Terugkeer M-AYA Kosmische Meesters.

Deel 75 – 2011.

Sessie van 27 december 2011 –opgenomen- Nederlandse vertaling – Origineel Frans.

Plaats: Mezza Verde in Placencia, Belize.

Aanwezig: Cyril en Wivine.

Ontvangen door Wivine.

Bezoekers:    AYAMeester Geest n°7 van Superuniversum n°7 Orvonton

                   Malvantra Melchizedek

                   Christus Michael- Jezus – Schepper Zoon van ons lokaal universum Nebadon

 

AYA sprak na 37min.           Totale duur meditatie: 1u21min

 

{Nota Wivine: we hadden een paar vragen.

1)    verschillende mensen, waarvan sommigen transmitters zijn en Lichtwerkers vroegen mij om hen te vervoegen in hun projecten. Is het dat wat u van ons verwacht?

2)    Moeten we ons blijven richten op de rebellie van Lucifer en zijn bijwerkingen die nog steeds aanwezig zijn in ons bewustzijn, onze overtuigingen en andere houdingen?}

3)    Wat met mensen die lijsten opstellen van sektes en ze als goed of slecht bestempelen?

 

AYA: Hallo mijn kinderen. Het is AYA hier, uw Meester Geest nr.7 van Superuniversum nr.7 Orvonton in de welke uw lokaal universum Nebadon is gelegen; het lokaal universum dat geschapen werd en onder de Allerhoogste Soevereiniteit staat van uw Schepper Zoon Christus Michael en zijn Bijstand Nebadonia, uw Moeder-Geest.

Ik zal uw vragen beantwoorden met Malvantra die zich hier vlak bij mij bevindt. Ik spreek tot u van Havona via het reflectiviteit ’s circuit van Majeston. Ik zal ook spreken namens De Allerhoogste, die u uw Koningin-Moeder noemt.

 

We hebben 200.000 jaar geleden met de Melchizedeks een gespecialiseerde school opgericht op de werelden van de Melchizedeks om alle fenomenen van de rebellie van Lucifer te bestuderen; alle positieve en negatieve gevolgen die de opstand met zich heeft meegebracht in het lokaal universum van Nebadon. Daar alles met elkaar is verbonden heeft dit ook gevolgen gehad voor ons Superuniversum Orvonton.

 

Uw Schepper Zoon Christus Michael heeft veel problemen gehad met zijn lokaal universum dat veraf gelegen is van Havona. Het is een Schepper Zoon uniek in zijn genre, zoals ze eigenlijk allemaal zijn. Hij heeft vele karaktertrekken van zijn Moeder, De Eeuwige Zoon en hij houdt zielsveel van zijn Vader, de Universele Vader. Ik heb hem lange tijd gevolgd en hij heeft het grootse ongeluk gehad of misschien geluk dat er in zijn lokaal universum de Lucifer opstand uitbrak, op het moment dat hij zijn zevende zelfschenking aan het voorbereiden was en hij nog niet alle bevoegdheden in handen had over zijn lokaal universum.

Eén van de grootste rebellies die zich in ons Superuniversum ooit heeft voorgedaan en georganiseerd door een Lanonandek Zoon van Christus Michael en Nebadonia. Lucifer was briljant en intelligent met een bepaalde arrogantie naar zijn superieuren toe. Hij wist dat de beste tijd om zijn opstand te organiseren 200.000 jaar geleden was terwijl Christus Michael bezig was met zijn zelfschenkingen. Daardoor is Gabriel, van Salvington naar het planetaire Stelsel van Satania gekomen, om deze opstand in het oog te houden terwijl uw Christus zijn werken voortzette.

 

Het is een feit dat deze opstand, uniek in zijn soort, veel belangstelling heeft opgewekt bij de andere lokale universa van Orvonton en ook in andere Superuniversa. Zoals u weet is er niet één Superuniversum geleid op dezelfde manier net zoals dat is in de lokale universa omdat ze allemaal uniek zijn en de stempel dragen van de Schepper Zoon en hun Goddelijke Bijstand. Urantia is speciaal in de zin dat het jullie planeet is die door Christus Michael gekozen werd om zijn 7e zelfschenking te volbrengen door als een kind geboren te worden van een aardse moeder.

Dat heeft ook veel belangstelling opgewekt om te zien of zijn zelfschenking zou hebben volstaan om de vele bijwerkingen van de opstand te doen verdwijnen.

 

Christus Michael had echter begrepen dat als hij al zijn kinderen wilde redden, zowel de stervelingen als de hemelse wezens, er tijd nodig was en jullie hebben allen 200.000 jaar gekregen vanaf het moment dat de opstand zich verspreidde. Ik verwijs hier naar degenen die deelgenomen hebben aan deze opstand en die zich in een aula bevinden om te volgen wat ik tegen u zeg.

Het is ongeveer 2.000 jaar geleden, wanneer Christus Michael zijn leven eindigde op aarde als Jezus in de omstandigheden die u gekend zijn en die zijn persoonlijke keuze waren, dat veel van de deelnemers zoals Lucifer en kompanen naar de gevangenis planeten werden overgebracht en dat uw Prins Caligastia nog enige tijd zijn spel kon blijven spelen maar zonder echte invloed.

 

Alles is nu geïmplementeerd om jullie planeet terug te winnen voor “Het Licht”. 'Het Lichtnetwerk van de Melchizedeks’ is gestabiliseerd en bevindt zich wel degelijk rondom de aarde.

 

Het is echter noodzakelijk dat u daarmee verbonden wordt om op een andere manier te kunnen evolueren en om u een Morontia mentaal bewustzijn te ontwikkelen. Deze verbindingen kunnen ’s nachts gebeuren maar het is veel beter en sneller tijdens uw meditaties. Dit is het werk dat de Melchizedeks met hun helpers doen door zowel degenen die voor ons zullen spreken trachten te verbinden, als de mensen die deel uitmaken van het “korps der Bestemmingsreservisten” en het “Het kosmische reservekorps van burgers van Urantia” die weten dat ze onderdeel zijn van een kosmische familie.

 

Deze manier van werken is iets heel nieuws dat grote belangstelling opwekt in ons Superuniversum, maar ook bij de TRINITEIT en De Allerhoogste. Ze willen zien hoe het werkt, hoe de mensen reageren omdat het een ‘première’ is, iets dat nooit werd uitgevoerd en waaraan vele wezens van Het Paradijs, Havona en Uversa hebben deelgenomen.

 

We herhalen het jullie nogmaals, de beste voorbereiding om voor ons actief te zijn is om in stilte te gaan, in meditatie want het is op die manier dat u zult verbonden worden met dit Lichtnetwerk om de nodige capaciteiten te ontvangen om u een hoger mentaal bewustzijn te ontwikkelen, een hoger intellect en het vermogen om onze boodschappen naar behoren tot 95% te kunnen reflecteren. Dit is ook iets heel bijzonders en zeer verschillend van wat er gewoonlijk op andere planeten wordt gedaan.

 

Er zijn inderdaad een paar Solitaire Boodschappers die betrokken zijn bij de communicatie tussen de TRINITEIT van Het Paradijs, De Allerhoogste, wij (de Meester Geesten) en de Melchizedeks die al deze operaties uitvoeren. Solitaire boodschappers worden hoofdzakelijk gebruikt tussen ons als liaison voor communicatie. Ze zijn er niet om onze berichten aan de mens door te geven. Voor het moment hebben we geen plannen voor het openen van een supplementaire speciale school betreffende de opstand en de gevolgen ervan. Daar is het nog veel te vroeg voor en het zal de mensheid niet vooruithelpen.

 

Wij weten dat jullie zich vragen stellen en dat jullie nieuwsgierig zijn en jullie zullen wel degelijk af en toe persoonlijke antwoorden krijgen om te begrijpen waarmee jullie bezig zijn.

 

We hebben besloten om minder en minder te praten over deze opstand op Urantia want dat is voorbij, het is verleden tijd. Wij gaan jullie onderwijzen hoe u zich meer kunt verbinden met de Morontia Wereld en hoe uw 200.000 jaar achterstand in te halen.

Dit zijn onderrichten die gaan komen opdat de mensen zouden beginnen te begrijpen wie ze werkelijk zijn. Wij houden er helemaal niet meer van om het accent nog te leggen op Lucifer en zijn opstand.

 

We doordringen momenteel het collectieve bewustzijn van de mensheid met nieuwe kennis, een nieuw bewustzijn met positieve ideeën, met hoop die meer bevat van de “Geest der Waarheid” en de “Geest van Christus”. Er gaat een dergelijke kracht uit van dit "Lichtnetwerk" rond de aarde dat de mensen gaan openstaan voor deze nieuwe waarheden die ze broodnodig hebben en waarnaar ze dorsten. Het verleden is het verleden en wij willen daar niet meer in roeren noch er voortdurend over praten.

 

De grondslagen voor de toekomst moeten vastgelegd worden en dat zal gebeuren met honderden duizenden mensen uit alle geledingen van de maatschappij waarmee we zullen samenwerken. Dit zal gebeuren in alle Godsdiensten en zal zich zelfs voordoen in twijfelachtige religies en sekten. Zelfs onder hen zal er een ‘ontwaken’ ontstaan anders gaan ze verdwijnen. Dit alles zal gebeuren.

Er is één ding dat ik aan iedere mens wil herinneren die onze berichten ontvangt en doorgeeft dat wij nooit een organisatie bij naam zullen noemen om te zeggen of die goed of slecht is. We zullen dit nooit doen, en wij vragen u heel voorzichtig te zijn om niet uw eigen wensen en behoeften te verwarren met wat van De Geest afkomstig is. Wanneer u leest of hoort dat een groep beter is dan de andere, dat een groep minder waard is of een gevaar betekent voor anderen dan komt dat niet van De Geest. Zo werkt De Geest niet.

 

Het is aan u, die over een vrije wil beschikt, om uw eigen keuzes te maken en als u een uitstekend contact hebt met uw God Fragment volg dan zijn advies en leg uw eigen wil, uw eigen wensen en behoeften in de handen van God.

We hebben mensen nodig die de link leggen tussen ons en de anderen, die precies doen wat we van hen verwachten en die geleerd hebben om zich met vertrouwen over te geven aan wat De Geest hen zegt, hen meedeelt en aanleert.

Als er één ding is dat wij nooit zullen vormen dan zijn dat ‘inquisiteurs’ die op zoek gaan naar hun eigen demonen en die de burgerwacht spelen door andere fracties met de vinger te wijzen om ze te kruisigen.

 

Ik hoop dat ik zeer duidelijk geweest ben hier?

 

Dank u mijn kinderen om naar mij geluisterd te hebben.

Ik groet jullie zowel als uw Allerhoogste Moeder. Malvantra heeft nog iets te vertellen.

 

Malvantra Melchizedek hier: wij zijn nieuwe scholen aan het voorbereiden om er mensen naartoe te brengen die bereid zijn om er cursussen te volgen tijdens hun meditaties of hun slaap om er gevormd te worden zodat ze ooit het woord zullen kunnen voeren of om taken uit te voeren voor ons. Het zal tijd in beslag nemen om al dat volk op te leiden. Voor het moment bestuderen wij hoe we verschillende ontvangers/verzenders kunnen verbinden zodat ze samen dezelfde boodschap zouden overbrengen in verschillende talen over de hele wereld, want dit alles staat nog steeds niet op zijn punt.

U bent allen in een studie- en verbindingsfase. Zoals AYA heeft gezegd, Meester Geest van ons Superuniversum, we hebben ernstige kandidaten nodig die met ons eerlijk en zonder persoonlijke aardse motieven willen samenwerken.

 

We vragen u allen om regelmatig eenmaal per dag lang te mediteren of meerdere keren per week zodat we jullie beter kunnen voorbereiden voor jullie toekomstige taken. Wij vragen u om te studeren, om de persoonlijke begeleiding te leren volgen van uw Gedachtenrichter, van uw Bestemmingsbehoeder (engel) en uw andere gidsen die dicht bij u staan om u op te leiden. Wanneer de tijd komt, zullen degenen die moeten beginnen te handelen hiervan worden gewaarschuwd.

 

Mijn kinderen, u weet wat u te doen staat. Ga voort met uw groepsmeditaties die nu al soms meer dan twee uur duren en blijf uw Urantia Boek bestuderen, want daar staan een heleboel waarheden in die jullie nog niet hebben opgenomen. We zullen ze jullie onthullen via deze teksten met de vragen die jullie hebben en wij zullen jullie helpen om erin te lezen met een ander mentaal bewustzijn, een hoger begripsvermogen.

 

Maak jullie niet bezorgd over wat er gebeurt buiten uw groep. Jullie zijn niet klaar. Jullie zijn niet bestemd om u te vermengen of samen te werken met andere transmitters, groepen of personen die niet kort bij u staan en die de dingen verschillend benaderen.

Jullie staan onder onze voogdij en verantwoordelijkheid. Maak jullie alleen bezorgd over de studies die jullie ondernemen omdat het jaren zal duren voordat jullie voor ons een grote steun zullen worden.

 

Wanneer jullie klaar zijn en de nood hiervoor zich voordoet, dan zullen we jullie wel in contact brengen met anderen. Blijf voor het moment onder jullie en volg het onderricht dat afkomstig is van onze scholen tijdens uw lange en diepe meditaties, tijdens uw slaap en tijdens het lezen van uw Urantia Boek dat jullie gaan anders leren lezen, op een ander begripsniveau.

Wij betreuren het dat al deze verhalen jullie hebben verstoord, maar misschien zijn de dingen nu duidelijker voor die andere mensen die ons veel helpen op hun eigen manier. Ze zullen hiermee begrijpen dat de tijd om zich te verzamelen nog niet is aangebroken.

 

Dank u mijn kinderen en tot ziens.

 

Christus Michael hier: Ik zou nog iets willen zeggen. We zijn bezig met veel dingen en veel mensen over de hele wereld om de komst van uw Magistraat Zoon en Zijn Missie voor te bereiden evenals mijn Tweede Komst. Mijn Tweede Komst zal niet in een fysiek lichaam gebeuren maar ik zal de hele tijd zeer dicht bij jullie staan.

 

Mijn kinderen, wij hebben jullie al zo lang gevraagd om u geheim te houden, uw anonimiteit te bewaren door een zo laag mogelijk profiel aan te leggen zodat jullie in vrede kunnen groeien en studeren zonder in verwarring gebracht te worden door andere kinderen van Mij die Mij zeer nauw aan het hart liggen en die Mij ook willen dienen. Zij hebben een andere culturele en religieuze achtergrond, een ander onderricht dan jullie ontvangen en ze weten dingen die jullie niet kennen, net zoals jullie dingen weten die zij niet kennen. Het zou enkel uw verwarring verhogen en jullie groei en leerproces belemmeren.

 

Ik zeg aan diegenen die deze sessie lezen dat "Ik jullie allemaal lief heb”. Ik kan in uw harten lezen en ik ken al jullie capaciteiten en geloof me, jullie dienen Mij en jullie gaan ons dienen, maak u daarover niet bezorgd.

Op dit moment vragen wij jullie om uw leven te leven, te studeren en geduld te nemen.

Als u een project wilt uitvoeren, praat erover met uw Gedachtenrichter, met Mij en ik zal tot bij u komen om u te helpen en u te begeleiden.

 

Mijn kinderen ik heb jullie lief. Ik ben zo gelukkig om jullie als mijn zonen en dochters te hebben, dat u Mij wenst te dienen en uw broers en zussen helpen, ieder met zijn middelen en vaardigheden. Er is er niet één die belangrijker is dan een ander voor Mij.

Jullie zijn allen belangrijk.

 

Dank u wel mijn kinderen en tot ziens!

EINDE.

MEZZA VERDE GROEP.

http://www.mezzaverde.com

Voor de uitleg van de woorden in het blauw zie het Urantia Boek.

 

startpagina