersteld.

 

Siraya: Verschillende functies en aspecten van de drie ‘Godheden van de Triniteit’ kunnen worden teruggevonden bij alle Afdalende Zonen van God, bij De Allerhoogste, in alle wezens geschapen door uw Goddelijke Ouders van uw lokaal universum. U vindt ze zelfs op een bepaalde manier terug in het materiële leven, zoals bij u, de menselijke wezens, die nog zeer ver van ons zijn.

 

Wij zijn niet letterlijk mannelijk of vrouwelijk, of iets onbepaalds. Als bepaalde functies van de Zuivere Geesten van de Triniteit zich weerspiegelen op een tijd en ruimte wereld als Urantia, kan dat een fysiek aspect aannemen waardoor er een onderscheid kan gemaakt worden tussen deze functies.

De Eeuwige Zoon en ik scheppen tezamen de Schepper Zonen en de Oneindige Geest schept de Moeders Geesten, zodat ze tezamen leven kunnen scheppen op de materiële werelden. Zij scheppen eveneens de Engelen, de Cherubijnen en Sanobiinen, de Assisten-Bewustzijnsgeesten en nog vele andere Hemelse wezens om u te helpen met de evolutie van uw ziel en om u het leven te schenken op het materiële vlak.

 

U krijgt ook fysieke eigenschappen om kinderen te baren. Deze attributen laten u toe om leven te scheppen ondanks dat uw fysieke verschijningsvormen absoluut niet die van de Paradijs Goden weerspiegelen. U kunt zich voortplanten met functies en kenmerken die op een materiele wijze bepaalde functies reflecteren die bestaan tussen de Partners van de Triniteit.

 

Het is elementair dat u die geschapen werd in een mannelijke of vrouwelijke vorm om leven te scheppen op uw materiële wereld deze functie van de Goden van de Triniteit op zich neemt.

 

Wij scheppen het leven gewoon op een andere manier en daarenboven zullen de Partners van de Triniteit altijd samenwerken, het altijd met elkaar eens zijn. Zij kunnen individueel werken in sommige functies en alleen scheppen of gezamenlijk met twee of drie.

 

Degenen die voor u het eerst in de hemelse wereld het principe van een vader en een moeder weerspiegelen zijn uw Schepper Zoon Christus Michael (Jezus) en zijn Bijstand Nebadonia, de Moeder-Geest van uw lokaal universum. U schept kinderen met een ziel, u voedt hen op en helpt hen groeien zodat zij hun evolutie pad kunnen voortzetten naar de Universele Vader.

 

Zij vertegenwoordigen voor u op Hemels niveau, partners met aanvullende functies die op hun manier hemelse wezens scheppen. U, de menselijke wezens, u schept kinderen in een stoffelijk lichaam die vervolgens van hun hemelse ouders alles ontvangen wat nodig is opdat uw kind zich een ziel ontwikkelt en zij hebben de Morontia werelden geschapen waar die ziel haar evolutie pad verder kan zetten.

 

Uw vader Christus Michael en uw Moeder Nebadonia scheppen ook alle nodige hemelse wezens die een gans lokaal universum kunnen organiseren om u te helpen met de groei van uw ziel.

Uw Hemelse ouders, Christus Michael en Nebadonia van uw lokaal universum Nebadon, werken perfect tezamen en hebben beiden volledige macht. Ze kunnen alle hemelse wezens scheppen, alleen of afzonderlijk, die nodig zijn om u te helpen groeien en om later Leven-Scheppers te worden op andere universa samen met Mij, uw Universele Vader.

 

Mijn Partners van de Triniteit hebben u gisteren over dit onderwerp gesproken en vandaag ben Ik het die u toespreekt en bevestig wat mijn twee Partners van de Triniteit u hebben willen uitleggen en verduidelijken.

 

De taal waarin u zich uitdrukt heeft een gebrek aan woordenschat en finesse om de nuances van de Triniteit uit te drukken. Uw taal heeft teveel de neiging om zich naar het mannelijke te richten en heeft onvoldoende terminologie om het vrouwelijke aan te duiden (hier wordt voornamelijk het Engels bedoeld).

 

Houdt daar goed rekening mee want mijn toekomstige Kinderen die Scheppers zullen zijn gaan onder andere mannen en vrouwen zijn van uw planeet. In dit geval u, u die deze woorden leest. Er zullen niet meer mannelijke dan vrouwelijke Scheppers zijn. Er zullen mannelijke en vrouwelijke Kind-Scheppers zijn die samen met Mij leven op de buitenwerelden zullen scheppen. Dit leven zal geschapen worden op een totaal andere wijze dan het leven dat nu op de planeten van de Zeven Superuniversa gecreëerd wordt.

 

De toekomstige Schepper Zonen en Schepper Dochters zullen paren vormen om dit leven te scheppen en zullen in hun zuiver spirituele vorm altijd een mannelijke of vrouwelijke tendens hebben zoals ze werden geboren en de polariteit van hun ziel hebben ontwikkeld op uw planeet.

 

U gaat samen met Mij leven scheppen, als een paar zoals u het nu doet in uw fysiek lichaam, maar dan op een geestelijke wijze. Uw kinderen zullen zeer getalenteerd zijn en zeer verschillend van wat u tot nu toe hebt gekend en van al wat u ooit werd beschreven.

 

Dit is een van de redenen waarom wij zoveel belang hechten aan het feit dat de vrouwelijk gepolariseerde zielen opgeleid en gerespecteerd worden en hun potentieel kunnen ontwikkelen door dezelfde kansen te ontvangen als de mannelijk gepolariseerde zielen op uw aarde.

 

Als u het in een zeer eenvoudige zin wilt horen: wij willen dat de vrouwen en de mannen op jullie wereld beginnen te evolueren en zich gaan verenigen volgens het model van uw Schepper Zoon Christus Michael en uw Goddelijke Hulp en Bijstand Nebadonia.

 

Dit is een van de fundamentele redenen waarom wij regelmatig en voortdurend aanwijzingen zullen geven en dat u gaat helpen en proberen om de mentaliteit te veranderen zowel langs de vrouwelijke als langs de mannelijke kant op uw planeet. U zult langzaam uw religies en heilige teksten gaan corrigeren en van houding en mentaliteit veranderen om te kunnen groeien en evolueren naar het tijdperk van Licht en Leven zowel als individu, als Mensheid in zijn geheel.

 

Het is een zeer belangrijke zaak en wat hier is gezegd in zeer eenvoudige woorden zal later uitgebreider uitgelegd worden als er bepaalde mentaliteitswijzigingen zullen optreden op jullie planeet en eveneens onder degenen die een rol hebben te spelen voor ons in de Magistraat Missie en de voorbereiding van de tweede komst van Mijn Michael Zoon, Christus Michael.

 

Laten we nu terugkomen op het probleem van de opstand, deze enorme Rebellie waaronder gans uw lokaal universum Nebadon heeft geleden.

 

Toen ik zag dat Mijn Zoon werkelijk al zijn mogelijkheden had uitgeput, meer had gedaan dan van hem werd verwacht, dat hij zich zo had uitgesloofd om alle vastgehouden wezens op Urantia te bevrijden en dat het tijd was om de bijwerkingen van deze opstand te beëindigen, hebben we samen een bespreking gehad.

Ik heb hem toen mijn ondersteuning beloofd op voorwaarde dat er mensen betrokken werden in het bijstaan van hun onzichtbare broers en zussen.

 

Dat is dan ook gebeurd en ik was blij te zien dat er enthousiasme was, dat er een bereidheid en belangstelling opgewekt was om uw onzichtbare broers en zussen in nood te helpen. Toen ik zag dat Mijn Zoon met zijn Orde der Melchizedeks alles hadden geprobeerd en uitgevoerd, dat ze op het terrein bijgestaan werden door verschillende groepen mensen, besloot ik om Mijn Zoon te helpen evenals iedereen die aan deze bevrijding meewerkte door hun bij te staan met onverwachte middelen die bleken nodig te zijn om al deze ongelukkige kinderen van mijn universum uit hun ellende te halen.

 

Al het voorbereidende werk voor de komst van uw Avonal of Magistraat Zoon is nog niet voltooid, maar de Missie kan nu niet meer belemmerd of verhinderd worden.

De reden voor de komst van een Magistraat Zoon in een fysiek lichaam komt uit het feit dat jullie planeet een veel te grote achterstand heeft opgelopen in haar ontwikkeling en daardoor werd de evolutie van uw lokaal universum belemmerd. Er moet dan ook voor een bijzondere situatie speciale middelen gebruikt worden. Dat is de reden waarom Christus Michael de hulp van een van zijn Avonal broeders inschakelde en dat hij besloot om een tweede keer terug te komen op jullie planeet om deze enorme achterstand in uw spirituele evolutie in te halen.

 

Dit zijn besluiten die werden genomen na de editie van Het Urantia Boek die u hier als referentietekst gebruikt. Geen enkele openbaring is ooit volledig noch bevroren in tijd en ruimte, dat het nu gaat over Het Urantia Boek of een kleine sessie als deze hier. Alles wordt geopenbaard volgens het begripsniveau van de individuele mens en de Mensheid als geheel op een bepaald moment in de tijd.

 

Het is daarom noodzakelijk om regelmatig nieuwe openbaringen door te geven om de behoefte aan kennis en begrip van de evoluerende mens te blijven voeden via grote boeken of via kleine boodschappen zoals we het nu doen. Het is niet omdat sommige dingen niet beschreven werden in het Urantia Boek dat ze niet bestaan; nergens werd in dit boek afgekondigd dat de openbaring van het Urantia Boek een compleet werk is met alle details van de geschiedenis van Urantia, van gans haar evolutie en de evolutie die ze nog moet doormaken.

 

Denk na mijn kinderen. Het is u die beslist over uw toekomst want u hebt vrije wil. Geen boek kan voorspellen hoe uw Mensheid gaat evolueren noch hoe snel. U hebt geen normale evolutie gekend zoals planeten het ervaren die geen opstand hebben gehad.

 

Dus moeten we ons aanpassen aan de situatie, volgens uw behoeften en vereisten door beslissingen te nemen die niet noodzakelijkerwijs werden beschreven in een boek dat bijna 100 jaar oud is. Al de openbaringen die nu worden gedaan zijn onthullingen bestemd voor u, voor u in uw huidige ontwikkelingsfase en voor uw problemen in dit stadium van uw ontwikkeling.

 

Later, misschien binnen 100 jaar, misschien 50 jaar, kunnen we een ander boek met veel meer onthullingen uitgeven die u de organisatie van het universum op een andere manier zal doen begrijpen.

 

U hebt een Fragment (Gedachtenrichter) van Mij ontvangen waarnaar u kunt luisteren wanneer u in stilte gaat of mediteert om uw begeleiding te ontvangen. U hebt de Geest van Waarheid van mijn Zoon Jezus ontvangen om te weten of de woorden die u leest waarheden bevatten en om u naar hogere waarheden te brengen die niet in boeken zijn beschreven.

 

Gebruik dan toch deze middelen om te weten waar ik u naartoe wil brengen en wat ik wil dat u zou worden. Als u het echter niet wilt weten, als u niet wilt mediteren of in stilte gaan om naar Mijn Stem te luisteren, als u zich niet door de Geest van Waarheid wilt laten doordringen die Mijn Zoon over jullie planeet heeft uitgestort om u te helpen, dan is dat uw volste recht, uw vrije keuze en uw vrijheid die Ik niet zal aanraken.

 

U hebt alle middelen zoals boeken, boodschappen en lessen om uw externe waarheden te vinden, maar de Aanzienlijk beduidende Waarheden zullen u enkel van binnen onthuld worden via uw Gedachtenrichter, via uw Bewaarengel, via uw andere Gidsen die u begeleiden op uw ascensie pad naar Mij.

 

Ik verzoek u om niet alles letterlijk te geloven wat u leest, maar om in stilte te gaan en vragen te stellen over wat u in verwarring brengt aan uw God Fragment, aan uw Engelbewaarder, aan Jezus, aan uw Moeder-Geest Nebadonia of een andere Hemelse Gids om verduidelijking te krijgen.

 

Wees er zeker van dat u antwoorden zult ontvangen. Probeer en u zult zien dat u uw antwoorden op onverwachte en verrassende manier binnenin zult ontvangen. U zult onvergetelijke ervaringen beleven vanaf het moment dat u besloten hebt om naar Mij te luisteren tijdens uw meditaties en door meer tijd te nemen om naar mijn advies te luisteren.

 

Dank u mijn kinderen, dank u.

 

Malvantra hier: We gaan de sessie beëindigen. Tot ziens meisje, tot ziens.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

startpagina