Terugkeer Maya Kosmische Meesters.

Deel 67 – 2011.

Sessie van 23 november 2011 – opgenomen – Nederlandse vertaling– Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers: AYA, Meester Geest N°7 van Superuniversum nr.7, Orvonton. De Stem van de Triniteit en De Allerhoogste.

                 Malvantra Melchizedek.

 

AYA sprak na 31min.                   Totale duur meditatie: 59min.

 

AYA: Hallo, dit is AYA hier. Uw Meester Geest nr. 7 van uw Superuniversum nr.7, Orvonton. Ik kom jullie spreken over De Allerhoogste, een Godheid in evolutie die op een dag de Almachtig Allerhoogste zal worden en vervolgens God de Allerhoogste. Uw lotsbestemming is gekoppeld aan het lot van De Allerhoogste die eigenlijk uw Universele Godin, uw Universele Moeder is en die zal evolueren en groeien in haar Godheid dankzij het werk dat u allen hebt verricht en nog voor haar zult doen. Al uw ervaringen, al uw beslissingen en handelingen bezorgen haar de ervaringen en het begrip van de evoluerende werelden.

 

Zij vertegenwoordigt ook jullie Voorzienigheid. Wanneer de dingen soms goed uitkomen voor u komt het van haar, van De Allerhoogste.

 

Om het vervolg van uw evolutie te begrijpen nadat u werd omarmd door de Universele Vader en een Volkomene geworden bent zou u De Allerhoogste moeten begrijpen die ooit God de Allerhoogste zal worden. Zij is een evoluerende Godin die samen met jullie groeit en wanneer alle planetaire Stelsels, alle Constellaties, alle lokale universa en alle Superuniversa zullen verankerd zijn in Licht en Leven, gaan allen onder u deel uitmaken van God de Allerhoogste, haar kennen en aanvoelen.

 

De Allerhoogste is de "ALZIEL" die het Paradijs eiland, Havona, de zeven Superuniversa en de buitenwerelden overkoepelt. Wanneer ze haar alleenheerschappij zal bereikt hebben, wanneer ze Almachtig zal zijn en bekwaam om zelf de Energieën en het Meester Universum te beheren, dan gaan jullie allen, jullie die evolueren en groeien van hemelse wereld tot hemelse wereld om Het Paradijs te bereiken, dan gaan jullie allen voortgroeien naar uw volgende evolutie fase (nadat u een Volkomene geworden bent) samen met God de Allerhoogste, uw Universele Moeder.

 

Jullie gaan dan meer mogelijkheden en bevoegdheden hebben dan nu. Dankzij de verbinding die jullie nu hebben met uw God Fragment afkomstig van De Universele Vader, kunnen jullie zich een ziel scheppen die ooit zal worden als God door samen met De Vader te werken en zijn Wil te doen. U co-creëert uw ziel en voedt uw persoonlijkheid (=Iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken: identiteit) samen met De Vader. U neemt de beslissingen en De Vader helpt u en het is op deze manier dat u uw eeuwig leven samen met de Universele Vader schept.

 

Wanneer u De Universele Vader bereikt hebt en hij heeft u omarmd dan kunt u daarna de omhelzing van De Eeuwige Zoon ontvangen. Op dit moment zult u zowel verbonden zijn met het circuit van De Vader als van De Zoon en dan wordt u een kandidaat die klaar is om zijn of haar groei verder te zetten in God de Allerhoogste wanneer De Allerhoogste haar stadium van Allemachtigheid heeft bereikt.

Wanneer u uw evolutie voortzet en u aanvaard wordt door God de Allerhoogste dan gaat u een “touch” ontvangen van De Oneindige Geest die werkt door God de Allerhoogste en dan zult u als “ge-Trinitiseerde” wezens zijn.

 

Dit zal u een direct contact bezorgen met De Triniteit daar de Triniteit de rol van Gedachtenrichter speelt voor De Allerhoogste. U zult dan op een veel nauwere en directe manier onder de invloed staan van De Triniteit dan nu. U gaat dan extra capaciteiten ontvangen om leven te scheppen en te implementeren, om God de Allerhoogste te onthullen wanneer ze Haar weg en haar ministerie zal voortzetten op de Buitenwerelden die circuleren rond de zeven Superuniversa.

 

We gaan u niet teveel onthullen over dit onderwerp omdat het nog steeds omgeven is door veel mysterie; hoewel wij tesamen, de Zeven Meester-Geesten, veel weten over de toekomst en uitbreiding van God de Allerhoogste naar de Buitenwerelden toe wanneer ze Almachtig zal zijn.

 

De Schepping heeft geen einde. U blijft groeien en evolueren samen en in God de Allerhoogste tot in het oneindige. Alles gaat evolueren en alle wezens die zich nu in de lokale universa en de Superuniversa bevinden gaan dan andere taken ontvangen en samen met haar meegroeien.

 

Als ik het ben die tot u spreekt over De Allerhoogste, over uw toekomstige Allerhoogste Godin dan is dat omdat ik altijd in contact ben met haar. Ze is van zichzelf bewust, ze heeft een wil en ze is in staat om beslissingen te nemen, maar ze kan ze niet altijd zelf uitvoeren. Hiervoor ontvangt ze de hulp van De Triniteit, van ons De Meester Geesten, van De Ouden der Dagen en van de Schepper Zonen met hun Moeder-Geesten (= allen samen vormen ze ‘God de Zevenvoudige’) die haar allen heel veel helpen in een heleboel werk om het “Groot universum” te beheren.

 

Als u allen meer bewust gaat worden van De Allerhoogste, dan zal zij u rechtstreeks toespreken via mijn stem.

 

God de Zevenvoudige zal op een dag de ‘Kroon’ vormen van God de Allerhoogste. Voor het ogenblik werken de leden van “God de Zevenvoudige” nog onafhankelijk om De Allerhoogste te helpen met het beheer, de administratie en het scheppen van leven in de Superuniversa. Ooit echter zal uw Schepper Zoon Christus Michael en zijn creatieve partner – uw Moeder-Geest Nebadonia, die beiden deel uitmaken van dit ‘concept van God de Zevenvoudige’, ook werken met God De Allerhoogste maar dan op een andere manier dan nu om dingen te scheppen die nu niet geopenbaard zijn.

 

U zult hen volgen omdat ze uw ouders zijn sinds het begin van uw schepping en uw leven hier in Nebadon. U zult hen volgen als het uw lotsbestemming is en u bereidt bent om uw ascensie pad te blijven voortzetten.

 

Op deze wijze gaat u, in een enorm verre toekomst, uw Goddelijke Ouders terugvinden die u hebben geschapen en geholpen hebben met uw groei hier in uw lokaal universum Nebadon. Zelfs tijdens uw lange evolutie tot aan De Universele Vader, gedurende gans uw opklimmingsweg, zal de Geest der Waarheid van Christus er altijd zijn om u de te volgen weg te tonen in uw momenten van twijfel.

U zult uw lokaal universum verlaten op het moment dat u het beginstadium van een ‘zuivere geest’ hebt bereikt, wanneer u al de Morontia stadia hebt doorlopen die nog steeds semi-materieel zijn. Daarna zal de Geest van Waarheid van uw Vader Schepper (Christus Michael) altijd dicht bij u blijven om u te helpen en u zult ook de uiterlijke kenmerken en de ‘afdruk’ van Nebadon- uw lokaal universum behouden.

 

Het is een feit dat Lucifer veel dingen wist en dat hij de evolutie en ervaringen kende waarlangs de Volkomene moesten passeren. Helaas is er ergens een draad losgekomen in zijn geest en wilde hij met geweld en intimidatie dat verwerven wat hij met geduld had kunnen ontvangen. Het had nog kunnen goed komen, maar hij deed wat hij deed en dit heeft ertoe geleid dat vele dingen in uw religies, atheïsme en uw filosofieën werden scheefgetrokken.

 

Uw Magistraat Zoon en zijn team, evenals al diegenen die voor hen gaan werken zullen veel hulp bieden om een heleboel dingen te wijzigen waardoor uw bevolking meer en meer gaat openstaan voor de “innerlijke God” en stilaan hun wil in Zijn handen zal overdragen.

 

Er zal u veel hulp toegekend worden om al uw sociale en educatieve systemen zowel als uw regeringen om te vormen. Met de hulp van De Universele Vader en uw wens om te dienen, gaan wij samen de menselijke wezens helpen om de dag van de verankering in licht en leven te willen bereiken.

 

Daar u geen normale ontwikkeling hebt doorlopen hebben we naar andere oplossingen gezocht. Maakt u daarom geen zorgen, we hebben alles goed in de hand en u bent allen goed op weg om het doel te bereiken.

 

Wij zullen u opleiden en u gaat uw Melchizedek-Ooms helpen om geleidelijk aan dit ‘communicatie systeem met reflectiviteit’ te implementeren dat zal dienen om eenzelfde boodschap over de hele wereld in verschillende talen door te geven. Dit is ook voor hen allemaal erg nieuw en dus moeten zij dit leren door testen te doen. Zoals wij vanaf het begin hebben gezegd hebben wij u uitgekozen omdat uw groep multicultureel en meertalig is en u zich vrijwillig hebt beschikbaar gesteld om deze experimenten te doen.

 

Ik bedank u allen om naar deze bemoedigende woorden geluisterd te hebben. Tot ziens, mijn kinderen.

 

Malvantra hier: inderdaad, mijn kinderen, jullie gaan praten voor Hemelse Wezens die hun stem nog niet veel hebben laten horen op aarde. Jullie gaan ze leren kennen en hun energieën dragen. Dit zal veel geduld vergen van uw kant en langdurige verbindingen (tijdens meditaties). Ondertussen kunnen jullie de wereld helpen met uw helende vermogens, met behulp van de Lichtankers die jullie geschapen hebben en jullie kunnen het Urantia Boek verder bestuderen om beter het doel te begrijpen van uw creatie en alle Hemelse Ordes die werden geschapen om u het leven te geven, zodat jullie zich kunnen ontwikkelen en worden als God.

 

Dank u, mijn kinderen, we gaan de sessie beëindigen. Tot ziens allemaal.

 

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina